Jaarverslagen

DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM JAARVERSLAG 2019

Begin van het jaar hebben wij als gasten ontvangen Annelies Nijboer van het Gebiedsteam Súdwest Fryslân en Gerbrig Fekken van het Sociaal Domein Súdwest Fryslân (die ondersteunend kunnen zijn voor de gemeenschap).
Zij hebben in het kort verteld over de drie bijeenkomsten van de Ontwerptafel die in de Kaap te Stavoren zijn gehouden. Het is de bedoeling een gezonde omgeving te creëren voor de 65-plussers in onze omgeving, er kwam uit naar voren dat de 65-plussers dichter bij de dorpen moeten komen te staan en contact zouden moeten kunnen leggen met Dorpsbelang. Concreet benoemen wat de wensen dan zijn. De mensen hebben echter geen echte ontmoetingspunten meer in het dorp nu er geen winkels meer zijn en de Janke Tromphoeve heeft aangegeven dat het animo minder wordt.

Geopperd werd dat er een koffiemoment zou kunnen worden gehouden en/of een klusteam of vrijwilligersband in het leven kan worden geroepen. Via de gemeente kan er een workshop valpreventie worden gegeven voor minimaal 8 deelnemers.

Op 11 januari 2019 heeft onze nieuwe Burgemeester Jannewietske de Vries ons dorp bezocht.

Op 28 februari 2019 werd de jaarlijkse Ald Nijefurd vergadering gehouden in Workum.
Namens Dorpsbelang zijn Geert Slump en Klaas-Jan Koenders daar geweest. Aanwezigen waren de dorpsbelangen uit Koudum, Workum, it Heidenskip, Nijhuizum, Hemelum en Molkwar. Hindeloopen had aangegeven het nut van deze vergaderingen niet meer in te zien. Zij krijgen nog wel de notulen en agenda’s toegestuurd, misschien dat een ander bestuur er weer brood in ziet.

Dorpsbelang Workum gaf aan dat er veel bomen gekapt worden waar geen nieuwe bomen voor terugkomen en vroegen of de andere dorpen daar ook last van hebben.
De Rolpeal heeft tot nu toe 200 vrijwilligers gevonden, maar willen er nog meer voor bar- en aanverwante diensten. Het zijn allemaal vrijwilligers, behalve de manager en het zwembadpersoneel. De nieuwe Rolpeal gaat eind april/begin mei 2019 open.

Dorpsbelang Koudum had zorgen over de nieuw te bouwen Klink omdat Talant zich heeft teruggetrokken.
Zij hadden ook een leuk bezoek van de Burgemeester gehad.
Dorpsbelang Koudum vraagt bij de gemeente een overzicht van de meldingen openbare ruimte en die gebruiken zij als leidraad bij het Bestuurlijk Overleg.

Dorpsbelang it Heidenskip had het over de pont van It Heidenskip naar Gaastmeer. De huidige pontbaas, Menno Sappé, is gestopt er is nog geen nieuwe pontbaas gevonden.
Ook zou het looppad langs de parallelweg van het station naar de Spoorwegovergang moeten worden verhard, voor de veiligheid van wandelaars.

Ook werd er gesproken over de windmolens in het IJsselmeer er wordt € 750.000,00 per jaar in een omgevingsfonds gestopt waar dorpen een aanvraag kunnen indienen.
Warns valt daar niet onder, je moet in een straal van 10 km. rond het park wonen.

De werkgroep Ontsluiting N359 Stavoren heeft in opdracht van de gemeente SWF een draagvlakonderzoek onder de bevolking van Warns, Skarl & Laaksum, Stavoren en Hemelum rond laten gaan. Dit is één van de bouwstenen. Andere bouwstenen zijn: het geografisch gebruik, de verkeersbewegingen en de effecten op de brugbediening.
De formulieren werden door de leden van Dorpsbelang opgehaald en de kiesraad heeft de stemmen geteld, nu er een meerderheid (64%) voor de rondweg is, is de gemeente SWF akkoord gegaan met de aanleg van de rondweg.

De ondernemers in Warns en Stavoren hebben aangegeven dit te ondersteunen omdat zij de rondweg van groot belang voor hun ondernemingen vinden.

