Havenreglement Gemeentehaven Warns

 1. De haven heeft geen voorzieningen op het gebied van water, elektriciteit en vuilafvoer. Het is verboden vuil achter te laten op de haven.
 2. Gasten kunnen gebruik maken van vrije boxen (groene bordjes) of de kopsteiger.
 3. De kopsteiger wordt zo voordelig mogelijk benut.
 4. Het gastentarief in de zomerperiode is €0.50 per meter scheepslengte per nacht.
 5. Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober.
 6. Indien een huurder langer wegblijft, is het mogelijk dat een gast gedurende het zomerseizoen gebruik maakt van de box voor langere tijd. Tarief hiervoor is € 7,50 per meter scheepslengte per maand. Er wordt alleen in tijdsbestekken van hele maanden gerekend
 7. ‘s Winters kunnen niet-huurders gebruik maken van de haven vanaf 1 oktober tot 1 april van het jaar daarop. Het tarief hiervoor is € 2.50 per maand per meter scheepslengte.
 8. Het bedrag voor een of meer overnachtingen van gasten wordt per bank overgemaakt of gedeponeerd in de brievenbus van het huis met het adres ’t Noord 5 te Warns. ( Dit is eerste straat rechts het eerste huis aan de linker kant)
 9. Iedereen betreedt het complex op eigen risico. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.
 10. De huurders zijn verplicht de door de beheerder gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 11. Na het aanbieden van een vaste ligplaats door de beheerder aan een persoon en na het accepteren en het betalen van de ligplaats door deze persoon , is er sprake van een huurovereenkomst tussen de deze persoon, als huurder, en de Warnser Dorpshaven, als verhuurder.
 12. De huurovereenkomst voor een vaste ligplaats wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari van dit jaar.
 13. De huurovereenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, met dien verstande dat deze door beide partijen schriftelijk kan worden opgezegd per 31 december van ieder jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 14. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 15. Indien de huurder de opzegtermijn niet in acht neemt bij opzegging, is hij het liggeld verschuldigd voor het daaropvolgende jaar.
 16. Indien de huurder in strijd handelt met bepalingen van de huurovereenkomst, of zich anderszins misdraagt op de haven, kan de verhuurder deze huurovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Deze huurovereenkomst eindigt in ieder geval zodra onderliggende huurovereenkomst tussen de gemeente en verhuurder eindigt.
 17. De huurprijs op jaarbasis, gerekend van 1 januari tot 31 december, of een gedeelte van dat jaar, bedraagt 40 Euro per meter breedte van de ligplaats gemeten van hart op hart van de achter meerpalen.
 18. De huurprijs kan jaarlijks door de verhuurder worden aangepast.
 19. In geval van wanbetaling is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst met de huurder te verbreken.
 20. In geval van wanbetaling heeft de verhuurder het recht op retentie.
 21. Huurder is er mee bekend dat uitsluitend mensen die permanent in Warns, Laaksum of Skarl wonen en inwoner van de gemeente SWF zijn, een ligplaats kunnen huren.
 22. Het huren van een ligplaats is enkel en alleen voorbehouden aan inwoners zoals bedoeld in lid 21, die geen eigen kade / wal tot hun beschikking hebben.
 23. Het is de huurder niet toegestaan de door hem gehuurde ligplaats onder te verhuren of anderszins aan derden af te staan.
 24. Beschadigingen/vernielingen enz. door de huurder aan de haven toegebracht, zullen volledig worden verhaald op de huurder.
 25. Het is verboden om boten op de wal te parkeren.
 26. Definitie van een vaste ligplaats is een plek in de haven waar betreffende boot kan liggen en geen vast box nummer.
 27. Verhuurder heeft het recht om personen de toegang op de haven te ontzeggen, wanneer de goede gang van zaken daarbij in het gedrang zou raken.
 28. Indien de huurder langer dan een week niet gebruik maakt van het door hem gehuurde ligplaats, dient het bordje voor zijn box op groen gezet te worden. De huurder dient de datum aan te geven wanneer hij weer gebruik wenst maken van zijn ligplaats. Hij zal dit aan de havenmeester melden.
 29. De havenmeester kan en mag in dat geval de betreffende ligplaats verhuren aan gasten. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de verhuurder. Voor schade in die periode aan het gehuurde toegebracht is huurder niet aansprakelijk.
 30. De communicatie tussen de huurder en de beheerder loopt voor zover mogelijk per e-mail.
 31. Indien huurder geen eigenlijk gebruik maakt van het gehuurde gedurende minder dan 50 dagen per jaar, gerekend van 1 november tot en met 31 oktober van het daaropvolgende jaar is verhuurder gerechtigd deze huurovereenkomst te beëindigen.
 32. Huurder is verplicht zijn of haar schip op de juiste manier af te meren met meertouwen van goede kwaliteit. Daarbij dient erop te worden gelet dat het schip van de huurder geen schade aanbrengt aan de haven of andere schepen.
 33. Huurder wordt geacht, indien hij op de haven is, te letten op onregelmatigheden zowel op de haven als op de schepen. Indien dit het geval is, verwittigt hij de beheerder zo spoedig mogelijk.
 34. Indien huurder verhuist naar een plaats buiten Warns, Skarl en Laaksum heeft hij geen recht meer op het huren van een ligplaats. De verhuizing dient hij tijdig te melden. In het jaar, waarin de verhuizing plaatsvindt, kan hij gebruik maken van de ligplaats tot 31 december van het betreffende jaar.
 35. Huurder is verplicht een WA verzekering voor zijn schip af te sluiten, tenzij de huurder een WAP heeft en het schip binnen de bepalingen van de WAP vallen ( Dit is het geval indien het voortstuwingsvermogen maximaal 3 KW is en/of het schip een zeiloppervlakte heeft van minder dan 16 M2).