Notulen jaarvergaderingen

NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM
De Spylder, vrijdag 18 maart 2022

Aanwezigen (35 personen):
Bestuursleden: Klaas-Jan Koenders (vz.) Stans Lowie, Hermien Schilstra, Mieke Klessens, Bruno Rummler, Lars van Tuin (vslg.)

Opening
Voorzitter Koenders opent de vergadering.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals aangeleverd.

Mededelingen
– Koffie en thee zijn voor rekening van dorpsbelang
– Werkzaamheden rondweg
o Er zijn geen bezwaren ingediend voor de omgevingsvergunning.
o Er zijn nog een paar kleine openstaande punten
o Als alles rond is gaat eind van het jaar of begin volgend jaar de schep in de grond
o In april komt er een nieuwsbrief over de rondweg vanuit de gemeente
– Vlaggen van Warns
– Achterstallig onderhoud huizen
o De oude school is nog steeds een punt van aandacht. De huidige eigenaresse die in Amerika woont is nog steeds van plan het pand te houden
o De eigenaresse van het huis aan de Himmelumerdyk is meerdere malen aangeschreven maar reageert niet. Er wordt nu nog één keer een aangetekende brief verstuurd en daarna houdt het voor ons op. De gemeente zal niet ingrijpen zolang er geen gevaar dreigt zoals instorting of ander gevaar voor omwonenden.
o Er wordt gevraagd of het gekraakt mag worden. Dat mag uiteraard niet maar is wel een creatieve suggestie
– Vrijwilligersvacaturebank Warnser Poarte
o Voorzitter doet een oproep om daarvan gebruik te maken bij het zoeken van vrijwilligers
– MOR (Melding Openbare Ruimte)
o Mededelingen openbare ruimte, zoals loszittende stoeptegels en dergelijke, kunnen worden gemeld via de website van de gemeente. Er wordt snel en adequaat op gereageerd. Maak daar vooral gebruik van.
– Afsluiting vergadering met Bruno.

Notulen Jaarvergadering 6 maart 2020
De notulen van de Jaarvergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Deze zijn terug te lezen op warns.nl

Jaarverslag 2021 en financiële jaarverslagen
– Jaarverslag 2021 (https://warns.nl/jaarverslagen/) wordt kort toegelicht.
o Aanvullend op het jaarverslag wordt gemeld dat er de AED bij Rein Swart op it Sou wordt vervangen met behulp van subsidie van Vermillion.
o Het voornemen is om dit jaar drie keer een buurtmarkt te organiseren op de doarpstún wegens het succes van vorig jaar. Op deze buurtmarkten kun je zelfgemaakte spullen aanbieden. Het is echt de moeite waard. Er komt een flyer die huis aan huis wordt verspreid met de data.
o Er wordt gezocht naar een of meerdere mensen die het IJsselmeerkust project op zich willen nemen om voortgang te houden. Op dit moment ligt het project wat stil vanwege de beperkte capaciteit binnen het bestuur.
– De financiële verslagen van Dorpsbelang, Dorpshaven en de Warnser Poarte worden vastgesteld en de kascommissie onder leiding van Geert Slump en Ria de Jong wordt bedankt voor het werk. Geert Slump blijft dit jaar nog aan. Margreet Jongstra treedt toe als tweede lid.

Statuten
– In verband met de vereisten van de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) zijn de statuten aangepast aan de nieuwe regelgeving. Zie op https://warns.nl/statuten-2022/
– Belangrijkste wijzigingen zijn dat er nu ook digitaal vergaderd en gestemd mag worden en dat de zittingstermijn van drie jaar met meer dan één termijn verlengd mag worden. Er zit overigens formeel geen einde aan de zittingstermijn. Verlening van de zittingstermijn was van belang omdat we geen nieuwe kandidaat hebben om de penningmeester, Stans Lowie, te vervangen. Benadrukt wordt dat, zodra zich een kandidaat aandient, Stans deze snel zal inwerken om haar werkzaamheden over te kunnen dragen. Tevens wordt door de vergadering gesteld dat het onwenselijk als mensen te lang in het bestuur blijven zitten en dat er doorloop moet zijn.
– De moeite om nieuwe bestuursleden te vinden wordt besproken. Aanvullend wordt naar voren gebracht dat het wenselijk is om het bestuur een goede afspiegeling te laten zijn van de gehele bevolking van Warns.
– De nieuwe statuten worden met een ruime 2/3 meerderheid aangenomen

