Slach by Warns giet net troch

P A R S E B E R J O C H T

 

Op sneon 26 septimber 2020 is it op de dei ôf 675 jier lyn dat de slach by Warns plak fûn. Sûnt 1945 wurdt alle jierren op it Reaklif in byienkomst holden. Dit jier hie dat foar de 75e kear wêze kinnen mar as gefolch fan it Coronafirus kin dat net trochgean.

 

Bestjoer Stifting Slach by Warns 1345.

 

Nijlân, 7 septimber 2020.