Notulen jaarvergaderingen

NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM

gehouden in De Spylder op vrijdag 1 maart 2019.

 

Aanwezigen (38 personen):

Bestuursleden: Stans Lowie, Geert Slump, Hermien Schilstra, Klaas-Jan Koenders, Henk Kruijsdijk, Henkse Nijenhuis en Marion Rink.

Raadsleden:Thomas van Dijk (Groen Links), Johan Langbroek (PvdA), Habtamu de Hoop (PvdA), Theunis de Vries (CDA), Hielke Bandstra (VVD), T. Bouwhuis (FNP).
Debby Douwes (VVD) met kennisgeving afwezig.

 

Opening vergadering:

Voorzitter Slump opent de vergadering.

Vaststellen agenda:

De agenda wordt vastgesteld zoals aangeleverd.

Mededelingen:

 • Koffie op onze rekening, er zijn dorpsvlaggen te koop.
 • Volgende week wordt er in Warns, Stavoren en Hemelum een draagvlakonderzoek verspreid met betrekking tot de rondweg. Wij drukken de aanwezigen op het hart hier goed naar te kijken.

Dit is één van de bouwstenen. Andere bouwstenen zijn: het geografisch gebruik, de verkeersbewegingen en de effecten op de brugbediening.
De formulieren worden door de leden van Dorpsbelang opgehaald en de kiesraad telt de stemmen.
De ondernemers in Warns en Stavoren hebben aangegeven dit te ondersteunen omdat zij de rondweg van groot belang voor hun ondernemingen vinden.

 • De Dorpencoördinator heeft laten weten dat de gemeente akkoord zal gaan met het bouwen van 10 woningen aan de Ats Bonningawei.
 • Bij de gemeente SWF kan een aanvraag ingediend worden voor reiskostenvergoeding voor scholieren die verder dan 11 km. van school wonen. De aanvraag kan worden ingediend via de website van de gemeente SWF.
 • Op de website van de gemeente SWF staat ook dat je melding kunt doen van zaken die je opvallen, zoals scheve trottoirs, afval, groenbeheer enz.
 • De Stichting Janke Tromphoeve wordt per 1 januari 2021 ontbonden. Dorpsbelang heeft contact met de JTH opgenomen. Er is uit de oorspronkelijke doelgroep geen belangstelling meer voor de activiteiten die georganiseerd worden.

Ook houdt de gemeentelijke subsidie op, waardoor de huur niet meer betaald kan worden.

 • Onze website www.warns.nl is uit de lucht. Stans is druk bezig dit weer in de lucht te krijgen.

 

Notulen Jaarvergadering 16 maart 2018:

De notulen van de Jaarvergadering van 16 maart 2018 zijn te vinden op de website www.warns.nl onder het kopje Dorpsbelang.

Verslagen:

 • Jaarverslag 2018 is te vinden op www.warns.nl onder het kopje: Dorpsbelang.
 • Diverse financiële verslagen (Financieel verslag Dorpsbelang, Warnser Poarte, Ús Stee en Dorpshaven) werden toegelicht.

De kascommissie (Willem Prins en André Pietersma) hebben de financiën gecontroleerd en goedbevonden. Wel hadden zij nog een opmerking over de hoge bankkosten, daar wordt nog verder naar gekeken.

 • Als nieuw kascommissielid bood Ria de Jong zich aan.
 • Verslag wijkagente. De nieuwe Wijkagente is Carina van der Werf. Zij was vanavond verhinderd maar heeft wel wat cijfers aangeleverd.

In Warns waren in 2018 6 inbraken, 4 geweldsdelicten, 4 vernielingen, 14 x overlast illegale handel en 7 x overlast jeugd.

Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Geert Slump en Henkse Nijenhuis.

Mieke Klessens was onze kandidaat, zij heeft zich voorgesteld en vertelde wat zij nu doet en wat zij heeft gedaan. Mieke Klessens is onder luid applaus van de aanwezigen aangenomen.

