Inspiratiedocument

I Inleiding
Warns is een sterk dorp in de mooie omgeving van het Nationaal Landschap Zuid West Friesland. Het ligt centraal ten opzichte van de Gaasterlandse bossen, de IJsselmeerkust en de Friese meren. De gemeenschapszin is groot en het dorp kent een aantal mooie voorzieningen, zoals de MFA en de Spylder.
Het dorp telt circa 800 inwoners.
De belangbehartiger van de inwoners van Warns en de gesprekspartner namens hen met de Gemeente Súdwest Fryslân is Dorpsbelang. De visie en wensen van de dorpsbewoners wordt verwoord in het Inspiratiedocument Warns, dat tegelijkertijd leidraad is voor Dorpsbelang in (financiële) ondersteuningsvragen aan de gemeente.
De Dorpsvisie 2000 – 2015 loopt ten einde en het is tijd voor een nieuwe toekomstvisie.
Dorpsbelang heeft gekozen voor een werkgroep uit de gemeenschap ‘Meiinoar ien foar Warn’  ‘Samen sterk voor Warns’ om aan deze nieuwe toekomstvisie inhoud te geven.
De maatschappij verandert en ook de wisselwerking tussen gemeenten en inwoners verandert.
Het is niet meer: “U (inwoners) vraagt, en wij (gemeente) draaien”.  Of: “U (inwoners) geeft aan wat nodig is en wij (gemeente) maken onze keuzes uit deze plannen”. Er wordt veel meer eigen verantwoordelijkheid en eigen daadkracht van de inwoners gevraagd. Gemeente ondersteunt waar nodig en alleen als inwoners dit zelf niet kunnen.
Deze maatschappelijke verandering geeft een heel andere waarde en betekenis aan een toekomstvisie. Daarvan is de werkgroep zich bewust. Van belang is veel meer het proces om tot een gedragen  visie te komen en de betrokkenheid van de inwoners bij de realisatie van deze toekomstvisie, dan het ‘Inspiratiedocument Warns’ dat uiteindelijk wordt opgeleverd.
Daarom heeft de werkgroep gekozen voor een andere manier van werken. Het document, dat u nu leest,  is daarom beknopt, het gaat veel meer over het proces. De bijlagen geven de uitkomsten van het proces weer en kunnen gelezen worden als het inspiratiedocument.
II Doel toekomstvisie en proces
Het uiteindelijke doel van de toekomstvisie is:
Om er samen voor te zorgen dat het dorp sterk blijft. Dat iedereen, die dit wil, in Warns prettig kan (blijven) wonen en werken.
De werkgroep formuleerde twee doelstellingen voor het proces:
• Het boven water krijgen van thema’s die leven in Warns;
• Het betrekken van inwoners bij deze thema’s,  die er mee aan de slag willen gaan en de verantwoordelijkheid nemen voor de uiteindelijke realisatie.
Zoals in veel andere dorpen zijn het in Warns ook vooral 40- en vooral 50 plussers die zich geroepen voelen om zich in te zetten voor belangen van het dorp. Dat geeft niet altijd een goede afspiegeling van wat leeft in het dorp.
Dus is het een streven van de werkgroep om vooral ook de jongeren erbij te betrekken, die belangrijk zijn voor de toekomst van Warns. Temeer omdat jongeren aangeven in Warns te willen blijven wonen, omdat hun vrienden dat ook doen.
Het proces is belangrijk, omdat dit de juiste weergave van de thema’s geeft en de verbintenis om hiermee aan de slag te gaan. Het proces moet vernieuwend zijn om juist die groepen te bereiken, die zich niet automatisch geroepen voelen.
III Wat leeft er in Warns?