Dorpshaven
– Jan Dijkstra neemt na 13 jaar afscheid als havenmeester en wordt uitdrukkelijk bedankt voor al het werk dat hij al die jaren, ook met Theo Bouma, heeft verricht voor de Dorpshaven.
– Willem Prins en Dirk Strijker worden benoemd als nieuwe havenmeesters.
– Er zijn een paar kleine wijzigingen in het havenreglement gedaan die ingaan per 1 januari 2023. De belangrijkste aanpassingen zijn dat de vaste plekken anders worden verdeeld en dat ligplekken ook daadwerkelijk moeten worden gebruikt. Als een ligplek een jaar lang niet wordt benut vervalt die plek om de doorstroom te bevorderen voor bewoners op de wachtlijst
– Aanpassingen in het havenreglement zijn te raadplegen op https://warns.nl/gemeentehaven-warns/

Wijkagent Carina van der Werf
– Carina is vanuit Bolsward werkzaam voor: Hemelum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns, Skarl, Laaksum en Workum.
– Politie deelt geen statistieken meer over aantallen meldingen, incidenten of criminaliteit.
– Carina benadrukt vooral ook preventief bezig te zijn. Onder meer met de volgende punten:
o Oudjaarsvuur en keten. Overlast door oudjaarsvuur is bekend, maar het is ook een traditie. Zou goed zijn om met elkaar in gesprek te gaan over hoe je dit beter kunt organiseren zodat er wel een mooi oudjaarsvuur is met minder vervuiling en overlast. Zou goed zijn om dat onderling, met elkaar op te pakken. “De politie kan wel komen bij een melding, maar je weet ook wat er gebeurt als we weer weg zijn.”
o Er zijn wel eens incidenten met keten en jeugd en daar is ook wel melding van gemaakt. Er is een jongerenwerker, Sabine Moes, die is heel actief. Daarnaast is er het JOS (Jongeren-op-Straat) overleg, waaraan ook de wijkagent en het gebiedsteam van de gemeente deelnemen. SWF is heel actief in het jongeren- en jeugdwerk. De wijkagent werkt er goed mee samen.
o En dan is is er nog Cool Súdwest: Een preventieprogramma om het alcohol en middelengebruik onder jongeren terug te dringen door de betrokkenheid van ouders te stimuleren en te zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Cool Súdwest Is een samenwerking van Voortgezet Onderwijs, huisartsen, Antonius Ziekenhuis, Cultuur Kwartier Sneek, politie, verslavingszorg, GGD, Sport Fryslân, Sociaal Collectief en gemeente Súdwest-Fryslân.
o Bestuurslid Bruno Rummler houdt zich vanuit Dorpsbelang hiermee bezig om bovenstaande punten in gesprek met elkaar aan te pakken
o Cybercrime. Heeft steeds meer de aandacht omdat het steeds vaker voorkomt en ook burgers vaak het slachtoffer worden. Denk aan het ontfutselen van bankgegevens, oplichting via plekken als marktplaats, etc. Daarvoor is in SWF ook een digitale wijkagent die zich special hiermee bezighoudt
o Meldpunt- en adviespunt verward gedrag (0800 1771) Sinds begin 2020 heeft Friesland een Meld- en Adviespunt ‘verward gedrag’ dat bij de GGD Fryslân ondergebracht is. Bij het Meld- en Adviespunt kunnen de persoon zelf, zijn directe omgeving of professionals, zoals politie of woningbouw, melding doen. Het gaat om niet acute situaties en hulpvragen: “Vaak krijgen wij als politie meldingen over verward gedrag, waarbij eigenlijk de bemoeienis vanuit de hulpverlening (GGD/GGZ) nodig is. Dit meldpunt wil ervoor zorgen dat deze persoon eerder in beeld komt. Mocht u zich zorgen maken over iemand in uw omgeving (buren of familie) dan kunt u met hen contact opnemen. De ervaring vanuit de politie met dit meldpunt is tot nu toe positief. Vaak gaat de GGD na een melding op huisbezoek om te onderzoeken of iemand hulp nodig heeft m.b.t. het verwarde gedrag.”
o De Boer op! Dit project richt zich met voorlichting op het voorkomen dat georganiseerde misdaad zich nestelt in SWF. Bijvoorbeeld bij verdacht gedrag of het verhuren van een lege loods of schuur. Het risico is groot en als je eenmaal in zee gaat met georganiseerde criminaliteit kom je er niet meer van los. Dit probleem doet zich nu in alle buitengebieden voor, ook in SWF.
o Mobiliteit en veiligheid. Er gebeuren steeds meer ongelukken in het verkeer waarbij ouderen betrokken zijn, met name met elektrische fietsen. Om hier aandacht aan te besteden wordt een informatiemarkt georganiseerd die zich speciaal richt op senioren. Deze is op donderdag 12 mei, in en rond de Veemarkthal Sneek van 11:00-17:00

