Enquête in april 2020

Om het dorpshuis van de grond te krijgen, wilden we aanvankelijk begin mei 2020 een “Dei fan us Doarpshus” organiseren samen met Doarpswurk. Dit is een organisatie die Dorpsbelangen ondersteunt in dit soort zaken. Daarbij wilden we alle inwoners van Warns uitnodigen. Door de Coronacrisis is deze bijeenkomst helaas voorlopig van de baan.

Om toch niet stil te staan, hebben we als werkgroep besloten om een dorpsenquête te houden, onder de inwoners van Warns, Laaxum en Skarl.  Middels de dorpsenquête willen we te weten komen of inwoners van Warns:

 • een dorpshuis voor jong en oud in Warns van belang vinden;
 • en zo ja, aan welke activiteiten er behoefte is;
 • of er bij de inwoners zelf ideeën leven over nieuwe activiteiten;
 • of er al concrete initiatieven zijn voor nieuwe activiteiten;
 • of men op 1 of andere manier als vrijwilliger verbonden zou willen zijn bij het dorpshuis;
 • of er ook nu al mensen zijn die zich actief willen inzetten bij de oprichting van het nieuwe dorpshuis.

Uitkomsten enquête dorpshuis Warns

Van 17 t/m 30 april 2020 hebben inwoners van Warns, Skarl en Laaxum de kans gehad om via een huis aan huis enquête van Dorpsbelang hun bijdrage te leveren aan het initiatief voor behoud van het Dienstencentrum Janke Tromp voor inwoners van Warns. Het plan is om MFA De Treffe uit te laten groeien tot een echt ontmoetingscentrum (dorpshuis) voor heel Warns.

Met de resultaten van de enquête hoopt de initiatiefgroep Dorpshuis Warns de gemeente Súdwest Fryslân te overtuigen dat er draagkracht is vanuit de inwoners van Warns voor dit plan.

De respons en de representativiteit

 Respons

Warns, inclusief de buurschappen, Laaxum en Skarl tellen samen 340 woningen. Het totaal aantal inwoners inclusief deze buurtschappen is 790 (https://allecijfers.nl/woonplaats/warns/).

De enquête is ingevuld door 116 huishoudens, die opgeteld bestaan uit 280 inwoners uit Warns e.o. Dit is een respons van 34%.

Representativiteit

De huishoudens van de respondenten bestaan voor 36% uit vrouwen, 35% uit mannen en 30% uit kinderen. De respons is goed verdeeld over twee persoonshuishoudens (44%), alleenstaanden (26%), en gezinnen (30%).

De leeftijdsgroep 60 tot 80 jaar komt het meest voor bij de respondenten (36%), gevolgd door de groep van 40 tot 60 jaar (20%), daarna de inwoners boven de 80 jaar (19%). De overige 25% van de respondenten is evenredig verdeeld over de jongere leeftijdsgroepen.

Conclusie

Een respons van 34% mag een hoge respons genoemd worden op een schriftelijke enquête.

Daarnaast vormen de respondenten een goede afspiegeling van de bevolking van Warns.  De  samenstelling van huishoudens en leeftijdsgroepen onder de respondenten is evenwichtig en komt grotendeels overeen met de werkelijke situatie in Warns. De grootste groep inwoners van Warns, Laaxum en Skarl bevindt zich in de leeftijd 45 tot 65 jaar (33%) en 65 jaar en ouder (23%) en bestaat uit twee persoonshuishoudens (37%).

De uitkomsten

 1. Belang van dorpshuis voor jong en oud voor Warns

Op de vraag of men het van belang vindt dat er een dorpshuis is voor jong en oud in Warns, geeft slechts 1 respondent een ‘nee’ . Dus bijna 100% van de respondenten vindt het belangrijk.

