Enquête-onderzoek Woonbehoeften en -wensen Warns, Skarl en Laaksum

Beste inwoner,

Hierbij vindt u de rapportage van het enquêteonderzoek Woonbehoeften en woonwensen Warns, Skarl en Laaksum, uitgevoerd door Dorpsbelang Warns.
We bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

Het bestuur van Dorpsbelang