Jaarverslagen

Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum | Jaarverslag 2023

Huidig bestuur
– Klaas-Jan Koenders (voorzitter), Marieke de Vries (penningmeester), Bruno Rummler, Henk Struik, Lars van Tuin (secretaris)
– Tussentijds afgetreden – Claudia Ros
– Nieuwe kandidaten (geen)

Jaarverslag (op alfabetische volgorde)

Bestuursleden
Na afloop van de zomer heeft Claudia Ros zich teruggetrokken als bestuurslid.

Dorpshaven
In juni zijn er werkzaamheden uitgevoerd om de stormschade te herstellen. De haven moet nog wel uitgebaggerd worden. Dit zal in februari 2024 plaatsvinden.

Fixteams
Energiekosten reizen de pan uit. Dat voel je zeker in je portemonnee wanneer je in een wat oudere woning woont. Medio 2023 start Energieteam Fryslân samen met Gemeente, energiecoöperaties, bibliotheken en woningbouwcorporaties voor projecten om iedereen te helpen.
Een van de middelen die worden ingezet zijn de Fixteams. Een Fixteam bestaat uit vrijwilligers uit het dorp die, aangestuurd door een coördinator, verbeteringen op het gebied van duurzaamheid aanbrengen in woningen. Per behandelde woning ontvangt de coördinator 50 euro. Dit geld kan dan worden ingezet voor noodlijdende verenigingen of stichtingen. Ook kan dit geld worden ingezet om minima te helpen.
Het verwisselen van energie slurpende lampen door LED lampen, een douchekop die zuiniger omgaat met water, tochtstrip op de deur en folie achter radiatoren. Het zijn kleine aanpassingen maar met grote (financiële) gevolgen. Dat kan zelfs oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar.
In Warns is het Dorpsbelang bestuurslid Marieke de Vries die haar schouders onder dit project zet. Na vele pogingen om vrijwilligers te werven moet ze noodgedwongen het project staken. Op dat moment hebben zich twaalf mensen gemeld om in aanmerking te komen voor het gratis pakket met een waarde van 75 euro. Maar vrijwilligers om de kleine werkzaamheden uit te voeren blijven uit.

Friese Fixteams helpen bewoners uit 23 dorpen bij het verlagen van hun energierekening. Het Fixteamproject in Warns moet, ondanks alle energie die Marieke de Vries in het project stak, worden gestaakt.

Jaarvergadering 2023
Het verslag van de jaarvergadering van 3 maart 2023 is terug te vinden op https://warns.nl/jaarverslagen/.

Lichtjeskerstboom
De lichtjeskerstboom is vorig jaar vervangen door een nieuw exemplaar en ook dit jaar weer op het grasveldje voor de MFA neergezet.

Ontsluitingsweg N359 Stavoren
De ontsluitingsweg is gereed en de rondweg rond Warns is na bijna 40 jaar een feit. De weg is op 21 juli 2023 opengesteld. Het dorp was verdeeld over de weg. Maar Stavoren is beter bereikbaar geworden en verkeer hoeft nu niet meer door het centrum van Warns. De rondweg maakt onderdeel uit van de Opgave Friese IJsselmeerkust. In dit programma werken de gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân bestuurlijk samen om invulling te geven aan wensen en ambities die er in het Friese IJsselmeerkustgebied zijn.
De rondweg, Jelmer Sytsmawei, is vernoemd naar Jelmer Otees Sytsma de desmalige eigenaar van één van de stinzen in Warns. Bij de weg is een informatiebord onthuld door gedeputeerde Douwstra en wethouder Rietman. Het bord vertelt de geschiedenis van de stins van Sytsma en van de archeologische vondsten die zijn gedaan bij de aanleg, van onder meer het geschil tussen de families Galama en Sytsma.
De opening van de weg vond plaats op 20 september. Later in het jaar werden samen met kinderen van de Meiboom nog 47 bomen langs de weg geplant

Versterking Friese IJsselmeerkust: Haven van Laaksum en zwemtrapje
Dorpsbelang, heeft in 2021 een eerste versie van een projectplan voor Laaksum en Skarl ontwikkeld samen met bewoners en belanghebbenden. Om het plan verder te kunnen ontwikkelen is in 2022 een subsidieaanvraag ingediend en goedgekeurd bij het fonds Út de Mienskip. De belangrijkste onderdelen van het projectplan zijn: herstel en renovatie van de haven van Laaksum, het aanpakken van de parkeerproblematiek en de aanleg van een zwemtrap over het keerdijkje. De gemeente SWF hebben het project nu samen met Dorpsbelang verder opgepakt.
In 2023 zijn de ontwikkelen voor de haven van Laaksum in een stroomversnelling gekomen. Er is inmiddels achterstallig onderhoud verricht aan de haven. Helaas werd een deel van dit onderhoud weer tenietgedaan door een flinke storm, maar ook die schade zal worden hersteld. Het onderhoud van de haven, en dat is het goede nieuws, is nu ondergebracht bij de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente.
Verder van groot belang is dat er een cultuurhistorisch onderzoek heeft plaatsgevonden door een deskundig bureau in opdracht van de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat de cultuurhistorische waarde van de haven zeer groot wordt geacht. Dat komt mede door de combinatie van een aantal factoren, waaronder de ligging, de samenhang met de bebouwing en het gebruik.
Tot slot werd in december ook aangekondigd dat er een landschapsarchitect zou worden aangetrokken om in overleg met de bewoners en direct belanghebbenden een plan te maken voor het versterken van de authenticiteit van de haven en het behoud van de haven voor de toekomst, ook als Jan en Joop de Vries op zijn gehouden met de visserij.

Zwemtrapje
Twee groepjes leerlingen van CSG Bogerman Technasium hebben in de tweede helft van 2022, als onderdeel van de herinrichting van Laaksum, twee aantrekkelijke concept-ontwerpen voor de zwemtrap ontwikkeld. Op 7 december 2022 hebben de leerlingen hun ontwerpen in het gemeentehuis op het Waltaplein gepresenteerd, in aanwezigheid van afgevaardigden van de gemeente, de provincie, VFIJ en de pers. Daarna is het lang stil geweest. Uiteindelijk is eind van het jaar aangekondigd dat de aanleg van de zwemtrap in het eerste kwartaal van 2024 van start zou gaan. De opening zal naar verwachting in april 2024 plaatsvinden.

Website Warns.nl
Ooit gestart door een enthousiaste Stans Lowie in 2003, ontpopte de website warns.nl zich tot een bron van informatie voor iedereen die wat wilde weten over de drie-eenheid Warns, Skarl en Laaksum. Later droeg Lowie de website over aan het toenmalige Dorpsbelang. Wel bleef ze betrokken door de inhoud te verzorgen.
De website was ondergebracht bij een bedrijf in Workum. Voor technische ondersteuning kon Lowie terugvallen op o.a. Jolanda Nienhuis van Klik Blik. Via de laatste werd in 2019 de website ondergebracht bij hostingbedrijf Neostrada. Later zorgde Bruno Rummler dat ook de informatie van De Treffe een eigen plekje kreeg op het grote internet. Vanaf 2020 kost de website zo’n 240 euro per jaar. Dat werd al snel gestaag meer.
Eind 2023 besloot het huidige Dorpsbelang dat een verhuizing naar een goedkoper hostingbedrijf gerechtvaardigd was. Gekozen werd voor Vimexx. Dit om de kosten te drukken. IT’er Henk Struik, algemeen bestuurslid van Dorpsbelang, nam de taak op zich dit te begeleiden. Het was voor Lowie hét moment om na 20 jaar haar kindje en al het werk dat daarmee gepaard ging, over te dragen.
Hoewel de oorspronkelijke uitstraling uit respect voor al het werk van Lowie bewaard bleef, is er achter de schermen veel opgeruimd en aangepast.

De huidige warns.nl trekt momenteel zo’n 1.311 bezoekers per maand.

