Verslag bijeenkomt haven van Laaxum op 18 september 2021

Haven van Laaxum

Concept verslag bijeenkomst belanghebbenden
18 september 2021, haven van Laaxum, 14:00-15:00 uur,
plus de ingevulde enquêteformulieren

Vraag: Wat zou er volgens u moeten gebeuren om de haven op te knappen?

 

Luchtfoto van de haven van Laaxum, Foto: Pieter de Vries

Aanwezig: Bernadette Duzijn (bewoner), Geert de Vries (provincie), Jaap Baalbergen (werkgroep Wandelpaden), Jan de Vries (ondernemer), Jet Ottens (bewoner), Jochem Wynia (bewoner), Joop de Vries (ondernemer), Lars van Tuin (dorspbelang, verslag), Mieke Klessens (dorpsbelang), Rudolf Guys (bewoner), Sietse en Annejo Dijkstra (bewoners), Willemieke Dijkstra (werkgroep Wandelpaden), Yorn Overwijk (ondernemer), Ype en Tryntsje Albada (bewoners), Coby Smits (ondernemer).

Afwezig: Arie Boersma (mb).

Hieronder een kort overzicht van wat besproken is. Het doel van de bespreking was om met de bewoners en ondernemers van Laaxum tot ideeën te komen om de haven van Laaxum op te knappen en de authenticiteit te versterken.

In de bespreking is de volgorde van de vragenlijst (bijlage) aangehouden. De deelnemers hebben hun punten toegelicht en gedachten uitgewisseld en zijn er voorstellen gedaan.

In bijlagen vindt u ook de uitkomsten van de vragenlijst. Wij hebben 14 enquêteformulieren rondgebracht, welke zijn beantwoord door 12 mensen, die voor het merendeel ook bij de bespreking op de haven aanwezig waren. De uitkomsten van de vragenlijst kunnen als illustratie worden gebruikt bij het verslag van de bespreking hieronder.

Vraag 1: Ik vind het belangrijk dat de haven van Laaxum een opknapbeurt krijgt.

Een ruime meerderheid van de aanwezigen (83% volgens de vragenlijst) is het ermee eens dat de haven een opknapbeurt moet krijgen.

Vraag 2: Ik vind het belangrijk dat het authentieke karakter van de haven behouden blijft en, indien mogelijk, versterkt wordt.

De meeste aanwezigen (92%) zijn het daarmee eens en benadrukken in meerdere bewoordingen dat juist het authentieke karakter de haven onderscheidend maakt.

Vraag 3: Ingezakte IJsselmeerdijk en pieren herstellen.

De basaltblokken aan de IJsselmeerkant van de haven moeten hersteld worden, omdat er verzakkingen zijn. Ook de oostzijde van de haven zou moeten worden nagelopen en waar nodig hersteld. De betonmuur aan de binnenkant van de haven stamt uit 1954 en is voldoende sterk, maar moet hier en daar wel nagelopen worden op slijtage.

Geopperd wordt om tegen de betonnen binnenmuur van de haven eikenhoutenpalen als “zeewering” te plaatsen, waarmee de authenticiteit van de haven versterkt kan worden. De aanwezigen zijn enthousiast over dit idee. Langs die eikenhouten zeewering (aan de binnenkant van de haven) zou een loop- en aanlegsteiger gebouwd kunnen worden die niet breder is dan de basaltblokken die er nu liggen. Langs die steiger kunnen dan boten aanmeren in de lengte van de steiger. Wel wordt opgemerkt dat het uitbaggeren van de haven in dat geval des te meer van belang is omdat het daar flink ondiep is.

Vraag 4: Verrrotte havenpalen en oude steigers verwijderen en herstellen.

De verrotte havenpalen moeten vervangen worden en de ingezakte steigers moeten verwijderd worden. Een algehele inspectie van de haven wordt aanbevolen.

Vraag 5: Pad en parkeerplaats in overleg herstellen en/of een andere locatie bepalen.
Vraag 6: Geen auto’s kunnen parkeren die het uitzicht van het terras van Overwijk belemmeren.
Vraag 7: Extra parkeergelegenheid aanleggen.

Over de toegang naar de haven en het parkeren lopen de meningen uiteen, alhoewel iedereen vindt dat het opgeknapt moet worden. De vraag is meer hoe.

