Contact en info pagina

Bestuurlijk/Contact

De stichting Dorpshuis De Treffe te Warns is op 29 juli 2020 opgericht.  (KvK nr. 78709865)
De stichting vanaf 1 augustus 2020 is aangemerkt als een ANBI stichting. RSIN 861503144.

Contactgegevens

Doarpshûs De Treffe
Himmelumerdyk 2c
8721 GT  Warns
Telefoon: 06 27 92 63 70
E-mail: doarpshusdetreffe@gmail.com

Bestuurssamenstelling per juli 2021

 • Mieke Klessens, voorzitter
 • Geeske Dijkstra, secretaris
 • Paul Stornebrink, penningsmeester
 • Maaike Boode (werkgroep sport)
 • Stans Lowie (werkgroep activiteiten)

Het bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt.

Beheer 

Het beheer van Doarpshûs De Treffe is in handen van:

 • Marrit Bruinsma
 • Anke Jacobi

De stichting heeft tot doel:

 1. het organiseren en mede uitvoeren van een breed scala van activiteiten voor alle doelgroepen ter bevordering van de sociale cohesie en het welzijn van de bewoners van het dorp Warns teneinde de leefbaarheid en levendigheid in het dorp te vergroten;
 2. het ontwikkelen, in stand houden en mede uitvoeren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van in het bijzonder gehandicapten en senioren vanaf vijfenvijftig jaar om eraan bij te dragen dat zij bij het ouder worden niet in een sociaal isolement geraken;
 3. het mede organiseren van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn in de fase vóór de professionele hulp ten behoeve van doelgroepen die zorg nodig hebben en voor achtergestelde groepen in de samenleving;
 4. het creëren van een sociale ontmoetingsplek ter bevordering van goede onderlinge contacten tussen de bewoners, die als vliegwiel kan dienen voor sociale activiteiten in het dorp Warns;
 5. het motiveren en activeren van bewoners van het dorp Warns, in het bijzonder degene die tot voornoemde doelgroepen behoren, tot deelname aan de activiteiten;
 6. het motiveren en activeren van bewoners van het dorp Warns tot begeleiding en ontwikkeling van alle activiteiten die voorgenoemde doelen verwezenlijken.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door de volgende activiteiten:

 1. het organiseren dan wel doen organiseren van allerhande activiteiten, gericht op beweging en sport;
 2. het organiseren dan wel doen organiseren van zorg- en welzijnsactiviteiten voor doelgroepen;
 3. het organiseren dan wel doen organiseren van allerhanden activiteiten voor senioren en gehandicapten;
 4. het beheren, onderhouden en exploiteren van dorpshuis De Treffe, de gymzaal en het sportveld in zodanige zin dat dit gebouw wordt benut ten behoeve van de doelstelling en de in dit artikel genoemde activiteiten;
 5. het organiseren dan wel doen organiseren van activiteiten – die niet strijdig mogen zijn met de doelstelling – ter verkrijging van inkomsten om deze te benutten voor het verwezenlijken van de doelstelling;
 6. het organiseren dan wel doen organiseren van andere activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in Warns en haar omgeving en de overige hiervoor genoemde doelstellingen.

 Relatie met De Spylder

Het Doarpshûs De Treffe werkt nauw samen met het doarpskultuerhûs De Spylder. Naar de gemeente toe treden zij samen op. Daartoe is een overkoepelende stichting De Ferbining, dorpshuis Warns opgericht (ook op 29 juli 2020) (KvK nr 78709822). Het doel van De Ferbining is om het Doarpshûs De Treffe en De Spylder te ondersteunen en te faciliteren en om de beide stichtingen naar de gemeente en anderen te vertegenwoordigen. Het bestuur van De Ferbining bestaat uit een bestuurslid van Doarpshûs de Treffe en een bestuurslid van De Spylder plus een onafhankelijk voorzitter. Vanaf augustus 2020 bestaat het bestuur van De Ferbining uit:

 • Klaas-Jan Koenders, voorzitter
 • Mieke Klessens, vanuit Doarpshûs De Treffe, secretaris
 • Fritjof Brave, vanuit De Spylder, penningmeester.

Vrijwilligers en beloning

Het Doarpshûs De Treffe draait op vrijwilligers. De vrijwilligers (waaronder de bestuursleden) krijgen geen beloning. Er kan wel sprake zijn van onkostenvergoeding. De beheerders kunnen gezamenlijk een vrijwilligersvergoeding krijgen.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt de jaarrekening over het vorige kalenderjaar en de begroting voor het volgende kalenderjaar door het bestuur vastgesteld. Voor dat deze wordt vastgesteld worden de stukken beoordeeld door een kaskommissie. Deze begroting wordt tevens gebruikt voor de subsidieaanvraag bij de Gemeente Súdwest-Fryslân.

Privacy verklaring

Download de privacyverklaring van De Treffe (pdf).