Woonbehoefte onderzoek
In de voorzomer van 2023 is er een woonbehoefteonderzoek gehouden onder de bewoners van Warns. Het onderzoek is opgesteld en uitgevoerd door Claudia Ros en is in september 2023 gepubliceerd. Er hebben 115 huishoudens aan meegedaan, een respons van 33%. De ruime respons en de gedetailleerde analyse van de uitkomsten geven een goed beeld van de huidige situatie in Warns en van de woonbehoeften onder de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld. Het volledige onderzoek is na te lezen op de website van Warns https://warns.nl/woonbehoefte-onderzoek.

Een paar hoofdpunten: De helft van de inwoners zou een volgende woning binnen Warns zoeken. Een reden om eventueel uit te wijken naar grotere kernen in Súdwesthoek zijn het gebrek aan voorzieningen. De helft van de respondenten zou, als daar sprake van is, een volgende woning willen kopen en dan voornamelijk in de prijssegmenten tot ongeveer € 400.000. De voorkeur zou daarbij onder de jongere inwoners tot 55 jaaruitgaan naar een vrijstaande gezinswoning. In de leeftijdscategorie van 55-64 wordt meer aan een levensloopbestendige woning gedacht, terwijl de mensen boven de 75 denken aan een seniorenwoning of -appartement (75-plussers).

Een derde van de mensen zou een toekomstige woning willen huren. De kale huur zou tussen de
450 – 800 euro moeten liggen. Een kwart van de mensen zou bereid zijn om een huurbedrag tot maximaal 1.000 euro te betalen. De inwoners die in de toekomst willen huren hebben vooral behoefte aan seniorenwoningen, levensloopbestendige woningen en zorgwoningen. Daarbij gaat het logischerwijze veelal om 65-plussers.

=================================================================================

Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum | Jaarverslag 2022

Huidig bestuur
– Klaas-Jan Koenders (voorzitter), Stans Lowie (penningmeester), Bruno Rummler, Henk Struik, Lars van Tuin (secretaris)
– Kandidaat-bestuursleden: Claudia Ros en Marieke de Vries, tevens kandidaat penningmeester

Jaarverslag (op alfabetische volgorde)

AED
De AED op ’t Sou 61 bij Rein Swart was aan vervanging toe. Met subsidie van Vermilion Energy is in het eerste kwartaal van 2022 een nieuwe AED aangeschaft en op voornoemde locatie geïnstalleerd.

Buurtbus
Dit jaar werd aangekondigd dat er wijzingen worden gemaakt in de busdiensten van Arriva. De concrete impact van de gevolgen van de dienstwijzigingen voor ons gebied zijn nog onvoldoende duidelijk. Er is contact gelegd met Arriva om onze zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer in de regio kenbaar te maken. Dorpsbelang volgt de ontwikkelingen op de voet en komt in actie als daar concrete aanleiding voor is.

Dorpshaven
In juni zijn er werkzaamheden uitgevoerd om de stormschade te herstellen. De haven moet nog wel uitgebaggerd worden. Dit zal uiterlijk in het winterseizoen 2023/24 gebeuren.

Doarpshûs De Treffe
Nadat de laatste lockdown in januari werd opgeheven, heeft het dorpshuis haar bestaande activiteiten weer opgestart. Er zijn dit jaar ook verschillende nieuwe activiteiten gestart, waaronder ‘Wandel je fit’ en het (winter)maandelijkse dorpsdiner.

Wandel je fit: onder leiding van een ervaren instructrice wordt er op woensdagochtend gewandeld met tussendoor spierversterkende oefeningen en een kopje koffie of thee na afloop. De wandelgroep was met circa 20 enthousiaste deelnemers vrijwel meteen een succes.

Het dorpsdiner: sinds november wordt zes maanden lang iedere eerste woensdag een diner georganiseerd in De Treffe, voor maximaal 40 inwoners en omwonenden van Warns. De animo om gezamenlijk te eten is groot: het eerste diner in november was zelf al volgeboekt voor het menu bekend was. Bewoners die zich wegens de grote belangstelling niet meer konden opgeven, konden met voorrang een plaatsje bemachtigen voor het volgende diner. Zo krijgt iedereen die dat wil de kans om bij het maandelijkse diner van het kookteam van vrijwilligers in De Treffe aan te schuiven. Een groot succes dus!

Glasvezel
In 2022 was er geen nieuws over de aanleg van het glasvezelnetwerk in Warns en de buitengebieden, maar de aanleg van glasvezel duurt nog altijd voort.

Jaarvergadering 2022
Het verslag van de jaarvergadering van 18 maart 2022 is terug te vinden op https://warns.nl/jaarverslagen/.

Lichtjeskerstboom
De lichtjeskerstboom is vervangen door een nieuw exemplaar en ook dit jaar weer op het grasveldje voor de MFA neergezet.

Nieuwe bestuursleden
Henk Struik is tijdens de vorige jaarvergadering op 18 maart 2022 formeel toegetreden tot het bestuur van Dorpsbelang. In oktober hebben zich twee nieuwe kandidaat-bestuursleden gemeld: Claudia Ros en Marieke de Vries. Claudia en Marieke hebben al actief deelgenomen aan vergaderingen en hebben al taken op zich genomen. Zo heeft Claudia zich opgeworpen om de nieuwe dorpsvisie te schrijven en Marieke is kandidaat om het penningmeesterschap van Stans over te nemen. Zij stellen zich verder voor tijdens de jaarvergadering van 3 maart 2023. Dorpsbelang blijft op zoek naar verdere versterking van het bestuur.

Ontsluitingsweg N359 Stavoren
Het heeft decennia geduurd vanaf de eerste pennenstreken tot de schop de grond in ging, maar in december is de aanleg van de nieuwe rondweg dan eindelijk officieel van start gegaan.

De rondweg is onderdeel van het project “ontsluiting Stavoren” waarvan ook de rondweg Hemelum en het fietspad van Warns naar Stavoren deel uitmaakten. Deze laatste zijn reeds gerealiseerd.
In aanwezigheid van bewoners, de leerlingenraad van basisschool De Meiboom, Dorpsbelang, afgevaardigden van de gemeente en provincie en de lokale pers vond op vrijdagochtend 16 december het officiële, feestelijke startmoment van de aanleg van de rondweg plaats in De Treffe. Ook werd er een bouwbord onthuld bij de plek waar de rondweg de komende tijd wordt aangelegd.

De werkzaamheden liggen op schema. Er wordt dan ook verwacht dat de rondweg voor het einde van 2023 in gebruik kan worden genomen. Met de nieuwe rondweg wordt het verkeer met een boog om het centrum van Warns en De Meiboom heen in de richting van Stavoren geleid. Hiermee wordt een stevige impuls aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Warns gerealiseerd.

Versterking Friese IJsselmeerkust
Dorpsbelang, heeft in 2021 een eerste versie van een projectplan voor Laaksum en Skarl ontwikkeld samen met bewoners en belanghebbenden. Om het plan verder te kunnen ontwikkelen is in 2022 een subsidieaanvraag ingediend en goedgekeurd bij het fonds Út de Mienskip. De belangrijkste onderdelen van het projectplan zijn: herstel en renovatie van de haven van Laaksum, het aanpakken van de parkeerproblematiek en de aanleg van een zwemtrap over het keerdijkje. De gemeente Súdwest Fryslân heeft het project nu samen met Dorpsbelang verder opgepakt. Op dit moment worden de mogelijkheden om het plan verder uit te werken en uit te voeren in overleg onderzocht.

Vanuit het project Versterking Friese IJsselmeerkust zijn slechts beperkte gelden beschikbaar gesteld. Deze kunnen worden ingezet voor de aanleg van de zwemtrap en het vervangen van rotte palen en steigers. In overleg met de gemeente en met de projectsecretaris Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) wordt gezocht naar mogelijkheden, draagvlak en financiering om meer te kunnen doen voor de versterking van de haven, zoals het aanpakken van de dijk, de ingang van de haven, baggeren en de verkeersproblematiek. De gemeente heeft hiervoor iemand aangetrokken die zich hier mee bezighoudt.