Bestuursverkiezing
– Aftredend en niet herkiesbaar: Hermien Schilstra Mieke Klessens
o Hermien, die zich zes jaar heeft ingespannen voor het bestuur en onder andere de berichtgeving in de Warnser Poarte verzorgde, wordt omstandig bedankt voor al het werk dat zij heeft verricht.
o Mieke heeft drie jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur en mag bogen op een prachtig resultaat met het realiseren van Doarpshûs De Treffe. Ook Mieke wordt uitgebreid bedankt.
– Aftredend en herkiesbaar: Stans Lowie (penningmeester)
o Stans is bereid om aan te blijven als penningmeester tot er een vervanger kan worden aangesteld. De nieuwe statuten maken dit mogelijk. Stans’ herverkiezing wordt met luid applaus ondersteund.
– Toegetreden tijdens pandemie: Bruno Rummler
o Bruno stelt zich voor en heeft leefbaarheid als voornaamste aandachtsgebied op zich genomen.
– Kandidaatbestuurslid: Henk Struik
o Henk stelt zich kort voor aan de aanwezigen. Henk is relatief nieuw in Warns en wil zich graag inzetten voor de gemeenschap. Henk’s kandidatuur wordt door de vergadering bekrachtigd.
– Oproep nieuwe bestuursleden!
o Andermaal wordt onder de aandacht gebracht dat het echt zeer noodzakelijk is dat er nieuw bloed komt in het bestuur. Het bestuur is onderbezet en kan een aantal ambities daardoor niet of alleen met veel vertraging realiseren. Tevens is er een noodzaak voor het ontwikkelen van een nieuw dorpsvisie in verband met de nieuwe omgevingswet. Vanuit dat oogpunt is het zeer gewenst dat een agrariër tot het bestuur zou willen toetreden.

Pauze

Dorpskracht en verbinden: Hoe staat Warns er voor sinds de pandemie
– Riejanne Bouma (Doarpswurk en tot voor kort inwoner van Warns) leidt een groepsgesprek over de mogelijke thema’s die ons raken. De belangrijkste punten uit het gesprek zijn dat er behoefte is aan aandacht voor seniorenwoningen en woningen voor jongeren. Tevens komt naar voren dat er in Warns heel veel gebeurt en dat we heel trots mogen zijn op wat er binnen onze gemeenschap allemaal georganiseerd wordt. Dit is in lang niet alle dorpen het geval!

