Dorpshuis – algemene informatie

Voor alle gedetailleerde info: klik op de hierboven staande titel ‘Dorpshuis’ !!

Wat ging aan het initiatief voor oprichting van een Dorpshuis vooraf?

Mei 2019 maakte de Stichting Vrienden van Janke Tromp bekend aan Dorpsbelang dat zij zich per 1 januari 2021 zouden gaan opheffen. Redenen die het bestuur van de stichting hiervoor aangaf zijn de teruglopende activiteiten en de hoge huur van Dienstencentrum Janke Tromp in De Treffe. Deze wordt betaald aan eigenaar WoonFriesland en is zonder subsidie van de gemeente niet meer op te brengen.

De subsidie van de gemeente aan de Stichting Janke Tromp is gestopt op 1 januari 2020. De opzegging van de huur van het Dienstencentrum Janke Tromp is per ingang van 1 oktober 2020. Janke Tromp betaalt tot eind september uit eigen kas.

Dorpsbelang is vanwege deze situatie gesprekken aangegaan met de gemeente, omdat we hierdoor een probleem hebben in Warns. Verenigingen en andere gebruikers dreigen hun onderdak te verliezen.  Door opheffing Janke Tromp dreigen ouderenactiviteiten uit Warns te verdwijnen. De leerbaarheid komt hierdoor in gevaar!

Bijeenkomst in Dienstencentrum Janke Tromp eind november 2019

Tijdens een bijeenkomst eind november 2019 in het Dienstencentrum Janke Tromp, waarbij wethouder Faber aanwezig was, werd door de grote opkomst van alle gebruikers van de ruimte duidelijk dat we deze voor het dorp niet kunnen missen. Faber zag dit in en gaf onmiddellijk aan dat als de gemeente het mogelijk maakt dat de ruimte behouden blijft voor het dorp dit niet meer op dezelfde wijze kan als nu. Het moet hét ontmoetingscentrum worden voor Warns met een veel bredere functie dan nu.  Ook mag er geen concurrentie ontstaan met de Spylder. De gemeente subsidieert maar 1 dorpshuis in een dorp.

Jaarvergadering Dorpsbelang 6 maart 2020: wethouder Faber zegt toe dat gemeente De Treffe wil aankopen

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang op 6 maart 2020 gaf wethouder Faber aan dat de gemeente De Treffe aan wil kopen. Hiermee geeft de gemeente aan groot vertrouwen te hebben in de inwoners van Warns om van MFA De Treffe een echt ontmoetingscentrum oftewel Dorpshuis te maken.