Twee groepjes leerlingen van CSG Bogerman Technasium hebben in de tweede helft van 2022, als onderdeel van de herinrichting van Laaksum, twee aantrekkelijke concept-ontwerpen voor de zwemtrap ontwikkeld. Op 7 december jl. hebben deze leerlingen hun ontwerpen in het gemeentehuis gepresenteerd, in aanwezigheid van afgevaardigden van de gemeente, de provincie, VFIJ en de pers. Beide ontwerpen zijn met veel enthousiasme ontvangen.
Ook is er een presentatie in de maak met als doel een schetsontwerp te presenteren voor Laaksum.

Na bespreking met en goedkeuring door de gemeente hopen we in het eerste kwartaal van dit jaar weer een bewonersbijeenkomst op Laaksum te kunnen beleggen om het plan te bespreken.

Wonen
Dorpsbelang heeft een eerste opzet voor een plan ontwikkeld om de woonbehoefte van de inwoners van Warns in kaart te brengen. Daarbij is ook gekeken naar vergelijkbare initiatieven in Hemelum en Stavoren, die al wat verder zijn in dit proces. Het woonbehoefteonderzoek dat in Stavoren al heeft plaatsgevonden, een goede respons heeft gegenereerd en bruikbare resultaten heeft opgeleverd zal ook voor Warns worden ingezet. Bijkomend voordeel is dat de resultaten onderling vergeleken kunnen worden en inzicht verschaffen in de overeenkomsten en verschillen in bewonersbehoeften.

De inzichten die uit het nog uit te zetten woonbehoeftenonderzoek worden verkregen vormen de basis voor het ontwikkelen van een visie en strategie. Daarnaast zullen ze worden gebruikt om het gesprek aan te gaan met de gemeente, provincie en andere relevante partijen, zoals projectontwikkelaars. Het behoeftenonderzoek wordt in de eerste helft van dit jaar onder de dorpsbewoners uitgezet.

=================================================================================

Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum | Jaarverslag 2021

Huidig bestuur
– Klaas-Jan Koenders (voorzitter), Stans Lowie (penningmeester), Mieke Klessens, Hermien Schilstra, Bruno Rummler, Lars van Tuin (secretaris).
– Henk Kruijsdijk heeft door een verhuizing naar Heerenveen het bestuur verlaten. Met het bestuur hebben wij afscheid van hem genomen.
– Tijdens het corona jaar is Bruno Rummler tot het bestuur toegetreden. Hij werd hartelijk verwelkomt door de overige bestuursleden.

Jaarverslag (op alfabetische volgorde)

AEDs
Vermilion Energy heeft de Hartstichting een bedrag geschonken om voor Warns een AED-pakket te kunnen realiseren op plaatsen waar nog een aanvulling van het AED netwerk nodig is. Als tegenprestatie vraagt Vermilion Energy om een berichtje aan de krant over de plaatsing uit te sturen. De AED op ’t Sou 61 bij Rein Swart is aan vervanging toe en deze komt hiervoor in aanmerking. Hij zal binnenkort worden geplaatst

Buurtbus
De buurtbus heeft vanaf maart weer kunnen rijden. Alle lof naar al die vrijwilligers.

Buurtmarkt
Wat een feestelijke, gezellige en zonnige streekmarkt was dat! Op zaterdag 17 juli en 14 augustus stonden tussen de groentebedden en de kruidenbakken verscheidene kraampjes van tuinvrijwilligers en dorpsgenoten, met daarop hun zelfgemaakte producten. Deze werd georganiseerd door Dorpsbelang Warns, Griene Poarte en Dorpshuis de Treffe. De buurtmarkt wordt in 2022 opnieuw een of meerdere keren gehouden.

Donaties
Er is een donatieverzoek ontvangen en toegezegd van € 500 aan de Doarpstún Griene Poarte.

Dorpshaven
In april vorig jaar hebben Dirk en Willem het stokje van havenmeester Jan Dijkstra overgenomen Hun eerste seizoen zit er op. Al direct is er onderhoud aan de west-steiger gedaan; een aantal palen is vervangen of omgedraaid zodat alles er weer functioneel en netjes uit ziet. De haven wordt erg ondiep en moet uitgebaggerd worden. Dit gaat uiterlijk in het winterseizoen van 2023-2024 gebeuren. Ook hebben de havenmeesters een aantal boxen aan nieuwe huurders kunnen toewijzen zodat de wachtlijst iets korter geworden is. Dirk loopt bijna elke dag even over de haven en Willem doet het administratieve gedeelte. Al met al hebben de havenmeesters het eerste jaar met genoegen dit werk gedaan.

Doarpshûs De Treffe
In het jaar 2021 had Doarpshûs De Treffe helaas nog vaak te kampen met het Coronavirus. Dat gaf het bestuur en beheer wel de tijd om rustig op te starten en het dorpshuis helemaal naar wens te maken, voordat alles weer helemaal open kan.

Investeringen

 • Door een subsidietoekenning van het IMF-fonds kon een interne verbouwing worden gedaan zodat van twee kleine vergaderkamers één zaal kon worden gemaakt (’t Pot). Deze zaal werd geschilderd en er werden nieuwe rolgordijnen opgehangen. Ook kwam er een extra toilet in de hal bij de ingang van het dorpshuis
 • Bij het Buurtfonds van de postcodeloterij werd een aanvraag gedaan voor uitbreiding van de keuken met een inductiefornuis met ovens en een afzuigkap. De aanvraag werd gehonoreerd en de installatie gerealiseerd
 • Een duofiets kwam er o.a. door een bijdrage uit de Foppe Visser stichting. Een berghok om deze goed te kunnen stallen werd weer deels door de gemeente gefinancierd en is met hulp van vrijwilligers achter het dorpshuis geplaatst.

Activiteiten

 • Het dorpshuis verhuurt de gymzaal aan verenigingen en sportclubjes, maar stelt zich daarnaast ten doel om ook zelf sportactiviteiten te organiseren. Hiervoor zijn gesprekken aangeknoopt met WSV/Sportdorp Warns. Inmiddels is Sportdorp Warns overgegaan naar het dorpshuis. Het budget, dat hier nog resteerde, zal ingezet worden voor sportactiviteiten
 • Elke donderdagochtend is er koffiedrinken voor alle dorpsbewoners. Behalve in periodes dat dit niet mogelijk was door Coronamaatregelen is het al een gezellige ochtend met gezamenlijk koffiedrinken en een bewegingsactiviteit (jeu de boules/koersballen)
 • Bestuur, beheer en vrijwilligers
  Het bestuur van het Doarpshûs werd aangevuld met drie leden en bestaat nu uit vijf personen; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, één bestuurslid met het aandachtsgebied dorpshuisactiviteiten en één met het aandachtsgebied sportactiviteiten. Het beheer is elke donderdagochtend aanwezig voor vragen en het dorpshuis heeft een eigen website: http://detreffe.warns.nl. Vrijwilligers zijn er voor de schoonmaak van het dorpshuis én de gymzaal, het onderhouden van de tuin en het assisteren tijdens activiteiten (zoals gastvrouw tijdens de koffieochtend)
 • Officiële opening op 9 oktober
  Het dorpshuis werd officieel geopend op 9 oktober door wethouder Bauke Dam, die zijn trots uitsprak op alles wat inwoners van Warns weten te realiseren. Het werd een drukbezochte open dag met veel bijdragen van organisaties uit het dorp. Een gezellige dag met lekkere hapjes, demonstraties van activiteiten en na afloop jeu de boules. Gelukkig was de open dag nog net mogelijk, voordat alles weer in lockdown ging.

Glasvezel
In 2021 was er geen nieuws over glasvezel, maar met de aanleg is wel begonnen.