Rondvraag
– Age: Benadrukt dat er gekeken moet worden naar mogelijkheden voor woningen voor jongeren
– Geert brengt zijn wens uit tot uitdrukking voor wandelroutes en paden en samenwerking met andere dorpen hierin. Kan er iets over in de WP of op de website worden geschreven? Antwoord daarop is bevestigend.
– Sjouke: Nieuwe woningen realiseren is een langdurig proces. Moeten we er niet nu alvast mee beginnen om ons daarop te oriënteren. Als we wachten tot het probleem actueel is zijn we immers ruim te laat. Bijvoorbeeld door nu de woonbehoefte onder jongeren al in kaart te brengen.
– Riejanne oppert om de wens voor woningen nu al onder aandacht van de raad te brengen en daar ruimte voor te vragen. Daarna zouden we er zelf invulling aan kunnen geven. Er is meer mogelijk dan alleen de behoefte in kaart te brengen.

Sluiting
Voorzitter Koenders sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.

De avond wordt afgesloten met een prachtig optreden van Bruno.

 

NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM 2020

gehouden in De Spylder op vrijdag 6 maart 2020.

Aanwezigen (66 !! personen):
Bestuursleden: Stans Lowie, Hermien Schilstra, Klaas-Jan Koenders, Henk Kruijsdijk, Mieke Klessens en Marion Rink.

Wethouder: dhr. Faber.
Raadsleden:Thomas van Dijk (Groen Links), Hielke Bandstra (VVD), Jikkie Ruiter-Postma (FNP).
Johan Langbroek (PvdA) en mevr. Attema (CDA) waren met kennisgeving afwezig.
Dorpencoördinator: Erik Visser.
Van de gemeente SWF: Marcel Faasse.

Opening vergadering:
Voorzitter Koenders opent de vergadering.

Vaststellen agenda:
De agenda wordt vastgesteld zoals aangeleverd.

Mededelingen:
• Koffie op onze rekening.
• Het vlagsysteem in de kerktoren functioneert niet helemaal goed. De stichting tot behoud van monumenten in SWF gaat binnenkort zorgen voor herstel.
Er wordt nog wel een vlagger gezocht.
• Er zijn dorpsvlaggen te koop, voor vlaggemasten hebben wij eventueel ook een adres.
• Op woensdag 25 maart om 11.00 uur wordt in de kerk te Molkwerum een boekpresentatie gehouden over de Foppe Visserstichting.
• 5 mei 2020, 75 jaar bevrijding. Landelijk worden er veel activiteiten georganiseerd, wij houden het wat simpeler: gedacht wordt aan een lunch of iets dergelijks. Er is een toneelstuk gemaakt en de kinderen van de school zijn benaderd. Het is de bedoeling om samen met de kinderen en de andere inwoners van ons dorp iets te organiseren. Verdere details zullen nog volgen.
• In de Warnser Poarte hebben wij een vacaturebank opgericht. Deze vacaturebank is bedoeld voor iedereeen die een vacature heeft voor vrijwilligers of andere zaken.
• Het is de bedoeling dat de Melding Openbare Ruimte (MOR) niet via Dorpsbelang wordt gedaan. Als inwoner kun je dat zelf doen via de website van de gemeente.

Notulen Jaarvergadering 1 maart 2019: (dit stond verkeerd op de agenda).
De notulen van de Jaarvergadering van 1 maart 2019 zijn te vinden op de website www.warns.nl onder het kopje Dorpsbelang.

Verslagen:
• Jaarverslag 2019 is te vinden op www.warns.nl onder het kopje: Dorpsbelang.
Twee items worden hier even uitgelicht, namelijk de rondweg. Iedereen heeft informatie toegezonden gekregen van de gemeente, het is nu afwachten.
Voor wat betreft het glasvezel wordt er op 10 maart 2020 nog een voorlichtingsavond georganiseerd in de Spylder. De stand van zaken is dat het buitengebied en de witte gebieden in het binnengebied worden aangesloten. Voor wat betreft het binnengebied moeten er nog 18 aansluitingen bij.