Twee derde van de respondenten maakte al gebruik van het Dienstencentrum Janke Tromp, de gymzaal of het sportveld. Op de vraag ‘van welke faciliteit of activiteit maakt u gebruik’ zijn de antwoorden heel divers en bevatten alle activiteiten die nu al in De Treffe plaatsvinden.

Drie respondenten geven aan dat we al een dorpshuis in Warns hebben, namelijk De Spylder, en dat de activiteiten ook prima daar in zouden kunnen plaatsvinden. Zij zien niet de meerwaarde van het Dienstencentrum Janke Tromp.

 1. Beoordeling van de huidige faciliteiten van De Treffe

Op de vraag hoe de respondenten de uitstraling, de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van het Dienstencentrum Janke Tromp, de gymzaal en het sportveld waarderen, is het beeld als volgt:

Uitstraling         Toegankelijk     Gebruiksvriendelijk

Janke Tromp                     goed                     35,5%                   56,1%                    49%

neutraal              32,7%                   30,8%                    36%

niet goed            31,8%                   13,1%                    15%

 

De helft van de respondenten is tevreden over het Dienstencentrum Janke Tromp wat betreft de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid. Een derde is neutraal daarover.

Een derde van de respondenten is tevreden over de uitstraling, een derde is neutraal en een derde kruist  ‘niet goed’ aan. Bij de gewenste veranderingen staat genoteerd dat ze het dienstencentrum nu te saai, te functioneel, te weinig sfeervol en klinisch vinden. Deze respondenten zouden het graag wat warmer en gezelliger zien.

Volgens een aantal respondenten zou de toegankelijkheid van de toiletten beter kunnen.

Andere verbeterpunten zijn: hogere uitstraling van de ingang, duidelijkere bewegwijzering, betere regeling van de temperatuur (nu is het vaak te warm) en makkelijker te verplaatsen meubilair.

Uitstraling         Toegankelijk     Gebruiksvriendelijk

Gymzaal                              goed                     46,3%                   45,5%                    31,5%

neutraal              44,2%                   46,4%                    63,9%

niet goed            9,5%                      8,1%                      4,6%

 

De respondenten zijn over de gymzaal tevreden of neutraal. Minder dan 10% noteert niet goed. Gewenste veranderingen die ze hierbij aangeven zijn: kleedkamers kindvriendelijker maken, duidelijkheid geven over wie verantwoordelijk is voor de verhuur van de gymzaal en een makkelijker te openen deur naar de gymzaal.

Uitstraling         Toegankelijk     Gebruiksvriendelijk

Sportveld                           goed                     44,2%                   45,5%                    57,5%

neutraal              46,3%                   46,5%                    38,6%

niet goed            9,5%                      8,1%                      3,8%

Ook over het sportveld zijn de respondenten tevreden of neutraal. Enige gewenste verandering is dat het veld makkelijker te bereiken zou moeten zijn voor groot materieel en een ambulance.

 • Behoefte aan activiteiten in toekomstig dorpshuis

Op de vraag ‘aan welke activiteiten heeft u zelf of anderen binnen de huishouding behoefte in het toekomstige dorpshuis De Treffe’  worden door de respondenten de volgende activiteiten aangekruist:

Belangstelling

1)            bijeenkomsten buurtverenigingen                          50,5%

2)            bewegingsactiviteiten voor ouderen                      48,6%

3)            vergaderingen                                                                 44,1%

4)            familiebijeenkomsten                                                  43,2%

5)            cursussen en welzijnsactiviteiten                            38,7%

6)            samen koken en eten                                                   37,8%

7)            bewegingsactiviteiten voor (jong) volwassenen 24,3%

8)            activiteiten ouderen samen met kinderen           22,5%

9)            gebruik van de computer                                            21,6%

10)         kinderactiviteiten en vrouwenclub                         18,9%

 

Andere ideeën voor activiteiten in het dorpshuis zijn:

 • Bingo op humoristische wijze
 • Badminton
 • Breien
 • Hobby cursussen
 • Timmerdorp
 • Kerkelijke activiteiten
 • Pannenkoeken eten, soepdag van de dorpstuin
 • Repair cafe
 • Oefenruimte bands
 • Yoga
 • Jaarvergadering verenigingen
 • Gezamenlijk Koffiedrinken tussen 10 en 12 uur
 • Biljart plaatsen?
 • Sportdorp weer nieuw leven in blazen

Concrete nieuwe activiteiten zijn:

 • 1 of 2 keer per jaar samen oogsten op de dorpstuin en dan een maaltijd bereiden
 • Feest geven
 • Judokamp
 • Energetisch tekenen, schilderen voor jong, medium en oud
 • Disco voor de jeugd
 • Stijldansen
 1. Opgave vrijwilligers dorpshuis

Op de vraag of men zelf zou willen bijdragen aan het realiseren en/of beheren van het dorpshuis geven 48 respondenten aan dat zij dat wel zouden willen.

Ze kruisen daarbij de volgende taakvelden aan:

 • Bestuur / financieel 8
 • Agendabeheer 5
 • Begeleiding activiteiten 19
 • Schoonmaak 14
 • Publiciteit 4
 • Inrichting/stoffering 15

Sommige respondenten kruisten meerdere taakvelden aan. Enkele respondenten geven aan niet structureel inzetbaar te zijn, maar wel voor incidentele klusjes.

Cadeaubonnen Bol.com

Als extra stimulans verloten we onder de respondenten 3 cadeaubonnen van Bol.com.

Deze zijn gewonnen door:

 1. Wystke de Witte, Buorren 47, Warns (de eerste binnengekomen enquête)
 2. Familie de Jong, ’t Noard 35, Warns (de 51ste enquête)
 3. Familie Dijkstra, Skarl 5, Skarl (de 101ste enquête)

Zij krijgen de bonnen binnenkort thuisgestuurd.

Bedankt iedereen. Top!

We willen alle respondenten van harte bedanken voor het zorgvuldig invullen van de enquête. Het is voor de initiatiefgroep van enorme waarde voor hun visieplan naar de gemeente. Zonder draagkracht vanuit de inwoners van Warns, is het moeilijk de gemeente te kunnen overtuigen dat Warns De Treffe graag als centrale ontmoetingsplek wil laten uitgroeien.

In het bijzonder willen we de respondenten die zich hebben opgegeven als vrijwilliger bedanken. Met hen zullen we zeker contact opnemen in een later stadium, als er door de gemeente een ‘ja’ wordt gegeven op de plannen.

Bij deze bedanken we ook nog alle verenigingen en organisaties voor het invullen van de enquête die toegespitst was op het huidige gebruik van De Treffe. Hun respons is heel belangrijk in het aangeven aan de gemeente welke uren al ingevuld zullen worden in het dorpshuis.

Het vervolg op de enquête

Nu de uitkomsten van de enquête bekend zijn, gaan we als initiatiefgroep met vertegenwoordigers van Dorpsbelang en het bestuur van De Spylder rond de tafel. Om te voorkomen dat er concurrentie gaat ontstaan tussen De Spylder en De Treffe zullen de activiteiten goed op elkaar moeten worden afgestemd. Naar de gemeente toe spreken we met 1 mond. De Spylder en De Treffe zijn beide waardevol voor Warns en hebben ook beide bestaansrecht als dorpshuis, ieder met eigen signatuur.

Het streven is om eind mei een visieplan klaar te hebben voor de gemeente, zodat het door hen in juni in behandeling kan worden genomen. Voor de aanvang van de zomervakantie hopen we van de gemeente meer duidelijkheid te krijgen of het Janke Tromp Dienstencentrum wel of niet voor het dorp behouden kan blijven en De Treffe kan uitgroeien tot een dorpshuis voor jong en oud.

Namens de initiatiefgroep dorpshuis en Dorpsbelang Warns,

Mieke Klessens