Jaarverslag 2023

Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum | Jaarverslag 2023

Huidig bestuur

  • Klaas-Jan Koenders (voorzitter), Marieke de Vries (penningmeester), Bruno Rummler, Henk Struik, Lars van Tuin (secretaris)
  • Tussentijds afgetreden – Claudia Ros
  • Nieuwe kandidaten (geen)

Jaarverslag (op alfabetische volgorde)

Bestuursleden
Na afloop van de zomer heeft Claudia Ros zich teruggetrokken als bestuurslid.

Dorpshaven
In juni zijn er werkzaamheden uitgevoerd om de stormschade te herstellen. De haven moet nog wel uitgebaggerd worden. Dit zal in februari 2024 plaatsvinden.

Fixteams
Energiekosten reizen de pan uit. Dat voel je zeker in je portemonnee wanneer je in een wat oudere woning woont. Medio 2023 start Energieteam Fryslân samen met Gemeente, energiecoöperaties, bibliotheken en woningbouwcorporaties voor projecten om iedereen te helpen.
Een van de middelen die worden ingezet zijn de Fixteams. Een Fixteam bestaat uit vrijwilligers uit het dorp die, aangestuurd door een coördinator, verbeteringen op het gebied van duurzaamheid aanbrengen in woningen. Per behandelde woning ontvangt de coördinator 50 euro. Dit geld kan dan worden ingezet voor noodlijdende verenigingen of stichtingen. Ook kan dit geld worden ingezet om minima te helpen.
Het verwisselen van energie slurpende lampen door LED lampen, een douchekop die zuiniger omgaat met water, tochtstrip op de deur en folie achter radiatoren. Het zijn kleine aanpassingen maar met grote (financiële) gevolgen. Dat kan zelfs oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar.
In Warns is het Dorpsbelang bestuurslid Marieke de Vries die haar schouders onder dit project zet. Na vele pogingen om vrijwilligers te werven moet ze noodgedwongen het project staken. Op dat moment hebben zich twaalf mensen gemeld om in aanmerking te komen voor het gratis pakket met een waarde van 75 euro. Maar vrijwilligers om de kleine werkzaamheden uit te voeren blijven uit.

Friese Fixteams helpen bewoners uit 23 dorpen bij het verlagen van hun energierekening. Het Fixteamproject in Warns moet, ondanks alle energie die Marieke de Vries in het project stak, worden gestaakt.

Jaarvergadering 2023
Het verslag van de jaarvergadering van 3 maart 2023 is terug te vinden op https://warns.nl/jaarverslagen/.

Lichtjeskerstboom
De lichtjeskerstboom is vorig jaar vervangen door een nieuw exemplaar en ook dit jaar weer op het grasveldje voor de MFA neergezet.

Ontsluitingsweg N359 Stavoren
De ontsluitingsweg is gereed en de rondweg rond Warns is na bijna 40 jaar een feit. De weg is op 21 juli 2023 opengesteld. Het dorp was verdeeld over de weg. Maar Stavoren is beter bereikbaar geworden en verkeer hoeft nu niet meer door het centrum van Warns. De rondweg maakt onderdeel uit van de Opgave Friese IJsselmeerkust. In dit programma werken de gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân bestuurlijk samen om invulling te geven aan wensen en ambities die er in het Friese IJsselmeerkustgebied zijn.
De rondweg, Jelmer Sytsmawei, is vernoemd naar Jelmer Otees Sytsma de desmalige eigenaar van één van de stinzen in Warns. Bij de weg is een informatiebord onthuld door gedeputeerde Douwstra en wethouder Rietman. Het bord vertelt de geschiedenis van de stins van Sytsma en van de archeologische vondsten die zijn gedaan bij de aanleg, van onder meer het geschil tussen de families Galama en Sytsma.
De opening van de weg vond plaats op 20 september. Later in het jaar werden samen met kinderen van de Meiboom nog 47 bomen langs de weg geplant

Versterking Friese IJsselmeerkust: Haven van Laaksum en zwemtrapje
Dorpsbelang, heeft in 2021 een eerste versie van een projectplan voor Laaksum en Skarl ontwikkeld samen met bewoners en belanghebbenden. Om het plan verder te kunnen ontwikkelen is in 2022 een subsidieaanvraag ingediend en goedgekeurd bij het fonds Út de Mienskip. De belangrijkste onderdelen van het projectplan zijn: herstel en renovatie van de haven van Laaksum, het aanpakken van de parkeerproblematiek en de aanleg van een zwemtrap over het keerdijkje. De gemeente SWF hebben het project nu samen met Dorpsbelang verder opgepakt.
In 2023 zijn de ontwikkelen voor de haven van Laaksum in een stroomversnelling gekomen. Er is inmiddels achterstallig onderhoud verricht aan de haven. Helaas werd een deel van dit onderhoud weer tenietgedaan door een flinke storm, maar ook die schade zal worden hersteld. Het onderhoud van de haven, en dat is het goede nieuws, is nu ondergebracht bij de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente.
Verder van groot belang is dat er een cultuurhistorisch onderzoek heeft plaatsgevonden door een deskundig bureau in opdracht van de gemeente. Hieruit kwam naar voren dat de cultuurhistorische waarde van de haven zeer groot wordt geacht. Dat komt mede door de combinatie van een aantal factoren, waaronder de ligging, de samenhang met de bebouwing en het gebruik.
Tot slot werd in december ook aangekondigd dat er een landschapsarchitect zou worden aangetrokken om in overleg met de bewoners en direct belanghebbenden een plan te maken voor het versterken van de authenticiteit van de haven en het behoud van de haven voor de toekomst, ook als Jan en Joop de Vries op zijn gehouden met de visserij.