• Diverse financiële verslagen (Financieel verslag Dorpsbelang, Warnser Poarte, Ús Stee en Dorpshaven) werden toegelicht.
De volgende keer worden de financiële verslagen aan het begin van de avond klaargelegd, zodat belangstellenden dat kunnen inzien.
Er kwam een vraag over het geld dat van de haven naar dorpsbelang gaat. Onder andere de nieuwe website en de AED’s zijn daar mee gefinancierd.
Er werd ook gevraagd naar het onderhoud van de steigers. Jan Dijkstra gaf aan dat er dit jaar iets mis was gedaan maar dat het nu goed komt.
De Warnser Poarte is blij met de hoeveelheid kopij die nu aangeleverd wordt.
• De kascommissie (Willem Prins en Ria de Jong hebben de financiën gecontroleerd en goedbevonden).
• Als nieuw kascommissielid bood Geert Slump zich aan.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Marion Rink. Marion kreeg een waardig afscheid en werd bedankt voor haar inzet en aanwezigheid.

Lars van Tuin was onze kandidaat, hij heeft zich aangemeld via de vacaturebank en wordt de nieuwe secretaris. Hij heeft zich voorgesteld en vertelde wat hij nu doet.
Lars van Tuin is onder luid applaus van de aanwezigen aangenomen.

Het bestuur is dringend op zoek naar nog een bestuurslid.

Dorpshuis Warns:
Mieke Klessens vertelde dat er een werkgroep is opgericht, bestaande uit Geeske Dijkstra, Klaas-Jan Koenders, Jan Dijkstra en Mieke Klessens zelf.
Het is de bedoeling een fijn en toegankelijk dorpshuis voor en door Warnsers te creëren.
Per 1 januari 2021 wordt de Stichting Vrienden van de Janke Tromp officieel opgeheven. Per 1 mei gaat de deur op slot, de huur aan Woon Friesland wordt nog tot 1 oktober 2020 betaald.
Er zijn veel meer gebruikers dan werd gedacht, die raken hun onderdak kwijt!
De Spylder heeft er geen plek voor, dus dat is geen alternatief.
Gelukkig hebben wethouder Faber en Marcel Faasse van de gemeente Súdwest-Fryslân de bereidheid getoond zich voor een dorpshuis te willen inzetten. En hebben Geeske Dijkstra en Jan Dijkstra al goede ideeën aangedragen.
In november 2019 is er een bijeenkomst gehouden en daar zijn veel mensen op af gekomen, waaruit blijkt hoe belangrijk het dorp het vindt dat er een ontmoetingsplek is in het dorp.
Het Dorpshuis mag géén concurrent worden van De Spylder. Overleg is dan ook belangrijk.
Onderzocht wat voor dorp het is, open en tolerant. Er is een Dorpscultuurhuis, de Dorpstuin en diverse verenigingen. De onderlinge verbinding ontbreekt.
Het is de bedoeling de onderlinge verbinding te verbeteren met diverse verenigingen en jong en oud er bij te betrekken.
Niet alles wat er mogelijk is wordt benut. Het Dorpshuis daar kunnen bijvoorbeeld ook het gebiedsteam en thuiszorg voorlichting geven.
Er is contact geweest met Doarpswurk. Het Dorpshuis moet gedragen worden door het dorp. Er komt een avond over, daar komt nog een flyer van in de bus.

Dorpsbelang Warns gaat samen met Dorpsbelang Woudsend een pilot maken.

Er moet een visiestuk naar de gemeente over hoe het Dorpshuis wordt ingericht, wat voor activiteiten er worden gehouden en hoe het beheer er uit ziet. Het mag niet concurreren met de Spylder. Op basis van het visiestuk wordt gekeken of er subsidie wordt gegeven.

De subsidie van de gemeente komt na de visie en de beleidsnota. De hele bevolking moet als één richting de gemeente.
Heel Warns wordt er bij betrokken en wordt regelmatig op de hoogte gehouden.
Doarpswurk zal ondersteuning geven met betrekking tot de visie en de beleidsnota.