De werkgroep glasvezel heeft een voorlichtingsavond georganiseerd voor onze inwoners. Inmiddels is bekend dat in het buitengebied glasvezel zal worden aangelegd, het binnengebied komt nog wat aansluitingen te kort maar heeft wat langer de tijd gekregen om zich aan te melden.

Op 1 maart 2019 werd de jaarvergadering gehouden. Er waren 38 personen aanwezig en de raadsleden: Thomas van Dijk (Groen Links), Johan Langbroek (PvdA), Habtamu de Hoop (PvdA), Theunis de Vries (CDA), Hielke Bandstra (VVD), T. Bouwhuis (FNP).
Debby Douwes (VVD) was met kennisgeving afwezig.

De Dorpencoördinator heeft laten weten dat de gemeente akkoord zal gaan met het bouwen van 10 woningen aan de Ats Bonningawei.
Bij de gemeente SWF kan een aanvraag ingediend worden voor reiskostenvergoeding voor scholieren die verder dan 11 km. van school wonen. De aanvraag kan worden ingediend via de website van de gemeente SWF.
Op de website van de gemeente SWF staat ook dat je melding kunt doen van zaken die je opvallen, zoals scheve trottoirs, afval, groenbeheer enz.

De Stichting Janke Tromphoeve wordt per 1 januari 2021 ontbonden. Dorpsbelang heeft contact met de JTH opgenomen. Er is uit de oorspronkelijke doelgroep geen belangstelling meer voor de activiteiten die georganiseerd worden.
Ook houdt de gemeentelijke subsidie op, waardoor de huur niet meer betaald kan worden.

De nieuwe Wijkagente is Carina van der Werf. Zij was vanavond verhinderd maar heeft wel wat cijfers aangeleverd.
In Warns waren in 2018 6 inbraken, 4 geweldsdelicten, 4 vernielingen, 14 x overlast illegale handel en 7 x overlast jeugd.

Aftredend en niet herkiesbaar waren: Geert Slump en Henkse Nijenhuis.
Mieke Klessens was onze kandidaat, zij heeft zich voorgesteld en vertelde wat zij nu doet en wat zij heeft gedaan. Mieke Klessens werd onder luid applaus van de aanwezigen aangenomen.

Er is een nieuwe website in de lucht: www.warns.nl het is de moeite waard hier een kijkje op te nemen.


Bomenkap in de gemeente. Eén boom weg – één boom planten. Er zijn bomen verdwenen op ’t Noard, de Himmelumerdyk, de Pastoriewei en op de Boppelâns. Er is ons verteld dat de bomen die gekapt worden ook op een andere plek kunnen komen, zelfs “ergens” in de gemeente.

Gemeente-app. De gemeente-app komt niet meer terug. Je kunt meldingen doen via de website.

Jeu de Boulesbanen. In 2012 is begonnen met de aanvragen en op 29 augustus 2014 zijn de banen geopend.
Het was een initiatief van de Stichting Vrienden van de Janke Tromphoeve en Stichting Beheer MFA, in samenwerking met Dorpsbelang.
Eén en ander met professionele inzet, inzet van een aantal vrijwilligers en dankzij financiële steun van: de Foppe Visserstichting, de Stichting Welzijnsbevordering Zuidwesthoek te Koudum, de gemeente Súdwest Fryslân en Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum.
Het blijkt dat de banen door de schooljeugd worden vernield. Steentjes worden er uit gegooid en er wordt doorheen gelopen. Wij hebben contact opgenomen met de school en die hebben aangegeven er op toe te zien dat het niet meer gebeurd.
Wij als Dorpsbelang betreuren het dat er nagenoeg geen gebruik meer wordt gemaakt van de Jeu de Boulesbanen. Inmiddels zijn de jeu de boulesbanen in ere hersteld het werd zeer gewaardeerd dat Dorpsbelang zich er voor ingezet heeft.
Het idee is geopperd een tournooitje te organiseren om de jeu de boulesbanen een boost te geven.

De bordjes van de Fietsroute Tusken Himel en Ierde worden om de haverklap scheefgetrokken en kapot gemaakt. Wij vinden dat jammer en hopen dat het in de toekomst niet weer gebeurd.

Dorpsbelang heeft bij de dorpshaven een hondepoepzakjeskast geplaatst. Als het een succes blijkt te zijn kan er overwogen worden elders in het dorp nog zo’n kast neer te zetten.


