Jaarverslagen

JAARVERSLAG 2018 DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM

Het jaar 2018 is voorbij en daarvan is het volgende jaarverslag gemaakt.
Dorpsbelang heeft contact opgenomen met Post.nl en er voor gezorgd dat er bij de Treffe weer een brievenbus staat.
Na het vertrek van Jorrit Jacobi, hebben Klaas-Jan Koenders (in maart) en Henk Kruijsdijk (in april) zitting genomen in het bestuur.
Jorrit Jacobi en Geert Slump zijn naar het afscheid van Durk Stoker en Mirjam Bakker geweest.
Het werven van nieuwe leden gaat goed en er zijn leuke ideeën naar voren gekomen.
De gevaarlijke bermen het zwarte asfalt en het ontbreken van strepen op de zeedijk, blijven een probleem ondanks dat we dat al veelvuldig aan de gemeente hebben doorgegeven.
Dankzij het Bestuurlijk Overleg zijn nu in elk geval de bermen aangepakt, maar de andere punten blijven een probleem.
Bij de gemeente Súdwest Fryslân kunnen ouders van kinderen die verder moeten reizen voor school een vergoeding krijgen voor de vervoerskosten. Informatie daarover is te lezen op de website van de gemeente Súdwest Fryslân.
Er is een oriënterend gesprek geweest met Geert de Vries over het infocentrum bij de Sluis in Stavoren. Die moest ingericht worden met informatie over de omgeving, met fietsroutes en knooppunten waar de toeristen terecht kunnen en waardoor ze langer vastgehouden kunnen worden in de omgeving.
Inmiddels heeft Dorpsbelang samen met Marga Houtman de fietsroute “Tusken Himel en Ierde” nieuw leven ingeblazen.
Er zijn oranje bordjes met foto’s van hoe het was langs de route neergezet, waar de boerderijen weg zijn of waar andere dakpannen op het dak liggen.
Ook zijn er flyers gemaakt die bij het TIP Stavoren, Camping it Seleantsje, Café Op Warns en op Laaksum te krijgen zijn.


Op 16 maart 2018 werd de ledenvergadering gehouden. Er was een goede opkomst van zo’n 40 aanwezigen.
De brug bleek uit het niets drie weken gestremd te worden voor alle verkeer. Dorpsbelang heeft contact gezocht met de Provinsje, het was een renovatie.
Dorpsbelang sprak haar zorg uit over het gekozen moment, omdat ook de werkzaamheden aan de rondweg in Hemelum bezig waren en daardoor niet toegankelijk was.
Vooral fietsers richting het station en het Bogerman in Koudum zouden hier veel hinder van ondervinden.
Het overleg met de Provinsje heeft opgeleverd dat de fietsers wel over de de brug konden.
Wel heeft Dorpsbelang de Provinsje een email gestuurd dat de communicatie beter had gemoeten, het was erg kort dag.

Jorrit Jacobi nam afscheid als bestuurslid/voorzitter. Hij werd bedankt voor zijn inzet. Hij deed een oproep aan de Warnsers om niet te snel nee te zeggen als ze gevraagd worden voor een functie in welk bestuur dan ook, om zo het dorp actief te houden.
De kascommissie bestaande uit Age van der Veer en André Pietersma hebben de diverse kassen gecontroleerd en in orde bevonden.
Age van der Veer trad af uit de commissie, Willem Prins nam zijn plaats in.
Klaas-Jan Koenders werd geïnstalleerd als nieuw bestuurslid.
Dorpsagent Swieringa was voor het laatst, hij ging met pensioen, zijn opvolger is Carina van der Werf.
We hebben Swieringa bedankt voor zijn inzet en trouwe aanwezigheid op de ledenvergaderingen met criminaliteitscijfers.
De Griene Poarte gaat als een zelfstandige stichting verder.
De afvalbakken bij het Rode Klif boven en bij het parkeerplaats worden ’s winters weggehaald. Het blijkt dat er ook ’s winters vrij veel mensen zijn die dan hun afval niet kwijt kunnen.
Tijdens het Bestuurlijk Overleg bleek dat het niet mogelijk was om deze afvalbakken ’s winters op de route mee te nemen. Wel kan er een afvalbakje geplaatst worden die we dan zelf zouden moeten legen.
Geert Slump wordt (in zijn laatste jaar als bestuurslid) onze voorzitter.
De brief van Dorpsbelang aan de Provinsje over de lelijke betonblokken op de brug, heeft er toe geleid dat deze mooi wit zijn geverfd.
En wij hebben aan de Provinsje voorgelegd dat de brug te lang openstaat , waar de scholieren en de buurtbus last van hebben.
Het blijkt dat als in de buurtbus de GPS aanstaat, de brugwachters kunnen zien waar de buurtbus is en daar dan rekening mee houden.
Stans en Marga Houtman hebben met Erik Visser gesproken.
Voor de hernieuwde fietsroute zijn de bewoners van de boerderijen en andere punten benaderd.
Er is een bijdrage van het Kernenfonds gevraagd en gekregen.
Er wordt nog gezocht naar een vlagger voor de kerktoren in plaats van Jan Koenders, die is er na jarenlang trouw de vlag te hebben gehesen, mee opgehouden.
We hebben een oproep in de Warnser Poarte gedaan.
De gemeente is er nu van overtuigd dat de stoepen op ’t Noard aan onderhoud toe zijn. Ook hebben we het gehad over de talloze paaltjes die een rommelig aanzien geven.
Eind van het jaar zijn de stoepen gerenoveerd.
De speeltuin op de Boppelâns was verloederd. Er is melding gedaan bij de gemeente en de speeltuin is nu weer opgeknapt.
Er mogen in de gemeente Súdwest Fryslân géén ballonnen meer opgelaten worden.
Er is een inloopavond geweest van de gemeente Súdwest Fryslân met diverse thema’s. Wij zijn bij Sport & Wonen en bij IJsselmeerkust & Cultuur en Toerisme geweest.
Het College van B&W heeft haar plannen voor de komende vier jaar uitgelegd. Vervolgens konden de aanwezigen hun licht op de thema’s laten schijnen. Het was interessant omdat wij als inwoners konden vertellen wat wij van de thema’s vonden en wat de knelpunten in de dorpen en steden zijn.
Er wordt geklaagd dat er op ’t Noard te hard gereden wordt. Dorpsbelang heeft al een snelheidsmeter laten plaatsen en er is ook al eens met een lasergun gecontroleerd, maar wie rijden er nu eigenlijk te hard? ……. de eigen inwoners!
De Japanse Duizendknoop is in onze omgeving geconstateerd. Naar voren kwam dat de Japanse Duizendknoop een hardnekkig en weelderig onkruid kan zijn dat vanaf het begin met hand en tand bestreden moet worden.
Dorpsbelang heeft aan het eind van het jaar voor de wintersfeer bij het MFA een lichtjeskerstboom neergezet.
Sluit Menu