Vaak zie je in dorpsvisies dezelfde onderwerpen terugkomen, die ook in de vorige visies aan de orde kwamen. In Warns zijn dit bijvoorbeeld: de rondweg, de windmolens, de fietspaden. Om met open vizier de thema’s op te kunnen halen die leven in Warns, is gekozen voor een andere insteek. De gezondheid van een dorp valt ondermeer af te lezen uit het aantal mensen dat besluit om in het dorp te komen wonen, de woonduur en de verhuizingen uit het dorp. Hier liggen achterliggende motieven aan ten grondslag die de thema’s kunnen zijn in een dorp. In het proces van een toekomstvisie is gekozen om hiermee aan de slag te gaan om de dieper liggende thema’s naar voren te krijgen.

IV Traject inspiratiedocument (proces)
1) Avond met vertegenwoordigers van verenigingen (januari 2015)
Organisatie van een bijeenkomst in januari 2015, waarvoor alle vertegenwoordigers van verenigingsverbanden in Warns (jong en oud, formeel en informeel) uitgenodigd werden om het doel van het traject uit te leggen en te zorgen dat er een goede vertegenwoordiging van alle (leeftijds)groepen is tijdens de dorpsinspraakavond in april.
Realisatie
Opkomst  van 29 inwoners.
De van tevoren afgesproken persoonlijke benadering van vertegenwoordigers van verenigingsverbanden werkte.
De avond zelf verliep chaotisch, verwachtingen over de avond bij leden van de werkgroep en de aanwezigen waren niet vooraf duidelijk geformuleerd.
Als lering uit deze avond werd afgesproken dat de inspiratie-avond een duidelijke rode draad moet hebben en dat de avond goed en strak georganiseerd moet worden.
Positief effect van de weinige structuur tijdens deze avond met vertegenwoordigers van verenigingen was dat de aanwezigen zelf gingen nadenken over manieren om tot een goede opkomst op de inspiratie-avond te komen.
Geopperde ideeën zoals gebruik Facebook, persoonlijk uitnodigen, muziek zijn hiervoor ook gebruikt.
2) Inspiratie-avond voor inwoners van Warns (april 2015)
Organisatie van een dorps inspiratie-avond in april 2015 voor inwoners in Warns. Daarbij was een grote opkomst met een goede vertegenwoordiging van groot belang. Het idee was om mensen te trekken met een korte film (10 minuten), waarin inwoners uit Warns hun ‘verhaal’ doen rondom het thema komen naar, blijven in en vertrekken uit Warns.
Doel van deze inspraakavond was de belangrijkste thema’s te benoemen die de onderliggende motieven zijn waarom mensen besluiten te komen naar, blijven in en vertrekken uit het dorp, de bewustwording hierover te vergroten en mensen aan deze thema’s te verbinden. Dan komen vanzelf de thema’s ZORG, VOORZIENINGEN, ECONOMIE etc wel aan de orde. Ook de sterke punten van het dorp, die natuurlijk zo moeten blijven.
Realisatie
Succesvolle avond met opkomst boven verwachting (60 inwoners), uit verschillende leeftijdsgroepen. Ook veel jongeren aanwezig.
Avond had een duidelijke structuur en goede opbouw: 1) Filmpje,  2) Column door dorpsgenoot, 3) Stemkastjes met vragen,  4) Open Space benoemen van thema’s en eerste aanzet tot projectgroepjes, 5) Afsluiting met muziek en voetjes van de vloer.
Filmpje gaf de juiste opwarming en veel herkenning.
Column vatte alles goed samen.
Uit de beantwoording van de vragen middels de stemkastjes had meer kunnen worden gehaald.
Benoemen van thema’s in de Open Space ging volgens wens.
Eerste aanzet tot projectgroepjes is gemaakt.
Afsluiting met muziek en voetjes van de vloer was gezellig en gaf een goede afsluiting.