IJsselmeerkustproject
Dorpsbelang heeft kennisgenomen van het project Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ). In het Ambitiedocument IJsselmeerkustgebied, samengesteld door de provincie Fryslân i.s.m. de gemeentes Súdwest Frylân en de Fryske Marren en het Wetterskip, wordt vooruitgekeken naar 2050 en worden vijf gebieden als aandachtsgebied aangegeven. Eén ervan is het gebied Mokkebank en de haven van Laaksum. Om dit gebied te versterken, liggen er nu kansen en financiële middelen.

Na twee inspraakavonden die georganiseerd werden door de provincie is in het najaar een plan gepresenteerd dat naar de mening van Dorpsbelang te weinig ambitie had. Om die reden heeft Dorpsbelang een projectgroep opgericht. Deze heeft daarbij in het najaar van 2021 de direct belanghebbenden (de inwoners en de ondernemers van Laaksum) geraadpleegd middels een enquête en een bespreking met de belanghebbenden. Dit resulteerde in een visie die Dorpsbelang graag verder uitgewerkt zou hebben in een schetsmatig en doorgerekend plan door een professioneel bedrijf. Een plan waarin de verschillende functies van de haven op een logische en aantrekkelijke wijze met elkaar in verbinding zijn, de authenticiteit gewaarborgd is en waarbij tegelijkertijd een toekomstbestendig geheel ontstaat.

De huidige status is die van het schrijven van een projectplan en het verkrijgen van financiering om dit plan verder uit te werken. De belangrijkste punten uit het projectplan zijn:
1) de haven:
(a) Herstel van de buitendijk. Met name de basaltblokken.
(b) Het uitdiepen van de haven en het toegankelijker maken. In 1998 is de haven voor het laatst uitgediept. De haven slibt steeds dichter met zand en wordt het zeker met wat meer golfslag lastig om de haven in te komen.
(c) Het weghalen van oude rotte steigers en verrichten van herstelwerkzaamheden.
(d) Aanleggen van eikenhouten palen zoals in Hindeloopen tegen de betonwand van de buitendijk en langs die palen een loopsteiger aanleggen waar authentieke schepen kunnen aanleggen.
(d) contact opnemen met de jollenvereniging en anderen verenigingen voor authentieke schepen om meer loop in de haven te krijgen.
2) De parkeerproblematiek aanpakken door een verkeersplan te laten maken waarin het belangrijkste is dat de auto’s voor de haven weggaan en elders op het terrein kunnen worden geparkeerd. Een soort shared-space-achtige aanpak. De meningen hierover lopen nog flink uiteen, waardoor het belangrijk is hiervoor een goed plan te maken dat op draagvlak kan rekenen.
3) Als derde prioriteit is de aanleg van een zwemtrap over het keerdijkje benoemd. Deze zwemtrap was overigens wel opgenomen in het plan van de VFIJ.

Eenzelfde aanpak werd gevolgd voor het It Reaklif en de parkeerplaats bij Skarl. In de plannen voor de Versterking van de Friese IJsselmeerkust kwam tot onze verbazing It Reaklif niet voor terwijl het een belangrijke historische plek is voor geheel Friesland. Denk aan de Slach bij Warns en de jaarlijkse herdenking ervan. Er zou het een en ander kunnen gebeuren om It ReaKlif op te knappen en de parkeerplaats onderaan de dijk beter toegankelijk te maken.

Jaarvergadering 2021
De jaarvergadering van Dorpsbelang, gepland voor 12 maart in de Spylder, is niet doorgegaan in verband met de Coronapandemie. In plaats daarvan is besloten om het jaarverslag huis aan huis te verspreiden. Het jaarverslag van 2020 is tevens nog te raadplegen op warns.nl.

Lichtjeskerstboom
Ook dit jaar hebben we de lichtjeskerstboom weer bij het MFA neergezet op het grasveldje.

Ontsluitingsweg Stavoren
Voor het project ontsluitingsweg Stavoren N359 hebben voortgang overleggen plaatsgevonden op 3 februari en op 10 juni
In maart is er een nieuwsbrief aan de omwonende verstuurd.

De op 1 december aangevraagde omgevingsvergunning voor de aanleg van Rondweg Warns Himmelumerdyk aan de oostzijde van Warns en het kappen van 27 bomen is verleend op 20 januari 2022. Deze omgevingsvergunning heeft na de verlening 6 weken, 10 maart 2022 ter inzage gelegen bij de gemeente Súdwest-Fryslân, in deze weken was er gelegenheid om bezwaren in te dienen.
De aanvraag van de watervergunning voor de aanleg van rondweg Warns is 20 december 2021 ingediend bij Wetterskip Fryslân. Deze aanvraag is in behandeling.
Met de betrokkenen is overeenstemming bereikt over de grondaankopen.

In april 2022 zal er een nieuwsbrief worden verspreid met daarin de actuele stand van zaken.

Opgravingen Warns
Op 8 februari 2021 startte de opgravingen onder leiding van de archeologe Janneke Hielkema
Op de website staat onder “over Warns” een uitgebreid verslag met foto’s van Riekele Stobbe.

Picknickbank
De gemeente heeft een nieuwe picknickbank geplaatst.

Werkgroep Oude paden en nieuwe wegen
Deze werkgroep is eind 2020 opnieuw opgestart. Willemieke Dijkstra, Jaap van Baalbergen hebben dit opgepakt. Geert de Vries tekent de nieuwe paden in op de digitale kaart. Naast Willemieke en Jaap nemen ook Jan Dijkstra, Marga Houtman, Johan Oostenveld en Lars van Tuin deel. Er zijn nog geen nieuwe paden bijgekomen.

=================================================================================

Dorpsbelang Warns, Skarl& Laaksum |  Jaarverslag 2020

De jaarvergadering van Dorpsbelang, gepland voor 12 maart in de Spylder, is niet doorgegaan in verband met de Coronapandemie. In plaats daarvan is besloten om het jaarverslag huis aan huis te verspreiden, zodat u kennis kunt nemen van wat er afgelopen jaar is gebeurd. Hieronder treft u de hoofdpunten van afgelopen jaar aan op alfabetische volgorde. Uitgebreide verslaglegging is te raadplegen op warns.nl. De financiële rapportages van de kascommissie zijn op aanvraag in te zien bij de penningmeester (Stans Lowie). Uiteraard zijn we heel benieuwd naar uw vragen en opmerkingen. Die kunt u altijd sturen naar dorpsbelangwarns@hotmail.com. We zullen snel antwoorden.

Oproep nieuwe bestuursleden
We zijn voor Dorpsbelang dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en dorpsgenoten die in projecten willen meedraaien of die misschien wel op zich willen nemen. Er liggen hele interessante projecten te wachten om opgepakt te worden. Om er twee te noemen, het ontwikkelen van een aantrekkelijke dorpsvisie, en een lokale samenwerking voor duurzame energie en dorpsontwikkeling in samenwerking met Doarpswurk en andere dorpen.

Deelnemen in het bestuur is om vele redenen een overweging waard. In de allereerste plaats draag je actief bij aan de gemeenschap, de leefbaarheid en de levendigheid van Warns. Ook leer je veel dorpsgenoten kennen en zij jou. Je hebt contact met de andere dorpen en bent op de hoogte met wat daar speelt. Je spreekt met de gemeente, haar ambtenaren en het gemeentebestuur. Bovenal ben je snel op de hoogte en betrokken bij de belangrijkste ontwikkelingen die ons dorp en de inwoners raken. Je kunt een verschil maken.

Een hoogtepunt van afgelopen jaar was het project Dorpshuis, waar veel inwoners de schouders onder hebben gezet om er met elkaar een succes van te maken. Het project versterkte de samenwerking en harmonie tussen verschillende verenigingen, groepen en vrijwilligers, waardoor er nu één dak is waaronder tal van activiteiten georganiseerd worden. Als klap op de vuurpijl heeft de gemeente MFA De Treffe aangekocht. Een enorm succes voor het dorp!

Als dit je aanspreekt, neem dan contact op met dorpsbelang. Klaas-Jan Koenders (voorzitter) of andere bestuursleden praten je graag bij.

