Natuur

Warns, Skarl en Laaksum zijn bebouwd op de oude stuwwallen uit de ijstijd.  Tijdens het Saalien (die tot plm 130.000 jaar geleden duurde) breidden ijskappen vanuit Scandinavië zich uit over een groot deel van Nederland. Gletsjers schuurden als bulldozers brede, diepe dalen uit, zoals het gebied waar nu de meren Heegermeer, Fluessen en Morra liggen. Bij Gaasterland stuwde de ijskap zand, leem en keien op tot hoge bulten van keileem. Zo kan het gebeuren dat u op sommige plekken tot wel 10 meter boven N.A.P. staat!