Men is het er grotendeels over eens dat de auto’s die langs de haven geparkeerd staan niet mooi zijn en het authentieke karakter van de haven ondermijnen. De vraag is wat een alternatieve parkeerplek kan zijn. Geopperd wordt om het terrein ten westen van Overwijk langs de dijk vlak te maken of het land achter de bomen daartoe aan te wijzen. Verder zou er aandacht besteed kunnen worden aan fietsenplaatsen. Wel is een meerderheid van de mensen het erover eens dat er geen extra parkeerplekken moeten komen (75% volgens de uitkomsten in de vragenlijst). Ook wordt benadrukt dat als de parkeerplaatsen aan de haven verplaatst worden dit niet zou moeten worden opgevuld met terrastafeltjes en picknickplaatsen

Suggestie is om een aantal ideeën uit te (laten) werken voor de verkeers- en parkeerproblematiek en deze nader met elkaar te bespreken. Concepten (zoals bijvoorbeeld een shared-space-concept) kunnen we laten uitwerken door deskundigen. Wellicht wil de gemeente hier ook in bijdragen.

Vraag 8: Met de ondernemers de diverse faciliteiten en mogelijkheden bespreken.

Een ieder zou betrokken moeten zijn, dus ook de ondernemers. Aanwezigen lijken dat vanzelfsprekend te vinden in deze bijeenkomst.

Vraag 9: Veilige zwemtrap maken over het keerdijkje.

Dit wordt belangrijk gevonden. Het idee van het maken van uitsparingen in de basaltkeien wordt afgewezen met het oog op gladheidsrisico. De voorkeur gaat uit naar een overstap uit beton die langzaam afloopt naar het water en die niet glad is of wordt.

Er liggen er losse basaltblokken op de IJsselmeerbodem die het zwemmers lastig maakt om veilig over de bodem te kunnen lopen. Deze zouden verplaatst moeten worden. Tot slot is er een voorkeur om de overstap van een leuning te voorzien.

Vraag 10: Oude badhokjes plaatsen.

Hierop wordt niet enthousiast gereageerd. Als ze er wel zouden komen zouden ze tussen de bomen en wat uit het zicht geplaatst moeten worden.

Vraag 11: Nieuwe loop- en afmeer steiger aan binnenkant van de haven langs de betonmuur maken.

Ja, die onder vraag 3

Vraag 12: Ligplaatsen voor authentieke schepen realiseren.

Wordt niet als prioriteit gezien. Wel wordt onderstreept dat de mogelijkheid van de loop- en aanlegsteiger tegen de betonnen muur dan wel een eikenhoutenzeewering aantrekkelijk blijft. Geert de Vries merkt op dat er belangstelling zou zijn voor Laaksum als authentieke haven.

Vraag 13: Wandelmogelijkheid naar de nieuwe slangenpier.

Als de loopsteiger er komt aan de binnenkant van de betonmuur dan is er een wandelmogelijkheid.

Vraag 14 : Wandel en fietsroute.
Vraag 15: Wandel en fietsroute, optie 1
Vraag 16: Wandel en fietsroute, optie 2

Er zou een apart fiets- en wandelpad moeten komen parallel aan de Wieldyk. Dit zou tevens kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid. De geplande strúnpaden vanaf de Mokkebank richting Laaxum door het land en langs de oude haven (die waarschijnlijk weer open wordt gemaakt) worden meer ter kennisgeving aangenomen.

Vraag 17: Uitbaggeren van de haven en de haveningang.

De haveningang is in 1998 voor het laatst uitgebaggerd en slibt steeds verder dicht. Uitbaggeren is een must en zou regelmatig moeten gebeuren en behoort opgenomen in het vaste onderhoudsschema.

Vraag 18: Aanleg slangenpier.

Er bestaat weinig enthousiasme voor een slangenpier. Argumenten zijn dat het niet authentiek is en er vreemd uitziet. De voorkeur gaat er naar uit om het te houden zoals het is en voornamelijk vaker de haven uit te diepen als vast onderhoudspunt. Eventueel zou een specialist gevraagd kunnen worden om een havenmond te ontwerpen, maar dat wordt door de aanwezigen interessant genoemd maar geen prioriteit.

Vraag 19: Meer bomen plaatsen, onder meer ten westen van Terras Overwijk

Liever geen bomen naast terras van Overwijk. Wel wordt het belangrijk gevonden dat het groen blijft. Ook wordt opgemerkt dat wilde bloemen, planten en struiken voor bijen en vlinders van belang zijn.

Overige opmerkingen

Jan en Joop de Vries beschikken over een uitgebreid fotoarsenaal. Geert de Vries ziet het voor zich dat er een publiek bord komt met een QR-code naar een video waarop Jan en Joop kijkers meenemen in de geschiedenis van Laaxum.

Verkeersveiligheid is een zorgpunt. Er is een smalle berm en auto’s en motoren rijden hard en soms roekeloos. Zijn er mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vergroten, bijvoorbeeld zoals bij de weg tussen Warns en Molkwerum is gebeurd (De Wymerts en de Noardermar)? Dit zou in het onderzoek (zie boven onder parkeerproblematiek) meegenomen moeten worden.

Bakjes en zakjes voor de hondenpoep

 

Bekijk verder Haven van Laaxum verslag bijlagen