Huidig bestuur

Klaas-Jan Koenders (voorzitter), Stans Lowie (penningmeester), Mieke Klessens, Hermien Schilstra, Henk Kruijsdijk (aftredend), Lars van Tuin (secretaris).

Jaarverslag (op alfabetische volgorde)

AEDs
Het onderhoud van één van de AED’s, op it Sou bij Rein Swart, is veel te duur. Bovendien hangt het apparaat lelijk op de wind. Besloten is om de AED in zijn geheel te vervangen als de huidige batterij aan vervanging toe is. Wellicht moet er ook gekeken worden naar een weersbestendige behuizing.

 Bezoek Omrôp Fryslân
In augustus heeft Omrôp Fryslân een item van Simmer in Fryslân gewijd aan Warns, welke uitzending zeer werd gewaardeerd. Er was veel aandacht voor de dorpstuin, aangezien dorpstuinen ook centraal stonden in de andere uitzendingen. Dorpsbelang heeft het bezoek voorbereid en begeleid.

 Buurtbus
Een van de eerste maatregelen in verband met Corona die Warns trof was dat de Buurtbus moest stoppen met rijden.

Donaties
Er zijn drie donatieverzoeken ontvangen en toegezegd. Er is € 500 toegezegd aan het Dorpshuis en € 500 aan de Doarpstún Griene Poarte en € 250 aan Wilma Deurloo voor het te schrijven boekje over Janke Tromp.

Dorpshaven
Jan Dijkstra neemt na jaren afscheid als havenmeester van de dorpshaven. Er wordt een overdrachtsdocument voorbereid, omdat er op dit moment veel speelt.  Er was van de zomer wat overlast van jongeren in speedbootjes in de haven. Daarnaast is er het een en ander toe doen over gladde steigers, verzakking van een deel van de steiger en de relatie met eigenaar aanliggend perceel. Daarnaast leefde er onvrede bij verschillende inwoners over de vele lege ligplekken. Willem Prins en Dirk Strijker hebben zich kandidaat gesteld als nieuwe havenmeester.

Dorpshuis
Veruit het belangrijkste project van aflopen jaar was het project Dorpshuis. Op de jaarvergadering (2020) kondigde wethouder Erik Faber aan dat de gemeente MFA De Treffe in Warns zal aankopen en dat de ruimtes van het Dienstencentrum Janke Tromp beschikbaar komen voor een dorpshuis. Het dorpshuis diende wel voor een bredere groep ingezet te worden en er moest een goede samenwerking met De Spylder zijn. Uit een enquête bleek breed een draagvlak voor een dorpshuis en meldden zich 50 inwoners als vrijwilliger.

Inmiddels heeft de gemeente MFA De Treffe aangekocht en is er een stichting Doarpshûs De Treffe, die samen met De Spylder onderdeel uitmaakt van de Stichting De Ferbining, zodat er één aanspreekpunt is voor de gemeente. Vrijwilligers zijn actief en zeer betrokken, het dorpshuis is opnieuw ingericht en in oktober zijn de deuren geopend, voor zover de pandemie dat toelaat. Er is van verschillende kanten subsidie verkregen. Ook de voormalige stichting Janke Tromp heeft het Doarpshûs ruimhartig ondersteunt. Zodra de corona-crisis het toelaat kunnen vele al geplande activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

Voor een volledig overzicht van alle details over het dorpshuis kunt u terecht op de website warns.nl onder Dorpshuis en onder Dorpsbelang.

Fietsroute Tusken Himel en Ierde
In 2018 zijn we enthousiast begonnen om de literaire fietsroute nieuw leven in te blazen. Er is nieuwe bewegwijzering besteld en we hebben subsidie van de gemeente verkregen. Helaas werden nog vóór de officiële opening de eerste richtingaanwijzers al vernield. We hebben ze diverse keren gerepareerd en vervangen. Er is niet tegenop te werken en we kunnen het niet meer onderhouden. We laten de huidige borden staan maar zullen geen nieuwe richtingaanwijzers meer kopen. Als iemand nog een bordje weet te liggen, breng die dan langs bij Stans Lowie, ’t Sou 37 (je kunt ze neerleggen bij de brievenbus). Het is heel jammer dat het zo moet gaan.

Glasvezel
De vereiste 35% deelname is halverwege het jaar behaald. De werkzaamheden om de glasvezel daadwerkelijk aan te leggen zijn begonnen, maar laten voor Warns op zich wachten. Warns is als één na laatste van de 18 aan de beurt. Er is nog geen datum bekend.

Grind/schelpenpaadje
Een verzoek uit 2018 over de aanleg van een grind/schelpenpaadje werd opnieuw onder de aandacht gebracht door Petra Bekkema. Overleg met Staatsbosbeheer pakte negatief uit. Er werd andermaal gewezen op het gevaar van vallende takken door essentaksterfte en rust voor dieren en het verzoek werd definitief afgewezen.

Jaarvergadering 6 maart 2020
Op 6 maart 2020 werd de jaarvergadering gehouden. Er waren 66 dorpsgenoten aanwezig. Verder waren er wethouder Faber, de raadsleden Thomas van Dijk (Groen Links), Hielke Bandstra (VVD), Jikkie Ruiter-Postma (FNP), dorpencoördinator Erik Visser en Marcel Faasse namens de gemeente SWF.

Hoofdpunten:

 • Het jaarverslag wordt goedgekeurd en volgend jaar worden de financiële verslagen voorafgaand aan de vergadering ter inzage gelegd.
 • Belangrijkste agendapunt was het Dorpshuis. In verband met de ontbinding van de stichting De Stichting Janke Tromphoeve per 1 januari 2021 is een werkgroep opgericht om een toegankelijk en fijn dorpshuis te vestigen. De werkgroep daarvoor bestaat uit Mieke Klessens, Geeske Dijkstra, Klaas-Jan Koenders en Jan Dijkstra. De plannen voor het dorpshuis zijn uiteengezet door Mieke Klessens.
 • Wethouder Faber onderstreepte tijdens de vergadering het belang van het behoud van de activiteiten voor het dorp en kondigde aan dat de gemeente van plan is het gebouw MFA De Treffe van WoonFriesland te kopen. Tevens kondigde hij aan dat wethouder Gea Wielinga de dorpshuizen nu in portefeuille heeft.
 • Geeske Dijkstra deed verslag over de bevolkingssamenstelling van Warns en presenteerde een verkenning van de mogelijkheden van een Dorpshuis en Jan Dijkstra schetste een mogelijke structuur waaronder De Spylder en het op te richten dorpshuis kunnen samenwerken.
 • Bestuur: Aftredend en niet herkiesbaar was Marion Rink, die uitgebreid werd bedankt voor haar jarenlange inzet en werk. Lars van Tuin volgde haar op als secretaris.

Laadpalen
De gemeente heeft een voorstel gedaan voor laadpalen in Warns. Naar planning komen er twee laadpalen op het parkeerterrein bij MFA De Treffe, één halverwege ’t Noard en een op het pleintje bij Boppelâns. De gemeente onderzoekt op verzoek van Dorpsbelang de mogelijkheid voor een extra laadpaal bij Laaksum.

Lichtjeskerstboom
Ook dit jaar hebben we de lichtjeskerstboom weer bij het MFA neergezet op het grasveldje.

Omgevingswet
Het bestuur heeft zich georiënteerd op de invoering van de omgevingswet, de mogelijke implicaties daarvan voor Warns en de ontwikkeling van de omgevingsvisie van de gemeente SWF. De gemeente heeft in oktober een onlinebijeenkomst over de omgevingsvisie van Súdwest-Fryslân georganiseerd.