 

Reacties over de avond waren heel positief.
Bijlage I: Dorpsfilm Warns
Bijlage II: Thema’s die tijdens de inspiratie-avond genoteerd werden op flap-overs.
Bijlage III: Projectgroepen
3) Projectgroepjes opzetten (september 2015)
Tijdens de inspiratie-avond konden inwoners aangeven of ze zich willen verbinden aan een thema.  Na de zomervakantie werden deze inwoners uitgenodigd voor een avond waarin projectgroepjes werden geformeerd. Doel hiervan is dat dit groepje zelf initiatieven neemt om wat met het thema te doen.
Het idee is om in de jaarvergadering van Dorpsbelang de projectgroepjes samen te laten komen om te presenteren wat ze hebben bedacht, gedaan etc.
Bijlage II – Thema’s
in volgorde van belang door aanwezigen inspiratie-avond
I Wonen en leefomgeving (41,9%)
Bêst genôch
Romte
Oplossing zoeken om de MFA in stand te houden: peuter, JTH, Sport
Betere wandel- en fietsroutes, Buorren – Noard
Landelijke uitstraling van het dorp behouden, richten op eigen identiteit
Niet kraak > goedkoop wonen >starters
Woningbouw uitbreiden
Strontcontainer Skarlerdyk verplaatsen naar bijv. MFA/ camping
Dorpstuin stichten
II  Sociale samenleving inwoners (30,6%) combi met Zorg en Welzijn (37,1%)
Bar in MFA
Workshops: gezellig, jeugdclub 12 – 18 jaar, voor iedereen, bovenbouw, skatebaan, hangplek
Bij de kinderspeeltuin > even een loopje > hangplek voor ouderen > even lekker zitten
Wandelpaden door landschap, wandelpaden, kuierpaed
Leuke dorpskroeg
Snel internet
Klussenruil centraal regelpunt
Sociale ruilhandel.. “Ik schoffel jouw tuin. Jij neemt boodschapje uit de stad voor mij mee”.
Jongeren helpen bij technische ondersteuning ouderen
Wanneer komt ’t kuierpad?
Dorpstuin: gezellig, beweging voor alle leeftijden, gezond, mooi parkje voor ontmoetingen
Culturele hoofdstad 2018
Bordje om de Jeu de Boulesbanen zichtbaar te maken, nu verstopt achter MFA
Janke Tromp
Werkgelegenheid
III Verkeer en Bereikbaarheid (9,7%)
Rondweg
Digitaal bereikbaar
Fietspad richting Starum
Geen auto’s op smalle weggedeelten (kerk), Himmelumerdyk
Buurtbus behouden
Fietspad Buorren – Noard
Wandelen tussen N en Z Warns
IV  Duurzaamheid en Milieu (6,5%)
Elektrische buurtbus
Zonneweide
Oplaadpunt bij fam. Swart
Iedereen zonnepanelen op het dak
Dorpsmolen
Lid worden van de energiecoöoperatie
Minder straatverlichting, sterren zien
’s nachts lampen uit, MFA, kerk
V Recreatie en Toerisme (3,2%)
Wandel- en fietsroutes
Oude paden, nieuwe wegen
Kuierpaden
Kanoroutes (bekend) maken
Met andere dorpen samenwerking, bijv. kleine locale ondernemers
Oude historische panden beborden, zo komt de scheepvaart van vroeger beter in zicht, interessant voor de toerist

Bijlage III – Projectgroepen

Projectgroepen leden contactpersoon dorpsbelang
Energie Ep van Hijum

Jan Dijkstra

Lolke Veenstra

Patrick Gofre

Stans Lowie
OPNW

oude paden nieuwe wegen

Herman Dijkstra

Jan Dijkstra

Marga Houtman

Jorrit Jacobi

Jorrit Jacobi
Internet Rein Swart

Jan Dijkstra

Stans Lowie
Rinse Heininga

Jorrit Jacobi

Jorrit Jacobi
Tuingroep Ina Hogen Esch

Joost Kolenbrander

Edwin vd Zwet

Buurtbus Herman Kamerbeek  Marion Rink
Jan Dijkstra
Marion Rink
Ondernemers

i.o.

zet Wytze Prins op
Repair cafe

i.o

zet Wytze Prins
Recreatie en toerisme Mieke Klessens

Linda Schregardus

Geert Slump
Sjoch jo doarp

i.o.

Carlo Verheul

Sytske Hoogterp

Jolanda Verhoef

Evelien Tjalsma

i.o.= in oprichting