Algemene informatie

Lidmaatschap

Inwoners van Warns, Skarl en Laaxum kunnen lid worden van Dorpsbelang. Het lidmaatschap bedraagt € 5 per gezin, per jaar. Inning van de lidmaatschapsgelden geschiedt zoveel mogelijk per automatische incasso in april.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het op deze pagina te downloaden Machtigingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij de penningmeester of gescanned te sturen naar ons e-mailadres dorpsbelangwarns@hotmail.com
Het bestuur behartigt de belangen van alle inwoners van Warns, Skarl en Laaxum. De dorpsvisie 2015 stand van zaken november 2012 en de Woonvisie (Mei 2008) zijn de basis voor de activiteiten van het bestuur.

 

Warnser vlaggen

Ze zijn weer te koop: de Warnser vlaggen. Voor maar € 30,-.
De maten zijn 100 x 150 cm.
Te bevragen bij Marieke de Vries, ’t Sou 47, 06 -15959869