Ontsluitingsweg Stavoren
Voor het project ontsluitingsweg Stavoren N359 hebben voortgangsoverleggen plaatsgevonden op 15 juni,1 oktober en 3 februari 2021. Er wordt flink doorgewerkt en het project lijkt op schema te liggen. Mogelijke vertraging kan ontstaan indien er een noodzaak blijkt tot archeologisch onderzoek. Gemeente wil nog met een aantal buurtbewoners praten, bijvoorbeeld om iets te doen met begroeiing langs de weg. Het stuk over de rondweg dat van de zomer is rondgestuurd aan de inwoners van Warns geeft nog steeds de actuele planning weer. In maart 2021 wordt gepland een nieuwe communicatie van de gemeente over de rondweg huis aan huis te verspreiden.

Parkeersituatie Laaksum
Er is 8 juni overleg geweest over de parkeersituatie in Laaksum en klachten over campers die blijven overnachten en overdwars parkeren en veel plek innemen. De vraag ging dus over handhaving en over eventueel extra parkeerplekken dan wel asfaltering. Aanwezigen (De ondernemers op Laaksum, een vertegenwoordiger van de omwonenden, Gemeente SWF, Dorpencoördinator, Werkgroep Historisch Warns, Dorpsbelang) hadden de voorkeur om het te houden zoals het is en na de zomer te evalueren. De gemeente heeft na de bijeenkomst de bewegwijzering aangepast om duidelijk te maken dat je niet mag kamperen/overnachten. Om handhaving te verkrijgen zullen individuele belanghebbenden melding moeten doen via de website van de gemeente. Het evaluatiegesprek heeft niet plaatsgevonden.

Picknickbank
Aan de ingang van Warns (aan de rechterkant vanuit Hemelum) stond een picknickbank. Met de komst van het elektriciteitsgebouwtje is hij verdwenen. De gemeente heeft een nieuwe picknickbank in de opslag die waarschijnlijk komend voorjaar wordt geplaatst

Vlaggen
Het vlaggen op de kerktoren. Van oudsher deden de oud timmermannen van Warns dat. Op Koningsdag kon er niet gevlagd worden omdat het mechanisme buiten werking was. Inmiddels is dat probleem opgelost. Naast oudgediende Anne Heije Jongstra hebben zich twee nieuwe vrijwilligers gemeld: Hessel en Carlo.

75 jaar vrijheid
De viering van 75 jaar vrijheid is i.v.m. Corona niet doorgegaan.

Werkgroep Oude paden en nieuwe wegen
Deze werkgroep is eind van het jaar opnieuw opgestart. Willemieke Dijkstra, Jaap van Baalbergen hebben dit opgepakt. Geert de Vries tekent de nieuwe paden in op de digitale kaart.

Zwemtrappetje bij Laaksum
Er is een verzoek om een zwemtrappetje bij Laaksum aan te leggen om gerieflijker over het dijkje (waterkering) te komen. Inmiddels is contact opgenomen met de dorpencoördinator, Erik Visser, die een ingang zoekt bij het Wetterskip om dit te bespreken. Het Wetterskip gaat over het dijkje.

______________________________________________________________________________________________

DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM JAARVERSLAG 2019

Begin van het jaar hebben wij als gasten ontvangen Annelies Nijboer van het Gebiedsteam Súdwest Fryslân en Gerbrig Fekken van het Sociaal Domein Súdwest Fryslân (die ondersteunend kunnen zijn voor de gemeenschap).
Zij hebben in het kort verteld over de drie bijeenkomsten van de Ontwerptafel die in de Kaap te Stavoren zijn gehouden. Het is de bedoeling een gezonde omgeving te creëren voor de 65-plussers in onze omgeving, er kwam uit naar voren dat de 65-plussers dichter bij de dorpen moeten komen te staan en contact zouden moeten kunnen leggen met Dorpsbelang. Concreet benoemen wat de wensen dan zijn. De mensen hebben echter geen echte ontmoetingspunten meer in het dorp nu er geen winkels meer zijn en de Janke Tromphoeve heeft aangegeven dat het animo minder wordt.

Geopperd werd dat er een koffiemoment zou kunnen worden gehouden en/of een klusteam of vrijwilligersband in het leven kan worden geroepen. Via de gemeente kan er een workshop valpreventie worden gegeven voor minimaal 8 deelnemers.

Op 11 januari 2019 heeft onze nieuwe Burgemeester Jannewietske de Vries ons dorp bezocht.

Op 28 februari 2019 werd de jaarlijkse Ald Nijefurd vergadering gehouden in Workum.
Namens Dorpsbelang zijn Geert Slump en Klaas-Jan Koenders daar geweest. Aanwezigen waren de dorpsbelangen uit Koudum, Workum, it Heidenskip, Nijhuizum, Hemelum en Molkwar. Hindeloopen had aangegeven het nut van deze vergaderingen niet meer in te zien. Zij krijgen nog wel de notulen en agenda’s toegestuurd, misschien dat een ander bestuur er weer brood in ziet.

Dorpsbelang Workum gaf aan dat er veel bomen gekapt worden waar geen nieuwe bomen voor terugkomen en vroegen of de andere dorpen daar ook last van hebben.
De Rolpeal heeft tot nu toe 200 vrijwilligers gevonden, maar willen er nog meer voor bar- en aanverwante diensten. Het zijn allemaal vrijwilligers, behalve de manager en het zwembadpersoneel. De nieuwe Rolpeal gaat eind april/begin mei 2019 open.

Dorpsbelang Koudum had zorgen over de nieuw te bouwen Klink omdat Talant zich heeft teruggetrokken.
Zij hadden ook een leuk bezoek van de Burgemeester gehad.
Dorpsbelang Koudum vraagt bij de gemeente een overzicht van de meldingen openbare ruimte en die gebruiken zij als leidraad bij het Bestuurlijk Overleg.

Dorpsbelang it Heidenskip had het over de pont van It Heidenskip naar Gaastmeer. De huidige pontbaas, Menno Sappé, is gestopt er is nog geen nieuwe pontbaas gevonden.
Ook zou het looppad langs de parallelweg van het station naar de Spoorwegovergang moeten worden verhard, voor de veiligheid van wandelaars.

Ook werd er gesproken over de windmolens in het IJsselmeer er wordt € 750.000,00 per jaar in een omgevingsfonds gestopt waar dorpen een aanvraag kunnen indienen.
Warns valt daar niet onder, je moet in een straal van 10 km. rond het park wonen.

De werkgroep Ontsluiting N359 Stavoren heeft in opdracht van de gemeente SWF een draagvlakonderzoek onder de bevolking van Warns, Skarl & Laaksum, Stavoren en Hemelum rond laten gaan. Dit is één van de bouwstenen. Andere bouwstenen zijn: het geografisch gebruik, de verkeersbewegingen en de effecten op de brugbediening.
De formulieren werden door de leden van Dorpsbelang opgehaald en de kiesraad heeft de stemmen geteld, nu er een meerderheid (64%) voor de rondweg is, is de gemeente SWF akkoord gegaan met de aanleg van de rondweg.

De ondernemers in Warns en Stavoren hebben aangegeven dit te ondersteunen omdat zij de rondweg van groot belang voor hun ondernemingen vinden.

De werkgroep glasvezel heeft een voorlichtingsavond georganiseerd voor onze inwoners. Inmiddels is bekend dat in het buitengebied glasvezel zal worden aangelegd, het binnengebied komt nog wat aansluitingen te kort maar heeft wat langer de tijd gekregen om zich aan te melden.

Op 1 maart 2019 werd de jaarvergadering gehouden. Er waren 38 personen aanwezig en de raadsleden: Thomas van Dijk (Groen Links), Johan Langbroek (PvdA), Habtamu de Hoop (PvdA), Theunis de Vries (CDA), Hielke Bandstra (VVD), T. Bouwhuis (FNP).
Debby Douwes (VVD) was met kennisgeving afwezig.

De Dorpencoördinator heeft laten weten dat de gemeente akkoord zal gaan met het bouwen van 10 woningen aan de Ats Bonningawei.
Bij de gemeente SWF kan een aanvraag ingediend worden voor reiskostenvergoeding voor scholieren die verder dan 11 km. van school wonen. De aanvraag kan worden ingediend via de website van de gemeente SWF.
Op de website van de gemeente SWF staat ook dat je melding kunt doen van zaken die je opvallen, zoals scheve trottoirs, afval, groenbeheer enz.

