Contact en info pagina

Bestuurlijk/Contact

De stichting Dorpshuis De Treffe te Warns is op 29 juli 2020 opgericht.  (KvK nr. 78709865)
Er loopt een aanvraag om als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te worden erkend. RSIN 861503144.

Contactgegevens

Doarpshûs De Treffe
Himmelumerdyk 2c
8721 GT  Warns
Telefoon: 06 27 92 63 70
E-mail: doarpshusdetreffe@gmail.com

Bestuurssamenstelling per augustus 2020

  • Mieke Klessens, voorzitter
  • Geeske Dijkstra, secretaris
  • Femke Couperus, penningsmeester

Het bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt.

Doelstelling Stichting

De stichting heeft ten doel:

  1. het beheren, onderhouden en (doen) exploiteren van Doarpshûs De Treffe in Warns, gericht op alle doelgroepen, met speciale aandacht voor ouderen;
  2. het organiseren en mede uitvoeren van sociale en culturele activiteiten ten behoeve van gehandicapten en senioren van 55 jaar;
  3. het bevorderen en ondersteunen van sport- en spelactiviteiten onder mee door het (doen) verhuren van een gymzaal en sportveld en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

 Relatie met De Spylder

Het Doarpshûs De Treffe werkt nauw samen met het doarpskultuerhûs De Spylder. Naar de gemeente toe treden zij samen op. Daartoe is een overkoepelende stichting De Ferbining, dorpshuis Warns opgericht (ook op 29 juli 2020) (KvK nr 78709822). Het doel van De Ferbining is om het Doarpshûs De Treffe en De Spylder te ondersteunen en te faciliteren en om de beide stichtingen naar de gemeente en anderen te vertegenwoordigen. Het bestuur van De Ferbining bestaat uit een bestuurslid van Doarpshûs de Treffe en een bestuurslid van De Spylder plus een onafhankelijk voorzitter. Vanaf augustus 2020 bestaat het bestuur van De Ferbining uit:

  • Klaas-Jan Koenders, voorzitter
  • Mieke Klessens, vanuit Doarpshûs De Treffe, secretaris
  • Fritjof Brave, vanuit De Spylder, penningmeester.

Vrijwilligers en beloning

Het Doarpshûs De Treffe draait op vrijwilligers. De vrijwilligers (waaronder de bestuursleden) krijgen geen beloning. Er kan wel sprake zijn van onkostenvergoeding. De beheerders kunnen gezamenlijk een vrijwilligersvergoeding krijgen.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt de jaarrekening over het vorige kalenderjaar en de begroting voor het volgende kalenderjaar door het bestuur vastgesteld. Voor dat deze wordt vastgesteld worden de stukken beoordeeld door een kaskommissie. Deze begroting wordt tevens gebruikt voor de subsidieaanvraag bij de Gemeente Súdwest-Fryslân.

Privacy verklaring

Download de privacyverklaring van De Treffe (pdf).