Speeltuin Stans

Kopje

Financiele gegevens

Financiele gegevens Doarpshûs De Treffe Himmelumerdyk 2c 8721 GT  Warns Telefoon: 06 27 92 63 70 E-mail: doarpshusdetreffe@gmail.com De stichting vanaf 1 augustus 2020 is aangemerkt als

Meer info »

Financiele gegevens

Financiele gegevens Doarpshûs De Treffe Himmelumerdyk 2c 8721 GT  Warns Telefoon: 06 27 92 63 70 E-mail: doarpshusdetreffe@gmail.com De stichting vanaf 1 augustus 2020 is aangemerkt als

Lees verder »