De Stichting Janke Tromphoeve wordt per 1 januari 2021 ontbonden. Dorpsbelang heeft contact met de JTH opgenomen. Er is uit de oorspronkelijke doelgroep geen belangstelling meer voor de activiteiten die georganiseerd worden.
Ook houdt de gemeentelijke subsidie op, waardoor de huur niet meer betaald kan worden.

De nieuwe Wijkagente is Carina van der Werf. Zij was vanavond verhinderd maar heeft wel wat cijfers aangeleverd.
In Warns waren in 2018 6 inbraken, 4 geweldsdelicten, 4 vernielingen, 14 x overlast illegale handel en 7 x overlast jeugd.

Aftredend en niet herkiesbaar waren: Geert Slump en Henkse Nijenhuis.
Mieke Klessens was onze kandidaat, zij heeft zich voorgesteld en vertelde wat zij nu doet en wat zij heeft gedaan. Mieke Klessens werd onder luid applaus van de aanwezigen aangenomen.

Er is een nieuwe website in de lucht: www.warns.nl het is de moeite waard hier een kijkje op te nemen.


Bomenkap in de gemeente. Eén boom weg – één boom planten. Er zijn bomen verdwenen op ‘t Noard, de Himmelumerdyk, de Pastoriewei en op de Boppelâns. Er is ons verteld dat de bomen die gekapt worden ook op een andere plek kunnen komen, zelfs “ergens” in de gemeente.

Gemeente-app. De gemeente-app komt niet meer terug. Je kunt meldingen doen via de website.

Jeu de Boulesbanen. In 2012 is begonnen met de aanvragen en op 29 augustus 2014 zijn de banen geopend.
Het was een initiatief van de Stichting Vrienden van de Janke Tromphoeve en Stichting Beheer MFA, in samenwerking met Dorpsbelang.
Eén en ander met professionele inzet, inzet van een aantal vrijwilligers en dankzij financiële steun van: de Foppe Visserstichting, de Stichting Welzijnsbevordering Zuidwesthoek te Koudum, de gemeente Súdwest Fryslân en Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum.
Het blijkt dat de banen door de schooljeugd worden vernield. Steentjes worden er uit gegooid en er wordt doorheen gelopen. Wij hebben contact opgenomen met de school en die hebben aangegeven er op toe te zien dat het niet meer gebeurd.
Wij als Dorpsbelang betreuren het dat er nagenoeg geen gebruik meer wordt gemaakt van de Jeu de Boulesbanen. Inmiddels zijn de jeu de boulesbanen in ere hersteld het werd zeer gewaardeerd dat Dorpsbelang zich er voor ingezet heeft.
Het idee is geopperd een tournooitje te organiseren om de jeu de boulesbanen een boost te geven.

De bordjes van de Fietsroute Tusken Himel en Ierde worden om de haverklap scheefgetrokken en kapot gemaakt. Wij vinden dat jammer en hopen dat het in de toekomst niet weer gebeurd.

Dorpsbelang heeft bij de dorpshaven een hondepoepzakjeskast geplaatst. Als het een succes blijkt te zijn kan er overwogen worden elders in het dorp nog zo’n kast neer te zetten.


Bestuurlijk Overleg van 27 juni 2019:
Wethouder Maarten Offinga en Dorpencoördinator Erik Visser waren er namens de gemeente. Klaas-Jan Koenders, Stans Lowie, Mieke Klessens, Henk Kruijsdijk en Marion Rink waren er namens Dorpsbelang.

We hebben tijdens het Bestuurlijk Overleg besproken:
De drukke (Provinciale) brug. We kunnen de Provincie vragen onderzoek te doen naar een aquaduct bij Warns. Vertellen wat er allemaal gebeurd door deze drukke brug, bijvoorbeeld dat de schooljeugd te laat op school komt of de trein mist, de buurtbus te laat voor de trein is.
Er zou gedacht kunnen worden aan een werkgroep met leden van de buurtbus, medewerkers of bewoners bij havens, feedback van Stavers Belang die ook contact

De stoepen op ‘t Noard. Daar wordt nu alleen wat aan gedaan als er tegels dwarsliggen of kapot zijn, dan kun je melding doen bij het gemeentelijk meldpunt. Hier en daar liggen de stoepen er niet goed in. Kapotte tegels, slecht afgewerkt. Er is ons verteld dat de stoepen weer op de kop gaan omdat Tennet er met een kabel doorheen moet. Wij hopen dat de stoepen dan mooier gemaakt zullen worden. We houden het warm!
Het is wel de bedoeling dat de stoepen aan de oneven zijde gebruikt worden, daar zijn de stoepen ook breder.

De Zeedijk:
Er is gesproken over gevaarlijke bermen die weer verzakt zijn, diepe bermen die vooral voor fietsers erg gevaarlijk zijn. Daar wordt door de gemeente naar gekeken.
Ook hebben we het over de slijtlaag gehad, daar wordt ook naar gekeken.

Het MFA:
De toekomst van het MFA baart Dorpsbelang zorgen. Voorheen twee scholen, nu nog één. De Janke Tromp stopt per 2021 met de activiteiten, maar dus ook met de maaltijdvoorziening etc. Volgens de Janke Tromp is de hoge huurprijs de bottleneck. Angst bestaat dat de eigenaar Woon Friesland het MFA gaat verhuren. Vanuit de gemeente loopt momenteel een onderzoek naar alle dorpshuizen in de gemeente. Dorpsbelang heeft aangegeven dat het dorp graag betrokken wil worden bij de toekomst van het pand.
Er is op 27 november een bijeenkomst geweest met de gebruikers van de Janke Tromp, wethouders Erik Faber, dorpencoördinator Erik Visser en Dorpsbelang.

Het vlaggen:
Het vlaggen op de kerktoren. Van oudsher deden de oud timmermannen van Warns dat.
Op Koningsdag kon er niet gevlagd worden omdat het mechanisme buiten werking was.
Dorpsbelang en de Oranjevereniging zijn de toren in geweest. Gevaarlijke expeditie, vier houten trappen op en boven op een smal plateau een zwaar loden luik uit het dak halen, de vlag om de stok draaien, de compressor aanzette. Dat lukte niet goed, het mechanisme werkt niet goed, de catrollen functioneren niet meer optimaal. De vlag naar buiten gekregen, buiten gekomen was de vlag weg! Binnen bleek dat de compressor aan moet blijven omdat anders de vlag weer naar binnen zakt. Niet optimaal allemaal.

Er is contact geweest met de dorpencoördinator, gevraagd wie er verantwoordelijk is voor deze installatie.
Dat is een eigen initiatief en daarom wordt dat door de gemeente niet in de vrijwilligers verzekering opgenomen.
Voor wat betreft het onderhoud en een nieuwe vlag, daar wordt naar gekeken.

Het drinkwaterpunt:
Het is erg onderhoudsgevoelig en bij warm weer is kans op salmonella. Bovendien zijn de jaarlijkse kosten nogal hoog.
Wij zien daarom af van dit idee.

Tegels bij de Dorpstuin:
De Dorpstuin wil graag verharding van de berm bij de Dorpstuin. Inmiddels is er via de gemeente materiaal beschikbaar gesteld en met zelfredzaamheid zal de berm worden verhard.

De Omgevingswet:
De omgevingswet gaat nu spelen, de gemeenten zijn er druk mee bezig. Kijken of we kunnen meeliften voor wat betreft de Dorpsvisie zodat die zo actueel mogelijk blijft.

Glasvezel:
Ontwikkelingen rondom de glasvezel zijn uitgebreid besproken. De gemeente heeft echter geen rol in deze.


De buurtbus bestaat dit jaar 40 jaar. Wij hebben het bestuur gefeliciteerd met dit mooie resultaat en hopen dat dit in de toekomst nog behouden kan blijven.