Bestuurlijk Overleg van 27 juni 2019:
Wethouder Maarten Offinga en Dorpencoördinator Erik Visser waren er namens de gemeente. Klaas-Jan Koenders, Stans Lowie, Mieke Klessens, Henk Kruijsdijk en Marion Rink waren er namens Dorpsbelang.

We hebben tijdens het Bestuurlijk Overleg besproken:
De drukke (Provinciale) brug. We kunnen de Provincie vragen onderzoek te doen naar een aquaduct bij Warns. Vertellen wat er allemaal gebeurd door deze drukke brug, bijvoorbeeld dat de schooljeugd te laat op school komt of de trein mist, de buurtbus te laat voor de trein is.
Er zou gedacht kunnen worden aan een werkgroep met leden van de buurtbus, medewerkers of bewoners bij havens, feedback van Stavers Belang die ook contact

De stoepen op ’t Noard. Daar wordt nu alleen wat aan gedaan als er tegels dwarsliggen of kapot zijn, dan kun je melding doen bij het gemeentelijk meldpunt. Hier en daar liggen de stoepen er niet goed in. Kapotte tegels, slecht afgewerkt. Er is ons verteld dat de stoepen weer op de kop gaan omdat Tennet er met een kabel doorheen moet. Wij hopen dat de stoepen dan mooier gemaakt zullen worden. We houden het warm!
Het is wel de bedoeling dat de stoepen aan de oneven zijde gebruikt worden, daar zijn de stoepen ook breder.

De Zeedijk:
Er is gesproken over gevaarlijke bermen die weer verzakt zijn, diepe bermen die vooral voor fietsers erg gevaarlijk zijn. Daar wordt door de gemeente naar gekeken.
Ook hebben we het over de slijtlaag gehad, daar wordt ook naar gekeken.

Het MFA:
De toekomst van het MFA baart Dorpsbelang zorgen. Voorheen twee scholen, nu nog één. De Janke Tromp stopt per 2021 met de activiteiten, maar dus ook met de maaltijdvoorziening etc. Volgens de Janke Tromp is de hoge huurprijs de bottleneck. Angst bestaat dat de eigenaar Woon Friesland het MFA gaat verhuren. Vanuit de gemeente loopt momenteel een onderzoek naar alle dorpshuizen in de gemeente. Dorpsbelang heeft aangegeven dat het dorp graag betrokken wil worden bij de toekomst van het pand.
Er is op 27 november een bijeenkomst geweest met de gebruikers van de Janke Tromp, wethouders Erik Faber, dorpencoördinator Erik Visser en Dorpsbelang.

Het vlaggen:
Het vlaggen op de kerktoren. Van oudsher deden de oud timmermannen van Warns dat.
Op Koningsdag kon er niet gevlagd worden omdat het mechanisme buiten werking was.
Dorpsbelang en de Oranjevereniging zijn de toren in geweest. Gevaarlijke expeditie, vier houten trappen op en boven op een smal plateau een zwaar loden luik uit het dak halen, de vlag om de stok draaien, de compressor aanzette. Dat lukte niet goed, het mechanisme werkt niet goed, de catrollen functioneren niet meer optimaal. De vlag naar buiten gekregen, buiten gekomen was de vlag weg! Binnen bleek dat de compressor aan moet blijven omdat anders de vlag weer naar binnen zakt. Niet optimaal allemaal.

Er is contact geweest met de dorpencoördinator, gevraagd wie er verantwoordelijk is voor deze installatie.
Dat is een eigen initiatief en daarom wordt dat door de gemeente niet in de vrijwilligers verzekering opgenomen.
Voor wat betreft het onderhoud en een nieuwe vlag, daar wordt naar gekeken.

Het drinkwaterpunt:
Het is erg onderhoudsgevoelig en bij warm weer is kans op salmonella. Bovendien zijn de jaarlijkse kosten nogal hoog.
Wij zien daarom af van dit idee.

Tegels bij de Dorpstuin:
De Dorpstuin wil graag verharding van de berm bij de Dorpstuin. Inmiddels is er via de gemeente materiaal beschikbaar gesteld en met zelfredzaamheid zal de berm worden verhard.

