Betinking fan Slach by Warns

Sneon 24 septimber o.s. sil de 75e betinking fan Slach by Warns plak fine. Dit jier sil Albert van der Ploeg sprekke oer it ferline en de takomst fan it buorkjen. Syb van der Ploeg sil, begelaat troch Wiebe Kaspers, in tal lieten sjonge en Sigrid Kingma, dichter fan Fryslân, draacht in tal eigentiidske gedichten foar. Nei ôfrin is der in forumdiskusje mei de sprekker, wethâlder Henk de Boer fan Súdwest Fryslân, geiteboer Wilbert Boersma en de lêtst buorkjende boer fan Skarl. De betinking is op it Reaklif by Warns en begjint om 13.45 oere. Foar mear ynfo kinne jo sjen op slachbywarns.frl.

Zaterdag 24 september a.s. zal de 75e herdenking van Slag bij Warns plaatsvinden. Dit jaar zal Albert van der Ploeg spreken over het verleden en de toekomst van het boeren. Syb van der Ploeg gaat, begeleid door Wiebe Kaspers, een aantal liederen zingen en Sigrid Kingma, dichter van Fryslân, draagt een aantal eigentijdse gedichten voor. Na afloop is er een forumdiscussie met de spreker, wethouder Henk de Boer van Súdwest Fryslân, geitenboer Wilbert Boersma en de laatste boerende boer van Skarl. De herdenking is op het Roode Klif bij Warns en begint om 13.45 uur. Voor meer info kunt u kijken op slachbywarns.frl.