Werkplan

Wurkplan 2021

Dorpsbelang zet zich in voor de leefbaarheid en de gemeenschap in Warns, Laaksum en Skarl. We behartigen onze belangen bij, onder andere, de gemeente en de provincie, en proberen mensen en verenigingen bij elkaar te brengen en belangrijke projecten vlot te trekken.

Een hoogtepunt van afgelopen jaar was het project Dorpshuis. In het jaarverslag dat u thuis heeft ontvangen besteedden we daar aandacht aan. Veel inwoners hebben met elkaar de schouders eronder gezet en It Doarpshûs is nu een feit. Verschillende verenigingen werken samen onder één dak en er worden nieuwe activiteiten voorbereid.

Voor 2021 wil Dorpsbelang, naast de reeds lopende projecten, een aantal nieuwe projecten onder de aandacht brengen. We hebben er vier benoemd.
1) Dorpsvisie. Er moet een nieuwe dorpsvisie worden ontwikkeld. Hoe zien we de de toekomst van Warns, Laaksum en Skarl? Waar moet de nadruk komen te liggen? Wat vinden we het meest belangrijk?
2) Duurzaamheid. Veel dorpen hebben duurzaamheidsprojecten. Dat loopt uiteen van lokale energie-initiatieven, isolatieprojecten en gescheiden inzameling.
3) Buurtmarkt. Nadat in veel dorpen een doarpstún werd gestart zijn er nu ook initiatieven voor een buurtmarkt, waar lokale producenten hun spullen aanbieden aan de inwoners.
4) IJsselmeerkust. We willen aandacht en zorg voor “ons” stukje van de IJsselmeerkust; It Rea Klif is van groot cultuur-historisch belang voor heel Fryslân en zou beter ontsloten kunnen worden en de haven van Laaksum, de kleinste haven van Europa, kan wel een opknapbeurt gebruiken.

Om deze projecten van de grond te krijgen zijn we op zoek naar mensen die zich hiervoor willen inzetten. Inzetten kan op vele manieren. Eén manier is om een project op je te nemen omdat het je aanspreekt en andere mensen enthousiast te maken om dat ook te doen. Een andere weg is om je aan te melden voor een project als geïnteresseerde. Dan is het wel handig als ook je aangeeft hoe je erbij betrokken wilt zijn en wat je zou willen doen. Er is veel kennis en ervaring in andere dorpen aanwezig waarvan gebruik gemaakt kan worden. Vanuit Dorpsbelang kunnen we steun helpen organiseren om projecten van de grond te trekken. Zelf willen we heel graag aan de slag met het IJsselmeerkust project.

We zijn voor Dorpsbelang ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is heel lastig om mensen bereid te vinden om zitting te nemen in het bestuur, maar het is wel van belang. Voor de leefbaarheid van Warns, Laaksum en Skarl, is het essentieel om georganiseerd te zijn en onze belangen te kunnen behartigen richting gemeente en provincie en richting lokale en regionale politiek.

Als het je aantrekt om een bovengenoemd project op je te nemen of actief te worden binnen het bestuur van Dorpsbelang of allebei, neem dan contact met ons op. Stuur een mail naar dorpsbelangwarns@hotmail.com of neem direct contact op met een van de bestuursleden.

Huidig bestuur
Klaas-Jan Koenders (voorzitter), Stans Lowie (penningmeester), Mieke Klessens, Hermien Schilstra, Henk Kruijsdijk (aftredend), Lars van Tuin (secretaris).

WURKPLAN 2018

De werkgroep MFA

De werkgroep MFA is het afgelopen jaar druk in overleg geweest met de gemeente en Woon Friesland voor een voor de verenigingen betaalbare sportaccommodatie. De belachelijk hoge huurtarieven waren gewoonweg niet langer op te brengen.
Gelukkig waren de verantwoordelijke mensen van de gemeente en Woon Friesland dit met ons eens. Dit heeft er toe geleid dat de verenigingen met ingang van het seizoen 2017-2018 een vergelijkbaar tarief hebben als de omliggende dorpen.
Eén en ander is echter allemaal nog niet definitief uitgewerkt.

De werkgroep MFA bestaat uit Steven Agricola, Mieke Klessens, Henk de Jong, Jacob Anema en Dorpsbelang. Wij houden u op de hoogte.

De werkgroep N359 – Stavoren

Na een lange voorbereiding komen de contouren van de rondweg Hemelum in zicht. Als laatste in dit geheel is Warns aan de beurt. Na een geslaagde info-avond in de Treffe kwamen er allemaal weer zowel “oude” als “nieuwe” ideeën bij om tot een goede oplossing voor Warns te komen.
De werkgroep N359 – Stavoren trekt samen met de gemeente op en houdt u op de hoogte.

Vliegroutes

Dit onderwerp is het afgelopen jaar meerdere keren ter tafel geweest. Ook het komende jaar zal dit onze aandacht blijven vragen.

Snel internet (glaskabel)

Ook hier geldt: wij volgen de ontwikkelingen en waar nodig proberen wij de juiste zaken voor Warns er uit te pikken.

Veiligheid Zeedijk Laaksum-Mirns

Al enkele jaren staat dit tracé op onze agenda. De donkere toplaag (welke licht zou moeten zijn), geen belijning en nog steeds hier en daar diepe gaten langs de weg.
Wij pleiten er nog steeds voor om dit veiliger te krijgen, de aanhouder wint.
Ook de slechte staat van de trottoirs op het ‘t Noard vallen hieronder.

Verder spelen er nog wat zaken rond Leeuwarden-Fryslan 2018 waar Dorpsbelang bij betrokken is.

Naast deze zaken zijn er nog andere werkgroepen actief. Voor informatie: kijk onder het kopje “werkgroepen” op de site van Dorpsbelang Warns.
Mocht u ideeën hebben voor een werkgroep of wilt u iets nieuws opzetten, meldt u dit dan bij het bestuur van Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum.

Tot slot: kijkt u gerust eens onder het kopje werkgroepen welke er nog meer actief zijn en mocht u zich ergens bij aan willen sluiten of iets geheel nieuw op willen zetten, meldt u zich dan aan bij één van de bestuursleden.