Zwemtrapje
Twee groepjes leerlingen van CSG Bogerman Technasium hebben in de tweede helft van 2022, als onderdeel van de herinrichting van Laaksum, twee aantrekkelijke concept-ontwerpen voor de zwemtrap ontwikkeld. Op 7 december 2022 hebben de leerlingen hun ontwerpen in het gemeentehuis op het Waltaplein gepresenteerd, in aanwezigheid van afgevaardigden van de gemeente, de provincie, VFIJ en de pers. Daarna is het lang stil geweest. Uiteindelijk is eind van het jaar aangekondigd dat de aanleg van de zwemtrap in het eerste kwartaal van 2024 van start zou gaan. De opening zal naar verwachting in april 2024 plaatsvinden.

Website Warns.nl
Ooit gestart door een enthousiaste Stans Lowie in 2003, ontpopte de website warns.nl zich tot een bron van informatie voor iedereen die wat wilde weten over de drie-eenheid Warns, Skarl en Laaksum. Later droeg Lowie de website over aan het toenmalige Dorpsbelang. Wel bleef ze betrokken door de inhoud te verzorgen.
De website was ondergebracht bij een bedrijf in Workum. Voor technische ondersteuning kon Lowie terugvallen op o.a. Jolanda Nienhuis van Klik Blik. Via de laatste werd in 2019 de website ondergebracht bij hostingbedrijf Neostrada. Later zorgde Bruno Rummler dat ook de informatie van De Treffe een eigen plekje kreeg op het grote internet. Vanaf 2020 kost de website zo’n 240 euro per jaar. Dat werd al snel gestaag meer.
Eind 2023 besloot het huidige Dorpsbelang dat een verhuizing naar een goedkoper hostingbedrijf gerechtvaardigd was. Gekozen werd voor Vimexx. Dit om de kosten te drukken. IT’er Henk Struik, algemeen bestuurslid van Dorpsbelang, nam de taak op zich dit te begeleiden. Het was voor Lowie hét moment om na 20 jaar haar kindje en al het werk dat daarmee gepaard ging, over te dragen.
Hoewel de oorspronkelijke uitstraling uit respect voor al het werk van Lowie bewaard bleef, is er achter de schermen veel opgeruimd en aangepast.

De huidige warns.nl trekt momenteel zo’n 1.311 bezoekers per maand.

Woonbehoefte onderzoek
In de voorzomer van 2023 is er een woonbehoefteonderzoek gehouden onder de bewoners van Warns. Het onderzoek is opgesteld en uitgevoerd door Claudia Ros en is in september 2023 gepubliceerd. Er hebben 115 huishoudens aan meegedaan, een respons van 33%. De ruime respons en de gedetailleerde analyse van de uitkomsten geven een goed beeld van de huidige situatie in Warns en van de woonbehoeften onder de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld. Het volledige onderzoek is na te lezen op de website van Warns https://warns.nl/woonbehoefte-onderzoek.

Een paar hoofdpunten: De helft van de inwoners zou een volgende woning binnen Warns zoeken. Een reden om eventueel uit te wijken naar grotere kernen in Súdwesthoek zijn het gebrek aan voorzieningen. De helft van de respondenten zou, als daar sprake van is, een volgende woning willen kopen en dan voornamelijk in de prijssegmenten tot ongeveer € 400.000. De voorkeur zou daarbij onder de jongere inwoners tot 55 jaaruitgaan naar een vrijstaande gezinswoning. In de leeftijdscategorie van 55-64 wordt meer aan een levensloopbestendige woning gedacht, terwijl de mensen boven de 75 denken aan een seniorenwoning of -appartement (75-plussers).

Een derde van de mensen zou een toekomstige woning willen huren. De kale huur zou tussen de
450 – 800 euro moeten liggen. Een kwart van de mensen zou bereid zijn om een huurbedrag tot maximaal 1.000 euro te betalen. De inwoners die in de toekomst willen huren hebben vooral behoefte aan seniorenwoningen, levensloopbestendige woningen en zorgwoningen. Daarbij gaat het logischerwijze veelal om 65-plussers.