De Omgevingswet:
De omgevingswet gaat nu spelen, de gemeenten zijn er druk mee bezig. Kijken of we kunnen meeliften voor wat betreft de Dorpsvisie zodat die zo actueel mogelijk blijft.

Glasvezel:
Ontwikkelingen rondom de glasvezel zijn uitgebreid besproken. De gemeente heeft echter geen rol in deze.


De buurtbus bestaat dit jaar 40 jaar. Wij hebben het bestuur gefeliciteerd met dit mooie resultaat en hopen dat dit in de toekomst nog behouden kan blijven.

In 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Er is een boek en een film (voor een verloren soldaat) over Rudy van Dantzig, die woonde op Laaksum. Er waren onderduikers in Warns en er zijn nog foto’s van het kamertje waar de onderduikers zaten.
Wij hebben het idee geopperd om een veldkeuken te houden op het schoolplein en inwoners van Warns te vragen om aan te sluiten bij de maaltijd en allemaal zelf wat mee te brengen, dan kan onderling worden gedeeld.
Ook was het idee om tijdens de maaltijd verschillende mensen iets te laten vertellen over ervaringen met oorlog. Dit zijn eerste ideëen, het zou ook mooi zijn om de school hierbij te betrekken.

Dorpsbelang heeft in de Warnser Poarte een “vacaturebank” opgericht. Wij kunnen zelf moeilijk aan bestuursleden komen en kunnen ons voorstellen dat andere verenigingen daar ook moeite mee hebben. Inmiddels hebben wij al een eerste reactie binnen.

Ook dit jaar hebben we de lichtjeskerstboom weer bij het MFA neergezet.

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM

Het jaar 2018 is voorbij en daarvan is het volgende jaarverslag gemaakt.

Dorpsbelang heeft contact opgenomen met Post.nl en er voor gezorgd dat er bij de Treffe weer een brievenbus staat.

Na het vertrek van Jorrit Jacobi, hebben Klaas-Jan Koenders (in maart) en Henk Kruijsdijk (in april) zitting genomen in het bestuur.

Jorrit Jacobi en Geert Slump zijn naar het afscheid van Durk Stoker en Mirjam Bakker geweest.

Het werven van nieuwe leden gaat goed en er zijn leuke ideeën naar voren gekomen.

De gevaarlijke bermen het zwarte asfalt en het ontbreken van strepen op de zeedijk, blijven een probleem ondanks dat we dat al veelvuldig aan de gemeente hebben doorgegeven.
Dankzij het Bestuurlijk Overleg zijn nu in elk geval de bermen aangepakt, maar de andere punten blijven een probleem.

Bij de gemeente Súdwest Fryslân kunnen ouders van kinderen die verder moeten reizen voor school een vergoeding krijgen voor de vervoerskosten. Informatie daarover is te lezen op de website van de gemeente Súdwest Fryslân.

Er is een oriënterend gesprek geweest met Geert de Vries over het infocentrum bij de Sluis in Stavoren. Die moest ingericht worden met informatie over de omgeving, met fietsroutes en knooppunten waar de toeristen terecht kunnen en waardoor ze langer vastgehouden kunnen worden in de omgeving.
Inmiddels heeft Dorpsbelang samen met Marga Houtman de fietsroute “Tusken Himel en Ierde” nieuw leven ingeblazen.
Er zijn oranje bordjes met foto’s van hoe het was langs de route neergezet, waar de boerderijen weg zijn of waar andere dakpannen op het dak liggen.
Ook zijn er flyers gemaakt die bij het TIP Stavoren, Camping it Seleantsje, Café Op Warns en op Laaksum te krijgen zijn.
________________________________________
Op 16 maart 2018 werd de ledenvergadering gehouden. Er was een goede opkomst van zo’n 40 aanwezigen.
De brug bleek uit het niets drie weken gestremd te worden voor alle verkeer. Dorpsbelang heeft contact gezocht met de Provinsje, het was een renovatie.
Dorpsbelang sprak haar zorg uit over het gekozen moment, omdat ook de werkzaamheden aan de rondweg in Hemelum bezig waren en daardoor niet toegankelijk was.
Vooral fietsers richting het station en het Bogerman in Koudum zouden hier veel hinder van ondervinden.
Het overleg met de Provinsje heeft opgeleverd dat de fietsers wel over de de brug konden.
Wel heeft Dorpsbelang de Provinsje een email gestuurd dat de communicatie beter had gemoeten, het was erg kort dag.

