Bijeenkomst over it Reaklif op 19 september 2021

It Reaklif

 

Concept verslag bijeenkomst over It Reaklif en resultaten vragenlijst

 

Zondag 19 september, 14:00, parkeerplaats Skarl

 

Vraag: Wat zou er volgens u moeten gebeuren op en om It Reaklif?

Rode Klif in de negentiende eeuw, aquarel door Eelke Jelles Eelkema.

 

Aanwezig: Tony & Tjebbe (Bewoners), Bruno (Bewoner, Ondernemer, Slach by Warns, Dorpsbelang), Geert (Provincie), Willemieke (Werkgroep wandelpaden), Guido & Hellen (Bewoners), Beant & Jolanda (Bewoners, ondernemers), Jaap (Werkgroep wandelpaden) & Mieke (Dorpsbelang), Wytse (Bewoner, ondernemer), Lars (Dorpsbelang, verslag), Niet aanwezig maar wel vertegenwoordigd door Bruno: Familie Venema en Trudi Geugjes.

 

Hieronder een kort verslag van de bespreking per punt in de volgorde zoals die ook op de vragenlijst stond.

 

Vraag 1: Ik vind het belangrijk dat It Reaklif een opknapbeurt krijgt een aantrekkelijker wordt gemaakt.

Daar is niet iedereen het over eens. De vraag is ook wat en hoe dan precies? Het zou niet het doel moeten zijn om meer mensen te trekken. Nu is het op de dijk vrij rustig, als je het aantrekkelijker maakt komen er ook meer mensen. Over de recreatie wordt gezegd dat de mensen er nu komen omdat het puur is en eenvouding. Dat zou zo moeten blijven. Misschien is onderhoud wel een belangijker thema.

 

Vraag 2: Ik vind het belangrijk dat de parkeerplaats Skarl opgeknapt wordt.

Dat wordt belangrijk gevonden. Er komen veel aspecten langs. Allereerst over de begroeiing. Er staan veel en hoge bomen, zowel richting Warns als naar de dijk. Suggestie is om het terrein veel opener te maken en daardoor meer in het zicht te brengen en ook het zicht vanaf de parkeerplaats rondom te verbeteren. Tussen de bomen groeien ook veel struiken. Het groen zou totaal herzien moeten worden. Er is ook een belang voor minder bomen in verband met de weidevogelstand.

Een opener parkeerplaats zou ook het gebruik van de holle weg als wandelpad naar het klif kunnen bevorderen

Het paadje van de parkeerplaats naar de dijk zou opener en breder moeten. Nu nodigt het niet uit en het is er vies met ontlasting en rommel.

 

Er moet een goede bewegwijzering komen naar de parkeerplaats vanaf het Reaklif zodat het ook duidelijk wordt aangegeven waar je kunt parkeren. Maar er wordt ook geopperd om meer parkeerplek bovenop het klif te maken of wellicht een aantal invalidenparkeerplaatsen. Als het de bedoeling is om juist minder auto’s op het klif te krijgen dan kunnen duidelijk gemarkeerde invalidenplaatsen en bewegwijzering naar de parkeerplaats bij Skarl wellicht helpen.

Het is wenselijk om ook een WC-gelegenheid aan te leggen. Dat zou ook de overlast voor de bewoners verminderen wiens terrein door bezoekers als openbaar toilet wordt gebruikt. Tony wijst op een duurzaam toilet, het natuerhúske (www.natuerhuske.nl).

 

Wel wordt benadrukt dat goed onderhoud en schoonmaak essentieel zijn om de parkeerplaats tot een succes te maken.

Daarnaast is er de wens dat er op de parkeerplaats een plek moet zijn voor het oudjaarsvuur.

 

Vraag 3: Ik vind het belangrijk dat er iets gebeurt aan de verkeersveiligheid

Dat is een belangrijk onderwerp. De volgende zaken worden genoemd:

Over de weg van Laaksum naar Skarl waar vaak heel hard gereden wordt:

 • Geen drempels
 • Oversteek van de parkeerplaats naar de dijk
 • Weghalen van bomen geeft ook meer zicht op de bocht. Nu zie je niemand aankomen en dat is gevaarlijk bij hogere snelheden
 • Overlast door motoren, met name op zondagen
 • Elektronische snelheidssignalering
 • Wegversmallingen om de snelheid te beperken, maar wel berijdbaar voor trekkers

Over de Skarlerdyk

 • Passeerplaatsen

 

Suggesties

 • It Reaklif afgraven tot oude lagen zichtbaar worden en terugbrengen naar de oude situatie.

Toelichting: Deels afgraven klif om de oude grondlagen opnieuw zichtbaar te maken. Aan weerzijden zou een veilige wandeltrap kunnen komen. Met de trappen naar beneden kun je de verschillende grondlagen en bijzonderheden ontdekken en nagenieten op de vele strandjes aan weerszijde van de strekdammen. Er zou van onderaf een mooi zicht komen op het originele klif.

 

 • Vanuit recreatieoogpunt zou het wel mooi zijn om het klif meer te laten zien
 • Hoe zit het dan met erosie door regen
 • Provinciaal beleid geeft aan dat wijzigingen in de klifkusten onwenselijk zijn
 • Hang oude foto’s op en maak een soort permanente tentoonstelling
 • Plaats borden met QR-codes waar mensen met hun mobiel filmpjes kunnen openen
 • Wat zijn andere manieren om het klif wel te laten zien zonder af te graven?

 

 • Suggestie voor de parkeerplaats.

