Notulen

Notulen jaarvergadering 3 maart 2023

Aanwezigen: 42 personen
Bestuursleden aanwezig: Klaas-Jan Koenders (vz.) Stans Lowie, Henk Struik, Lars van Tuin (vslg.)
Kandidaatbestuursleden: Marieke de Vries, Claudia Ros
Afwezig: Bruno Rummler

Opening

Voorzitter Koenders opent de vergadering.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals aangeleverd.

Mededelingen

 1. Koffie en thee zijn voor rekening van dorpsbelang.
 2. Vlaggen van Warns zijn nog steeds te koop.
 3. Voorzitter Koenders geeft een korte toelichting op de aanleg van de rondweg en de fasering daarvan. Een en ander is na te lezen in de circulaire die hierover is verspreid onder bewoners.
 4. Snelheid wegvak Buorren. Als de rondweg klaar is wordt met de gemeente verder gepraat over de inrichting van de Buorren omdat daar structureel te hard gereden wordt.
 5. Woonbehoefte Warns. Dit jaar wordt, als gevolg van een eerdere vraag van leden van dorpsbelang tijdens de jaarvergadering van vorig jaar, een onderzoek gehouden onder de bewoners van Warns naar de woonbehoeften. Het onderzoek dat in Stavoren is gehouden dient als model.
 6. Ruimtes in de Treffe zijn te huur voor een heel schappelijke prijs. Dus als je een ruimte zoekt, ook voor een permanenter gebruik voor werk of kantoor, neem dan even contact op.
 7. Energiecoöperatie Gaasterland, deelauto. De deelauto staat bij de Treffe op het parkeerterrei (Buorren 35) en is klaar voor gebruik. Het is een pilot en als je er gebruik van wilt maken neem je contact op met de coöperatie.
 8. IJsselmeerkust, Laaksum en Skarl. De gemeente, afdeling beheer en onderhoud gaat de haven van Laaksum onder handen nemen conform de wensen van bewoners (2021). Dit betekent dat er gebaggerd zal worden, dat rotte steigers en meerpalen worden vervangen, dat het parkeerterrein netjes wordt gemaakt en dat het zwemtrapje er komt. Voor Skarl betekent het dat het parkeerterrein netjes wordt uitgevlakt en dat er iets aan de bebossing wordt gedaan om het netter te maken.
 9. Vrijwilligersvacaturebank Warnser Poarte. Voorzitter doet een oproep om daarvan gebruik te maken bij het zoeken van vrijwilligers.
 10. MOR (Melding Openbare Ruimte) Mededelingen openbare ruimte, zoals loszittende stoeptegels en dergelijke, kunnen worden gemeld via de website van de gemeente. Er wordt snel en adequaat op gereageerd. Maak daar vooral gebruik van.

Notulen jaarvergadering 18 maart 2022

De notulen van de Jaarvergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Deze zijn terug te lezen op
warns.nl.

Jaarverslag 2022 en financiële jaarverslagen

 • Jaarverslag 2022 (https://warns.nl/jaarverslagen/) wordt kort toegelicht. De notulen worden
  ongewijzigd vastgesteld.
 • De financiële verslagen. Penningmeester Stans Lowie licht de subsidie van het Mienskipsfûns
  voor de IJsselmeerkust aan Dorpsbelang toe.
 • De verslagen van de dorpshaven en de Warnser Poarte worden zonder toelichting vastgesteld
 • De kascommissie onder leiding van Geert Slump en Anke Jacobi wordt bedankt voor het
  controleren van de kas. Als nieuw lid naast Anke treedt Klaas Hessel Adema toe als tweede lid.
  Dorpshaven
 • Dirk Strijker geeft een uitgebreide toelichting op de dorpshaven.
  o De tarieven zijn voor gestandaardiseerd naar EUR 40 per meterbreedte van de boxen.
  o Aan de westkant is vorig jaar walbeschoeiing verzakt in de februaristorm. Dit bleek
  door doorgeroeste trekstangen te komen. Dit is gerepareerd door de gemeente. 
  o De gemeente heeft toegezegd volgende winter de haven te baggeren.
  o Er staan 8 mensen op de wachtlijst en de boten worden groter. Dat blijft een uitdaging.
  o We zijn met de gemeente bezig met een laadpaal op initiatief van Brenninkmeijer. We
  willen wel een pilot maar stoppen er zelf geen geld in. 
  Wijkagent Carina van der Werf en digitaal wijkagent Robert Kuipers
 • Carina is vanuit Bolsward werkzaam voor: Hemelum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum,
  Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns, Skarl, Laaksum en Workum. Robert bedient zowel
  Súdwest Fryslân als de Fryske Marren.
 • Er waren over 2022 zeven meldingen over sociale wijkproblematiek, er werden zes
  vernielingen gemeld, er waren vijf ongevallen, vijf diefstallen en vijf meldingen van
  geluidshinder. Er waren drie gevallen van cybercrime, twee meldingen verwarde personen,
  twee ruzies waar de politie bij moest komen, twee branden, twee gevallen van overlast door
  jeugd, twee verdachte situaties, twee gevallen van rijden onder invloed. Tot slot was er één
  melding van mishandeling.
 • Carina benadrukt vooral ook preventief bezig te zijn. Onder meer met de volgende punten:

  o Cybercrime. Heeft steeds meer de aandacht omdat het steeds vaker voorkomt en ook
  burgers vaak het slachtoffer worden. Denk aan het ontfutselen van bankgegevens,
  oplichting via plekken als marktplaats, etc. Vandaar ook dat Robert is toegetreden als
  digitale wijkagent.
  o Meldpunt- en adviespunt verward gedrag (0800 1205). Sinds begin 2020 heeft Friesland
  een Meld- en Adviespunt ‘verward gedrag’ dat bij de GGD Fryslân ondergebracht is. Bij
  het Meld- en Adviespunt kunnen de persoon zelf, zijn directe omgeving of
  professionals, zoals politie of woningbouw, melding doen. Het gaat om niet acute
  situaties en hulpvragen: “Vaak krijgen wij als politie meldingen over verward gedrag,
  waarbij eigenlijk de bemoeienis vanuit de hulpverlening (GGD/GGZ) nodig is. Dit
  meldpunt wil ervoor zorgen dat deze persoon eerder in beeld komt. Mocht u zich
  zorgen maken over iemand in uw omgeving (buren of familie) dan kunt u met hen
  contact opnemen. De ervaring vanuit de politie met dit meldpunt is tot nu toe positief.
  Vaak gaat de GGD na een melding op huisbezoek om te onderzoeken of iemand hulp
  nodig heeft m.b.t. het verwarde gedrag.”
  o De Boer op! Dit project richt zich met voorlichting op het voorkomen dat georganiseerde misdaad zich nestelt in SWF. Bijvoorbeeld bij verdacht gedrag of het verhuren van een lege loods of schuur. Het risico is groot en als je eenmaal in zee gaat met georganiseerde criminaliteit kom je er niet meer van los. Dit probleem doet zich nu in alle buitengebieden voor, ook in SWF.

Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Stans Lowie. Ze wordt omstandig bedankt en in het zonnetje
gezet. Stans heeft zich zeven jaar ingezet als penningmeester voor dorpsbelang. En dat is verre
van het enige waar Stans zich mee heeft beziggehouden. Iedereen kent haar en ze is bij veel
zaken betrokken: de rondweg, de Treffe, glasvezel, de website, de Warnser vlaggencentrale,
duurzaamheid en energie, markt op de doarpstún, de overstapjes langs de zeedijk, de AED, de
fietsroute en andere zaken.

Aftredend en herkiesbaar: Lars van Tuin (secretaris). Lars is bereid nog een periode van drie
jaar het secretariaat van dorpsbelang te verzorgen.

Kandidaat-bestuursleden: Marieke de Vries en Claudia Ros. De kandidaat-bestuursleden stellen
zich voor aan de leden van de vereniging en worden onder luid applaus welkom geheten,
waarmee hun bestuurslidmaatschap is bekrachtigd.

Het bestuur is blij met de versterking door de komst van Marieke en Claudia en nog steeds is
er meer te doen dan het bestuur aankan. Prioriteit voor de komende jaren zijn het ontwikkelen
van een nieuw dorpsvisie, ook in verband met de op handen zijnde nieuwe omgevingswet
(2024).

Pauze

Warber Warns Keunstroute

Frytjof Brave geeft een korte inleiding over 20 jaar Spylder. Om het jubileumjaar kracht bij te
zetten wil de Spylder de meeste inwoners aanspreken, mede door het organiseren van de
Keunstroute. Karin Straathof licht het plan verder toe. Het is een fietsroute langs werk van
kunstenaars uit Warns en de directe omgeving. Hen is gevraagd zich te verdiepen in het thema uit
en thuis en samenwerking te zoeken met niet-professionele kunstenaars uit het dorp. Bij elkaar
worden er zo’n 45 kunstwerken gemaakt die tentoongesteld worden langs de route. In de
etalageramen van vroegere winkels worden de werken tentoongesteld voor een periode van zes
weken (12 mei – 26 juni).

Warns makket Muzyk

Guus Pieksma en Annewiep Bloem leggen uit wat dat betekent. Binnen een minuut slaat het
publiek op trommels en ontstaat er een uitbundige sfeer. Guus en Annewiep leggen uit wat het
idee is en hoe iedereen, elke Warnser, wordt uitgenodigd om mee te doen. Er is geen ontkomen
aan en het mooiste is dat iedereen muziek kan maken!

30 jaar Warnser Poarte

Renneke en Geeske worden naar voren gevraagd en kijken samen met de zaal naar een video ter
ere van 30 jaar WP. Renneke en Geeske worden uitgebreid in het zonnetje gezet en toegesproken.
Op naar de volgende 30 jaar.

Rondvraag

 • Mensen met een kleine beurs en energieproblematiek.
  Wat doet dorpsbelang hier aan? De voorzitter meldt dat de gemeente fixteams faciliteert die bewoners moeten helpen. Dit wordt zo snel mogelijk opgepakt.
 • Er is geluidsoverlast van roeken en de vraag is wat dorpsbelang hieraan kan doen.
  Toegezegd wordt om hierover contact op te nemen met de dorpencoördinator
 • Er ligt veel troep bij het Reaklif, vlak aan de weg in de tuin bij Bruno. Vraag is wanneer dat
  wordt opgeruimd.

Sluiting

Voorzitter Koenders sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.