Dorpskrant De Warnser Poarte

Zes maal per jaar verschijnt de dorpskrant Warnser Poarte. Naast vaste rubrieken zoals informatie van Dorpsbelang, het weer, de natuur, de geschiedenis van Warns en een interview, leest u berichten van verschillende verenigingen, verhuisberichten, bedankjes e.d.

Bedrijven in Warns en omgeving hebben de mogelijkheid tot adverteren. In elke Warnser Poarte wordt de uiterste inleverdatum van kopij vermeld en tevens de dag wanneer het volgende nummer verschijnt.

Woont u net in Warns en ontvangt u géén dorpskrant, meld het de redactie en het wordt geregeld.
Een keer per jaar vraagt de redactie een vrijwillige bijdrage van minimaal € 7,50.
E-mail: dorpskrantwarns@hotmail.com