In 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Er is een boek en een film (voor een verloren soldaat) over Rudy van Dantzig, die woonde op Laaksum. Er waren onderduikers in Warns en er zijn nog foto’s van het kamertje waar de onderduikers zaten.
Wij hebben het idee geopperd om een veldkeuken te houden op het schoolplein en inwoners van Warns te vragen om aan te sluiten bij de maaltijd en allemaal zelf wat mee te brengen, dan kan onderling worden gedeeld.
Ook was het idee om tijdens de maaltijd verschillende mensen iets te laten vertellen over ervaringen met oorlog. Dit zijn eerste ideëen, het zou ook mooi zijn om de school hierbij te betrekken.

Dorpsbelang heeft in de Warnser Poarte een “vacaturebank” opgericht. Wij kunnen zelf moeilijk aan bestuursleden komen en kunnen ons voorstellen dat andere verenigingen daar ook moeite mee hebben. Inmiddels hebben wij al een eerste reactie binnen.

Ook dit jaar hebben we de lichtjeskerstboom weer bij het MFA neergezet.

JAARVERSLAG 2018 DORPSBELANG WARNS, SKARL & LAAKSUM

Het jaar 2018 is voorbij en daarvan is het volgende jaarverslag gemaakt.

Dorpsbelang heeft contact opgenomen met Post.nl en er voor gezorgd dat er bij de Treffe weer een brievenbus staat.

Na het vertrek van Jorrit Jacobi, hebben Klaas-Jan Koenders (in maart) en Henk Kruijsdijk (in april) zitting genomen in het bestuur.

Jorrit Jacobi en Geert Slump zijn naar het afscheid van Durk Stoker en Mirjam Bakker geweest.

Het werven van nieuwe leden gaat goed en er zijn leuke ideeën naar voren gekomen.

De gevaarlijke bermen het zwarte asfalt en het ontbreken van strepen op de zeedijk, blijven een probleem ondanks dat we dat al veelvuldig aan de gemeente hebben doorgegeven.
Dankzij het Bestuurlijk Overleg zijn nu in elk geval de bermen aangepakt, maar de andere punten blijven een probleem.

Bij de gemeente Súdwest Fryslân kunnen ouders van kinderen die verder moeten reizen voor school een vergoeding krijgen voor de vervoerskosten. Informatie daarover is te lezen op de website van de gemeente Súdwest Fryslân.

Er is een oriënterend gesprek geweest met Geert de Vries over het infocentrum bij de Sluis in Stavoren. Die moest ingericht worden met informatie over de omgeving, met fietsroutes en knooppunten waar de toeristen terecht kunnen en waardoor ze langer vastgehouden kunnen worden in de omgeving.
Inmiddels heeft Dorpsbelang samen met Marga Houtman de fietsroute “Tusken Himel en Ierde” nieuw leven ingeblazen.
Er zijn oranje bordjes met foto’s van hoe het was langs de route neergezet, waar de boerderijen weg zijn of waar andere dakpannen op het dak liggen.
Ook zijn er flyers gemaakt die bij het TIP Stavoren, Camping it Seleantsje, Café Op Warns en op Laaksum te krijgen zijn.
________________________________________
Op 16 maart 2018 werd de ledenvergadering gehouden. Er was een goede opkomst van zo’n 40 aanwezigen.
De brug bleek uit het niets drie weken gestremd te worden voor alle verkeer. Dorpsbelang heeft contact gezocht met de Provinsje, het was een renovatie.
Dorpsbelang sprak haar zorg uit over het gekozen moment, omdat ook de werkzaamheden aan de rondweg in Hemelum bezig waren en daardoor niet toegankelijk was.
Vooral fietsers richting het station en het Bogerman in Koudum zouden hier veel hinder van ondervinden.
Het overleg met de Provinsje heeft opgeleverd dat de fietsers wel over de de brug konden.
Wel heeft Dorpsbelang de Provinsje een email gestuurd dat de communicatie beter had gemoeten, het was erg kort dag.

Jorrit Jacobi nam afscheid als bestuurslid/voorzitter. Hij werd bedankt voor zijn inzet. Hij deed een oproep aan de Warnsers om niet te snel nee te zeggen als ze gevraagd worden voor een functie in welk bestuur dan ook, om zo het dorp actief te houden.

De kascommissie bestaande uit Age van der Veer en André Pietersma hebben de diverse kassen gecontroleerd en in orde bevonden.
Age van der Veer trad af uit de commissie, Willem Prins nam zijn plaats in.

Klaas-Jan Koenders werd geïnstalleerd als nieuw bestuurslid.

Dorpsagent Swieringa was voor het laatst, hij ging met pensioen, zijn opvolger is Carina van der Werf.
We hebben Swieringa bedankt voor zijn inzet en trouwe aanwezigheid op de ledenvergaderingen met criminaliteitscijfers.
De Griene Poarte gaat als een zelfstandige stichting verder.

De afvalbakken bij het Rode Klif boven en bij het parkeerplaats worden ‘s winters weggehaald. Het blijkt dat er ook ‘s winters vrij veel mensen zijn die dan hun afval niet kwijt kunnen.
Tijdens het Bestuurlijk Overleg bleek dat het niet mogelijk was om deze afvalbakken ‘s winters op de route mee te nemen. Wel kan er een afvalbakje geplaatst worden die we dan zelf zouden moeten legen.

Geert Slump wordt (in zijn laatste jaar als bestuurslid) onze voorzitter.

De brief van Dorpsbelang aan de Provinsje over de lelijke betonblokken op de brug, heeft er toe geleid dat deze mooi wit zijn geverfd.
En wij hebben aan de Provinsje voorgelegd dat de brug te lang openstaat , waar de scholieren en de buurtbus last van hebben.
Het blijkt dat als in de buurtbus de GPS aanstaat, de brugwachters kunnen zien waar de buurtbus is en daar dan rekening mee houden.

Stans en Marga Houtman hebben met Erik Visser gesproken.
Voor de hernieuwde fietsroute zijn de bewoners van de boerderijen en andere punten benaderd.
Er is een bijdrage van het Kernenfonds gevraagd en gekregen.

Er wordt nog gezocht naar een vlagger voor de kerktoren in plaats van Jan Koenders, die is er na jarenlang trouw de vlag te hebben gehesen, mee opgehouden.
We hebben een oproep in de Warnser Poarte gedaan.

De gemeente is er nu van overtuigd dat de stoepen op ‘t Noard aan onderhoud toe zijn. Ook hebben we het gehad over de talloze paaltjes die een rommelig aanzien geven.
Eind van het jaar zijn de stoepen gerenoveerd.

De speeltuin op de Boppelâns was verloederd. Er is melding gedaan bij de gemeente en de speeltuin is nu weer opgeknapt.

Er mogen in de gemeente Súdwest Fryslân géén ballonnen meer opgelaten worden.

Er is een inloopavond geweest van de gemeente Súdwest Fryslân met diverse thema’s. Wij zijn bij Sport & Wonen en bij IJsselmeerkust & Cultuur en Toerisme geweest.
Het College van B&W heeft haar plannen voor de komende vier jaar uitgelegd. Vervolgens konden de aanwezigen hun licht op de thema’s laten schijnen. Het was interessant omdat wij als inwoners konden vertellen wat wij van de thema’s vonden en wat de knelpunten in de dorpen en steden zijn.

Er wordt geklaagd dat er op ‘t Noard te hard gereden wordt. Dorpsbelang heeft al een snelheidsmeter laten plaatsen en er is ook al eens met een lasergun gecontroleerd, maar wie rijden er nu eigenlijk te hard? ……. de eigen inwoners!

De Japanse Duizendknoop is in onze omgeving geconstateerd. Naar voren kwam dat de Japanse Duizendknoop een hardnekkig en weelderig onkruid kan zijn dat vanaf het begin met hand en tand bestreden moet worden.

Dorpsbelang heeft aan het eind van het jaar voor de wintersfeer bij het MFA een lichtjeskerstboom neergezet.