Toelichting: De huidige parkeerplaats nodigt niet uit voor een bezoek aan It Reaklif en Slag bij Warns! Bovendien wordt de parkeerplaats gebruikt als dumpplaats, wordt er regelmatig fik gestookt. Als de parkeerplaats wordt opgeknapt en uitgerust met faciliteiten dan zou het meer uitnodigen om gebruik van te maken. Aan de oostkant van de parkeerplaats zouden kleine boompjes en struiken plaats kunnen maken voor een mooi grasveld met picknicktafels en bankjes. Vanaf de parkeerplaats zou een looprichting naar het klif kunnen worden aangegeven via de oude onverharde weg omhoog. En door de toegang naar de dijk makkelijker te maken zou er een duidelijk pad door het bosje moeten worden aangelegd. Ook de beplanting zou moeten worden bekeken. Bij faciliteiten kan gedacht worden aan een WC, een watertappunt en een afdak om te schuilen?

 

Zie de opmerkingen hierboven onder vraag 2

 

 • Bevorderen van het gebruik van de oude holle weg door voetgangers van en naar de parkeerplaats.

Er bestaat twijfel over het nut van het rondje en het gebruik door wandelaars. Onder meer met de vraag of mensen dat wel willen lopen in plaats van de auto op het klif te parkeren een foto te maken van de steen en door te rijden. Wel wordt geopperd om een landschapsarchitect een plan te laten maken, waarbij het rondje integraal deel uitmaakt van de op te knappen parkeerplaats en het open maken van het zicht door de begroeiing aan te pakken. Ook is het de vraag of het weghalen van begroeiing en bomen op weerstand stuit bij de gemeente, provincie en het Fryske Gea.

 

 • Fietspad onderlangs het keerdijkje komend vanuit Laaxum.

Belangrijkste commentaar: dan moet het wel breed zijn. Beant suggereert om het dan drie meter breed te maken en berijdbaar met de trekker.

 

Er moeten goede voorzieningen zijn maar er zijn ook twee bezwaren. Verlichting van het fietspad kan tot lichtoverlast leiden en vuilnisbakken schijnen uit te nodigen om het afval juist ernaast te dumpen. Suggestie is om geen verlichting te plaatsen en geen afvalbakken.

 

 • Verkeersveiligheid bevorderen door aanleg drempels.

Toelichting: De verkeersveiligheid zou kunnen worden bevorderd door snelheidsbeperkende maatregelen. De weg van Laaxum naar Skarl nodigt uit om te hard te rijden. En de doorgang van de parkeerplaats Skarl naar de dijk is onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. Verder is het bovenop het klif vaak wat link in verband met voetgangers, geparkeerde auto’s en doorgaand verkeer. Wellicht kan met drempels, borden en aanduidingen op de weg het een en ander gebeuren.

 

Zie de antwoorden hierboven onder vraag 3

 

Toelichting: Er is een idee geopperd om in de Friese traditie van badhuizen te bekijken of er ook een badhuis onderaan het It Reaklif zou kunnen worden gerealiseerd. De nabije badhuizen zoals in Mirns en Stavoren zijn omgebouwd tot restaurants. Het zou wellicht mooi zijn om een badhuis met badhuisfunctie te hebben.

Het meest in de buurt komt een omkleedgelegenheid bij de wens voor een openbaar toilet op de parkeerplaats. Men heeft liever ook geen dingen die onderhoud vragen of uitnodigen om rottigheid mee of in uit te halen.

 

Andere opmerkingen:

 

 • Zout strooien in de winter op de laaksumerdijk
 • Stoken met oud- en nieuw moet wel mogelijk blijven

 

Email van Guido en Helen:

 

Verkeer

 • zorgen dat dijk vooral aantrekkelijk is voor ‘niet gemotoriseerd verkeer’ en niet voor ‘gemotoriseerd verkeer’ (denk aan verkeersdrempels, max. snelheidsborden)

 

Parkeerplaats

 • duidelijk aangeven waar parkeerplaats is (borden langs de weg)
 • wegnemen gevoel van onveiligheid parkeerplaats (open maken/ wegnemen begroeiing)
 • aanleggen van duidelijk voetganger pad van parkeerplaats naar Klif
 • aanleggen van invalide parkeerplaatsen op Klif zelf
 • openbare toiletten op de parkeerplaats
 • fietsenstalling
 • cameratoezicht

 

Monument

 • plaatsen infoborden historische achtergrond (foto’s bij tekst)
 • discutabel of afgraving toegevoegde waarde heeft. Daarnaast in contrast met provinciaal beleid ; document ‘Grutsk op ‘e Romte’:

 

“Ingrepen in de klifkusten zelf zijn niet wenselijk. Dat betekent concreet dat geen delen uit de klif moeten worden gehaald of bebouwd, ook niet in de nabijheid van de klif.”

 

 • geen historie toevoegen die er niet is geweest (denk aan badhuis)

 

Recreatie

 • mooi als strandjes ‘verborgen geheim’ blijven, daarnaast graast er ook vee
 • klif moet symbool zijn voor zaken die typisch Fries zijn; boerenleven, grazend/ loslopend vee, weidsheid, vrijheid
 • gewenste doelgroep: fietsers, wandelaars
 • benadrukken van sterke kanten; rust, ruimte(beleving), onthaasting, kleinschaligheid ipv aantrekken massa
 • trappen die naar het water leiden zorgen voor aantrekking massa en ander publiek dan publiek dat interesse heeft in historie, weidsheid, rust, natuur

 

Andere zaken

 • aanpassing/afgraven klif heeft invloed op werking primaire waterkering (nieuwe opzet waterkering nodig/ twee zones)

 

vragenlijst met de resultaten