Wethouder Faber: De activiteiten in het dorp moeten behouden blijven, het moet met z’n allen opgepakt worden. Sociale zorg, jeugd en allerlei andere vragen.
Hij heeft heel goed nieuws: de gemeente gaat het gebouw De Treffe van Woon Friesland kopen.
De subsidie út de mienskip is grensoverschrijdend.
Wethouder Faber heeft de portefeuille dorpshuizen niet meer, wethouder Gea Wielinga heeft deze portefeuille nu onder zich. Hij blijft echter wel kijken naar de gang van zaken want hij heeft het in zijn hart gesloten.
Wethouder Faber werd vriendelijk bedankt voor zijn goede nieuws en zijn aanwezigheid.

Geeske Dijkstra:
Heeft gekeken naar leeftijdscategoriën in het dorp.
• 0 t/m 15: 125 Het sportveld wordt te weinig gebruikt. Activiteiten in het Dorpshuis: wat drinken of iets dergelijks.
• 15 t/m 25: 65 Er zijn keten voor de oudere jeugd in het dorp.
• 25 t/m 45: 125
• 45 t/m 65: 240
Veel verenigingen draaien op deze inwoners, is ook nodig om het Dorpshuis in stand te houden.
• 65 en ouder: 155
Veel ouderen wonen nog thuis en de meesten zijn nog vitaal. Er is goede sociale controle van kinderen en buren.
In het Dorpshuis zouden de basisschool, de peuterschool en de fysio samen kunnen werken, bijvoorbeeld samen koken, voorlezen, een informatieochtend.

Jan Dijkstra:
Er is veel overleg geweest met organisaties en de gemeente. Er wordt subsidie gegeven aan één instantie. De subsidie is voor de hele gemeenschap. Doarpswurk zal hierin advies geven.
Er moet een vereniging of een stichting worden opgericht met een bestuur van 15 tot 20 mensen die twee keer per jaar vergaderen (dan is de cohesie groter) en een dagelijks bestuur.
Eén organisatie per dorp. De Spylder en het Dorpshuis.
Er is overleg geweest met de Spylder en wij zullen met één mond contacten leggen met de gemeente.

Rondvraag:
• Wanneer kunnen de gebruikers in het Dorpshuis. Er wordt naar gestreefd dat één en ander in september mogelijk moet zijn.
• In Warns staan 2 woningen te koop en 0 woningen te huur. Echter diverse woningen worden niet bewoond of dubbel gehuurd, dus dat twee personen wel samenwonen maar twee huizen bezet houden. Er is misschien wel belangstelling van anderen voor die woningen.
• De deplorabele staat van de oude openbare school en de woning aan de Himmelumerdyk. De woning aan de Himmelumerdyk heeft onze aandacht. De school wordt naar gekeken.
• De vier huurwoning aan de Skarlerdyk staan op de nominatie om gesloopt te worden, wij gaan daar naar kijken.
• De woningbouw aan de Ats Bonningawei, daar was ons nu niets van bekend.
• De jeugd kan geen woningen krijgen, kan er gekeken worden naar sociale woningbouw?
• De steiger in de haven ligt scheef, er wordt aan gewerkt.

Stans heeft bericht gekregen van dhr. Van Ouwwelen uit Leiden. Die is op zoek naar gegevens van dhr. De Vries die begin 19de eeuw meestersmid was in Warns.
Stans doet een oproep aan degene die het leuk vindt dit uit te zoeken.

Sluiting:
Voorzitter Koenders sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.

Film Oud Warns uit 1964:
Na afloop werd er een film getoond, gemaakt in 1964 met verslaggeving door Anne Bajema en Sippie van der Veer. Er kwamen bekende en onbekende gezichten voorbij.

 

NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM 2019

gehouden in De Spylder op vrijdag 1 maart 2019.