Gebiedsteam en Ontwerptafel:

Annelies Nijboer en Jildou Vellinga van het gebiedsteam SWF kwamen vertellen over het gebiedsteam en over de in Stavoren gehouden Ontwerptafel.
Jildou Vellinga vertelde dat de gebiedsteams in 2015 zijn opgericht, er zijn 4 teams: 2 in Sneek, 1 in Bolsward en 1 in het buitengebied.
Je kunt hulpvragen bij de gemeente stellen met betrekking tot zorg. Er zijn verschillende specialismen en gespecialiseerde personen die onder andere huisbezoeken doen.
Je kunt je aansluiten door contact op te nemen met het gebiedsteam.
Annelies Nijboer vertelde over de Ontwerptafel, bedoeld voor de kwaliteit van het leven, zelfredzaamheid en het optrekken met elkaar. Er zijn 3 bijeenkomsten gehouden in De Kaap te Stavoren voor 65 plussers.
Het bleek dat er eigenlijk veel goed gaat.
Je kunt je via de website van de gemeente SWF (of via Dorpsbelang) opgeven voor valpreventie van een buurtsportcoach.

Foppe Visser Stichting:

Lolke Veenstra vertelde dat de Foppe Visser Stichting in 2008 is opgericht en is ontstaan uit het Groene Kruis Warns-Molkwar.
De zorg veranderde waardoor er geen eigen wijkzuster meer was. Wij hadden wel een eigen wijkgebouw en een legaat van 6 ha. land geschonken door Foppe Visser uit Molkwar. Om de bezittingen veilig te stellen werd de Foppe Visser Stichting opgericht en het Groene Kruisgebouw verkocht.
De Foppe Visser Stichting houdt zich bezig met extramurale thuiszorg en met projectmatige ondersteuning van organisaties en diverse projecten.
Aanvragen kunnen gedaan tot 1 april en in het najaar worden via de email: foppevisserstichting@gmail.com.

Historisch Warns:

Ria de Jong vertelde over de historie van de Hang.
In 1925 werd de Hang opgetrokken uit wit zandsteen en werd een rook- en zouterij.
In 1940 kochten de familie Smit en Zwaan het pand voor palingroken.
Vanaf 1970 werd de Hang door één visser, De Vries, gebruikt als opslagplaats.
Het is nog steeds eigendom van de erven Smits.
Het pand is erg vervallen.
De werkgroep Cultuurhistorisch Warns, Skarl & Laaksum heeft geprobeerd de Hang over te nemen om er een museum in te realiseren, maar kregen geen toestemming van de erven.
Vanaf 2015 zijn de erven zelf aan de slag gegaan en maken van de Hang een visrestaurant.
Cultuurhistorisch Warns, Skarl & Laaksum is Historisch Warns, Skarl & Laaksum geworden.

Afscheid bestuursleden:

Wij namen afscheid van onze bestuursleden Henske Nijenhuis en Geert Slump. Wij hebben hun bedankt voor hun inzet en aanwezigheid.

Bezoek Burgemeester Jannewietske de Vries:

Op vrijdag 11 januari 2019 heeft onze nieuwe Burgemeester Jannewietske de Vries Warns bezocht. Ep van Hijum heeft mooie foto’s van haar bezoek gemaakt en die werden op het scherm getoond.

Rondvraag:

 • Wie wordt de nieuwe voorzitter? → Klaas-Jan Koenders.
 • Dure woningen Ats Bonningawei? → er worden twee-onder-éénkapwoningen gebouwd, particuliere huurwoningen. Kopers kunnen zelf aangeven wat voor soort woning zij wensen.
 • Oude schepen in dorpshaven → Dorpsbelang is er mee bezig. Wordt wat heen en weer gestuurd, gemeente/waterschap. Gemeente zou moeten stickeren of de wrakkenwet van toepassing laten zijn.
 • De stoepen op ’t Noard liggen alweer scheef → het heeft onze aandacht.
 • De stoepen op ’t Noard (onveilig, hagen hangen over, parkeren op de stoepen → er moet naast de stoep geparkeerd worden.

Sluiting:

Voorzitter Slump sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.