Werkplan

WURKPLAN 2018

De werkgroep MFA

De werkgroep MFA is het afgelopen jaar druk in overleg geweest met de gemeente en Woon Friesland voor een voor de verenigingen betaalbare sportaccommodatie. De belachelijk hoge huurtarieven waren gewoonweg niet langer op te brengen.
Gelukkig waren de verantwoordelijke mensen van de gemeente en Woon Friesland dit met ons eens. Dit heeft er toe geleid dat de verenigingen met ingang van het seizoen 2017-2018 een vergelijkbaar tarief hebben als de omliggende dorpen.
Eén en ander is echter allemaal nog niet definitief uitgewerkt.

De werkgroep MFA bestaat uit Steven Agricola, Mieke Klessens, Henk de Jong, Jacob Anema en Dorpsbelang. Wij houden u op de hoogte.

De werkgroep N359 – Stavoren

Na een lange voorbereiding komen de contouren van de rondweg Hemelum in zicht. Als laatste in dit geheel is Warns aan de beurt. Na een geslaagde info-avond in de Treffe kwamen er allemaal weer zowel “oude” als “nieuwe” ideeën bij om tot een goede oplossing voor Warns te komen.
De werkgroep N359 – Stavoren trekt samen met de gemeente op en houdt u op de hoogte.

Vliegroutes

Dit onderwerp is het afgelopen jaar meerdere keren ter tafel geweest. Ook het komende jaar zal dit onze aandacht blijven vragen.

Snel internet (glaskabel)

Ook hier geldt: wij volgen de ontwikkelingen en waar nodig proberen wij de juiste zaken voor Warns er uit te pikken.

Veiligheid Zeedijk Laaksum-Mirns

Al enkele jaren staat dit tracé op onze agenda. De donkere toplaag (welke licht zou moeten zijn), geen belijning en nog steeds hier en daar diepe gaten langs de weg.
Wij pleiten er nog steeds voor om dit veiliger te krijgen, de aanhouder wint.
Ook de slechte staat van de trottoirs op het ’t Noard vallen hieronder.

Verder spelen er nog wat zaken rond Leeuwarden-Fryslan 2018 waar Dorpsbelang bij betrokken is.

Naast deze zaken zijn er nog andere werkgroepen actief. Voor informatie: kijk onder het kopje “werkgroepen” op de site van Dorpsbelang Warns.
Mocht u ideeën hebben voor een werkgroep of wilt u iets nieuws opzetten, meldt u dit dan bij het bestuur van Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum.

Tot slot: kijkt u gerust eens onder het kopje werkgroepen welke er nog meer actief zijn en mocht u zich ergens bij aan willen sluiten of iets geheel nieuw op willen zetten, meldt u zich dan aan bij één van de bestuursleden.