 

Aanwezigen (38 personen):

Bestuursleden: Stans Lowie, Geert Slump, Hermien Schilstra, Klaas-Jan Koenders, Henk Kruijsdijk, Henkse Nijenhuis en Marion Rink.

Raadsleden:Thomas van Dijk (Groen Links), Johan Langbroek (PvdA), Habtamu de Hoop (PvdA), Theunis de Vries (CDA), Hielke Bandstra (VVD), T. Bouwhuis (FNP).
Debby Douwes (VVD) met kennisgeving afwezig.

 

Opening vergadering:

Voorzitter Slump opent de vergadering.

Vaststellen agenda:

De agenda wordt vastgesteld zoals aangeleverd.

Mededelingen:

 • Koffie op onze rekening, er zijn dorpsvlaggen te koop.
 • Volgende week wordt er in Warns, Stavoren en Hemelum een draagvlakonderzoek verspreid met betrekking tot de rondweg. Wij drukken de aanwezigen op het hart hier goed naar te kijken.

Dit is één van de bouwstenen. Andere bouwstenen zijn: het geografisch gebruik, de verkeersbewegingen en de effecten op de brugbediening.
De formulieren worden door de leden van Dorpsbelang opgehaald en de kiesraad telt de stemmen.
De ondernemers in Warns en Stavoren hebben aangegeven dit te ondersteunen omdat zij de rondweg van groot belang voor hun ondernemingen vinden.

 • De Dorpencoördinator heeft laten weten dat de gemeente akkoord zal gaan met het bouwen van 10 woningen aan de Ats Bonningawei.
 • Bij de gemeente SWF kan een aanvraag ingediend worden voor reiskostenvergoeding voor scholieren die verder dan 11 km. van school wonen. De aanvraag kan worden ingediend via de website van de gemeente SWF.
 • Op de website van de gemeente SWF staat ook dat je melding kunt doen van zaken die je opvallen, zoals scheve trottoirs, afval, groenbeheer enz.
 • De Stichting Janke Tromphoeve wordt per 1 januari 2021 ontbonden. Dorpsbelang heeft contact met de JTH opgenomen. Er is uit de oorspronkelijke doelgroep geen belangstelling meer voor de activiteiten die georganiseerd worden.

Ook houdt de gemeentelijke subsidie op, waardoor de huur niet meer betaald kan worden.

 • Onze website www.warns.nl is uit de lucht. Stans is druk bezig dit weer in de lucht te krijgen.

 

Notulen Jaarvergadering 16 maart 2018:

De notulen van de Jaarvergadering van 16 maart 2018 zijn te vinden op de website www.warns.nl onder het kopje Dorpsbelang.

Verslagen:

 • Jaarverslag 2018 is te vinden op www.warns.nl onder het kopje: Dorpsbelang.
 • Diverse financiële verslagen (Financieel verslag Dorpsbelang, Warnser Poarte, Ús Stee en Dorpshaven) werden toegelicht.

De kascommissie (Willem Prins en André Pietersma) hebben de financiën gecontroleerd en goedbevonden. Wel hadden zij nog een opmerking over de hoge bankkosten, daar wordt nog verder naar gekeken.

 • Als nieuw kascommissielid bood Ria de Jong zich aan.
 • Verslag wijkagente. De nieuwe Wijkagente is Carina van der Werf. Zij was vanavond verhinderd maar heeft wel wat cijfers aangeleverd.

In Warns waren in 2018 6 inbraken, 4 geweldsdelicten, 4 vernielingen, 14 x overlast illegale handel en 7 x overlast jeugd.

Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Geert Slump en Henkse Nijenhuis.

Mieke Klessens was onze kandidaat, zij heeft zich voorgesteld en vertelde wat zij nu doet en wat zij heeft gedaan. Mieke Klessens is onder luid applaus van de aanwezigen aangenomen.

