Uitnodiging algemene ledenvergadering DB op 3 maart 2023

Algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum

Datum                   : vrijdag 3 maart 2023
Tijd                         : 20.00 uur
Plaats                     : De Spylder, Warns

AGENDA:

 • Opening en vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Notulen jaarvergadering 18 maart 2022 (https://warns.nl/notulen-jaarvergaderingen/)
 • Verslagen
 • Jaarverslag 2022 (https://warns.nl/jaarverslagen/)
 • Diverse financiële verslagen
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuw kascommissielid
 • Dorpshaven
 • Wijkagent
  • Korte presentaties van onze wijkagent, Carina van der Werf en Robert Kuipers, de digitale wijkagent
 • Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Stans Lowie (penningmeester)
 • Aftredend en herkiesbaar: Lars van Tuin (secretaris)
 • Er zijn twee kandidaat-bestuursleden aanwezig: Marieke de Vries en Claudia Ros

PAUZE

 • In het kader van 20 jaar jubileum Spylder komen Guus Pieksma en Annewiep Bloem van Mear Mei Muzyk vertellen over hun/ons bijzondere muziekproject: Warns makket muzyk! Op vrijdag 23 juni 2023 gaat Warns muziek maken en iedereen kan daaraan meedoen.

In datzelfde kader komt de Spylder vertellen over hun project Warber Warns Keunstroute van vrijdag 12 mei t/m zondag 25 juni.

 • 30 jaar jubileum WP: wat betekent de Warnser Poarte voor ons dorp?
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Nazit om nader kennis te maken met onze nieuwe bestuursleden Claudia en Marieke.

Dansen met Troubadour Bruno