Jorrit Jacobi nam afscheid als bestuurslid/voorzitter. Hij werd bedankt voor zijn inzet. Hij deed een oproep aan de Warnsers om niet te snel nee te zeggen als ze gevraagd worden voor een functie in welk bestuur dan ook, om zo het dorp actief te houden.

De kascommissie bestaande uit Age van der Veer en André Pietersma hebben de diverse kassen gecontroleerd en in orde bevonden.
Age van der Veer trad af uit de commissie, Willem Prins nam zijn plaats in.

Klaas-Jan Koenders werd geïnstalleerd als nieuw bestuurslid.

Dorpsagent Swieringa was voor het laatst, hij ging met pensioen, zijn opvolger is Carina van der Werf.
We hebben Swieringa bedankt voor zijn inzet en trouwe aanwezigheid op de ledenvergaderingen met criminaliteitscijfers.
De Griene Poarte gaat als een zelfstandige stichting verder.

De afvalbakken bij het Rode Klif boven en bij het parkeerplaats worden ’s winters weggehaald. Het blijkt dat er ook ’s winters vrij veel mensen zijn die dan hun afval niet kwijt kunnen.
Tijdens het Bestuurlijk Overleg bleek dat het niet mogelijk was om deze afvalbakken ’s winters op de route mee te nemen. Wel kan er een afvalbakje geplaatst worden die we dan zelf zouden moeten legen.

Geert Slump wordt (in zijn laatste jaar als bestuurslid) onze voorzitter.

De brief van Dorpsbelang aan de Provinsje over de lelijke betonblokken op de brug, heeft er toe geleid dat deze mooi wit zijn geverfd.
En wij hebben aan de Provinsje voorgelegd dat de brug te lang openstaat , waar de scholieren en de buurtbus last van hebben.
Het blijkt dat als in de buurtbus de GPS aanstaat, de brugwachters kunnen zien waar de buurtbus is en daar dan rekening mee houden.

Stans en Marga Houtman hebben met Erik Visser gesproken.
Voor de hernieuwde fietsroute zijn de bewoners van de boerderijen en andere punten benaderd.
Er is een bijdrage van het Kernenfonds gevraagd en gekregen.

Er wordt nog gezocht naar een vlagger voor de kerktoren in plaats van Jan Koenders, die is er na jarenlang trouw de vlag te hebben gehesen, mee opgehouden.
We hebben een oproep in de Warnser Poarte gedaan.

De gemeente is er nu van overtuigd dat de stoepen op ’t Noard aan onderhoud toe zijn. Ook hebben we het gehad over de talloze paaltjes die een rommelig aanzien geven.
Eind van het jaar zijn de stoepen gerenoveerd.

De speeltuin op de Boppelâns was verloederd. Er is melding gedaan bij de gemeente en de speeltuin is nu weer opgeknapt.

Er mogen in de gemeente Súdwest Fryslân géén ballonnen meer opgelaten worden.

Er is een inloopavond geweest van de gemeente Súdwest Fryslân met diverse thema’s. Wij zijn bij Sport & Wonen en bij IJsselmeerkust & Cultuur en Toerisme geweest.
Het College van B&W heeft haar plannen voor de komende vier jaar uitgelegd. Vervolgens konden de aanwezigen hun licht op de thema’s laten schijnen. Het was interessant omdat wij als inwoners konden vertellen wat wij van de thema’s vonden en wat de knelpunten in de dorpen en steden zijn.

Er wordt geklaagd dat er op ’t Noard te hard gereden wordt. Dorpsbelang heeft al een snelheidsmeter laten plaatsen en er is ook al eens met een lasergun gecontroleerd, maar wie rijden er nu eigenlijk te hard? ……. de eigen inwoners!

De Japanse Duizendknoop is in onze omgeving geconstateerd. Naar voren kwam dat de Japanse Duizendknoop een hardnekkig en weelderig onkruid kan zijn dat vanaf het begin met hand en tand bestreden moet worden.

Dorpsbelang heeft aan het eind van het jaar voor de wintersfeer bij het MFA een lichtjeskerstboom neergezet.