Gebiedsteam en Ontwerptafel:

Annelies Nijboer en Jildou Vellinga van het gebiedsteam SWF kwamen vertellen over het gebiedsteam en over de in Stavoren gehouden Ontwerptafel.
Jildou Vellinga vertelde dat de gebiedsteams in 2015 zijn opgericht, er zijn 4 teams: 2 in Sneek, 1 in Bolsward en 1 in het buitengebied.
Je kunt hulpvragen bij de gemeente stellen met betrekking tot zorg. Er zijn verschillende specialismen en gespecialiseerde personen die onder andere huisbezoeken doen.
Je kunt je aansluiten door contact op te nemen met het gebiedsteam.
Annelies Nijboer vertelde over de Ontwerptafel, bedoeld voor de kwaliteit van het leven, zelfredzaamheid en het optrekken met elkaar. Er zijn 3 bijeenkomsten gehouden in De Kaap te Stavoren voor 65 plussers.
Het bleek dat er eigenlijk veel goed gaat.
Je kunt je via de website van de gemeente SWF (of via Dorpsbelang) opgeven voor valpreventie van een buurtsportcoach.

Foppe Visser Stichting:

Lolke Veenstra vertelde dat de Foppe Visser Stichting in 2008 is opgericht en is ontstaan uit het Groene Kruis Warns-Molkwar.
De zorg veranderde waardoor er geen eigen wijkzuster meer was. Wij hadden wel een eigen wijkgebouw en een legaat van 6 ha. land geschonken door Foppe Visser uit Molkwar. Om de bezittingen veilig te stellen werd de Foppe Visser Stichting opgericht en het Groene Kruisgebouw verkocht.
De Foppe Visser Stichting houdt zich bezig met extramurale thuiszorg en met projectmatige ondersteuning van organisaties en diverse projecten.
Aanvragen kunnen gedaan tot 1 april en in het najaar worden via de email: foppevisserstichting@gmail.com.

Historisch Warns:

Ria de Jong vertelde over de historie van de Hang.
In 1925 werd de Hang opgetrokken uit wit zandsteen en werd een rook- en zouterij.
In 1940 kochten de familie Smit en Zwaan het pand voor palingroken.
Vanaf 1970 werd de Hang door één visser, De Vries, gebruikt als opslagplaats.
Het is nog steeds eigendom van de erven Smits.
Het pand is erg vervallen.
De werkgroep Cultuurhistorisch Warns, Skarl & Laaksum heeft geprobeerd de Hang over te nemen om er een museum in te realiseren, maar kregen geen toestemming van de erven.
Vanaf 2015 zijn de erven zelf aan de slag gegaan en maken van de Hang een visrestaurant.
Cultuurhistorisch Warns, Skarl & Laaksum is Historisch Warns, Skarl & Laaksum geworden.

Afscheid bestuursleden:

Wij namen afscheid van onze bestuursleden Henske Nijenhuis en Geert Slump. Wij hebben hun bedankt voor hun inzet en aanwezigheid.

Bezoek Burgemeester Jannewietske de Vries:

Op vrijdag 11 januari 2019 heeft onze nieuwe Burgemeester Jannewietske de Vries Warns bezocht. Ep van Hijum heeft mooie foto’s van haar bezoek gemaakt en die werden op het scherm getoond.

Rondvraag:

 • Wie wordt de nieuwe voorzitter? → Klaas-Jan Koenders.
 • Dure woningen Ats Bonningawei? → er worden twee-onder-éénkapwoningen gebouwd, particuliere huurwoningen. Kopers kunnen zelf aangeven wat voor soort woning zij wensen.
 • Oude schepen in dorpshaven → Dorpsbelang is er mee bezig. Wordt wat heen en weer gestuurd, gemeente/waterschap. Gemeente zou moeten stickeren of de wrakkenwet van toepassing laten zijn.
 • De stoepen op ‘t Noard liggen alweer scheef → het heeft onze aandacht.
 • De stoepen op ‘t Noard (onveilig, hagen hangen over, parkeren op de stoepen → er moet naast de stoep geparkeerd worden.

Sluiting:

Voorzitter Slump sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.