Uitnodiging jaarvergadering DB 2022

UITNODIGING

Algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum

Datum : vrijdag 18 maart 2022
Tijd : 20.00 uur
Plaats : De Spylder, Warns

AGENDA:

 • Opening en vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Notulen jaarvergadering 6 maart 2020 Notulen jaarvergaderingen
 • Verslagen
 • Jaarverslag 2020 (https://warns.nl/jaarverslagen/)
 • Diverse financiële verslagen;
 • Verslag kascommissie;
 • Benoeming nieuw kascommissielid.
 • Statuten vaststellen (modernisering statuten i.v.m. veranderde wetgeving, https://warns.nl/statuten-2022/).
 • Dorpshaven:
 • Jan Dijkstra zwaait af;
 • Benoeming nieuwe havenmeesters;
 • Voorgesteld worden Willem Prins en Dirk Strijker die deze rol samen willen oppakken.
 • Wijkagent
  • Korte presentatie namens de wijkagent.
 • Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Hermien Schilstra en Mieke Klessens;
 • Aftredend en herkiesbaar in geval dat nodig mocht blijken: Stans Lowie (penningmeester);
 • Tijdens de pandemie is toegetreden tot het bestuur: Bruno Rummler;
 • Er is een nieuw kandidaat-bestuurslid aanwezig;
 • Oproep voor kandidaatbestuursleden. We komt ons ons bestuur versterken?

PAUZE

 • Dorpskracht en verbinden
 • Verbinding is een belangrijk én zichtbaar thema sinds de corona pandemie. De verschillende lockdowns en maatregelen hebben duidelijk gemaakt hoe groot de behoefte is aan verbinding met elkaar. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe zien we naar elkaar om? Hoe versterken we samen onze gemeenschap?
 • Riejanne Bouma van Doarpswurk en voormalig “Warnser” geeft een korte inleiding over wat er in Fryslân op dit gebied gebeurt, hoe andere dorpen er mee omgaan en welke mogelijkheden er zijn. Vervolgens bepalen met elkaar wat voor Warns van belang is, wat er al gebeurt en wat er nog nodig is.
 • Ben je benieuwd naar wat er in Warns al gebeurt? Heb je ideeën over wat er nog moet gebeuren? Kom de 18e maart en laat van je horen!

Dansen met Troubadour Bruno