Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang Warns, Skarl en Laaksum
op vrijdag 24 maart 2017
 
Aanwezigen: totaal 34 (inclusief bestuursleden, politici en Janke Tromp vrijwilligers)
Van Dorpsbelang waren aanwezig: Jorrit Jacobi, Geert Slump, Katja Zimmeck, Hermien Schilstra, Stans Lowie, Marion Rink. Henske afwezig met kennisgeving.
 
Van de politiek waren aanwezig: Hielke Bandstra (VVD), Johan Langbroek (PvdA), Klaas Visser (FNP)en Joost Houtsma (CU).
 
Opening:
Voorzitter Jacobi opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
 
Mededelingen:
• De nieuwe dorpencoördinator is Erik Visser. Jaap Wittermans is met (vervroegd) pensioen.
• Dorpsbelang heeft op 15 maart 2017 Bestuurlijk Overleg (BO) gehad met wethouder Gea Akkerman en dorpencoördinator Erik Visser.
 We hebben onder andere gesproken over de parkeerplek onder aan It Klif, daar is  het erg rommelig. Ook hebben we het gehad over de slechte staat van de stoepen  op 't Noard en de onkruidbestrijding/groenbeheer.
 De Zeedijk tussen Laaksum en Mirns is ook (weer) ter sprake gekomen. De toplaag  is te donker en moet lichter gemaakt worden. De bermen zijn te hoog en gevaarlijk  voor fietsers.
 
Wurkplan 2017:
• Glasvezel overleg met provincie en gemeente.
• MFA overleg met gemeente en Woon Friesland.
• Dorpstuin. Er wordt gewerkt aan de aanleg van de Dorpstuin aan de Skarlerdyk. De Werkgroep Dorpstuin heeft subsidie gekregen.
• De Odulphusroute wordt benaderd voor meer ideeën.
• Wat er verder nog ter tafel komt.
 
Politie Johan Swieringa:
Johan Swieringa heeft de politiecijfers verteld. Wij hebben een veilig dorp als je naar de cijfers kijkt.
 
Jaarverslag 2016:
Marion leest het jaarverslag 2016 voor. Het jaarverslag zal nog nader bekeken worden en zodra het volledig is wordt het op de website gezet.
 
Warnser Poarte:
De Warnser Poarte bestaat aan het eind van dit jaar 25 jaar. Geeske Dijkstra is bezorgd omdat er veel te weinig kopij aangeleverd wordt en vraagt zich af of het dorp de Warnser Poarte nog wel wil. Wij hebben gezegd dat zij een oproep kan doen in de Warnser Poarte voor meer kopij en haar zorgen over het voortbestaan daar ook kan uitspreken.
 
Financiële verslagen:
De kascommissie Ria de Jong en Age van der Veer hebben de boeken bekenen en die akkoord bevonden. De nieuwe kascommissie is Age van der Veer en André Pietersma.
Bestuursverkiezing:
Katja Zimmeck is aftreden en niet herkiesbaar. Wij hebben twee nieuwe leden: Hermien Schilstra en Stans Lowie.
Katja was onze penningmeester. Deze taak wordt overgenomen door Stans Lowie.
Wij nemen afscheid van Katja als bestuurslid en penningmeester en danken haar voor haar inzet.
Het is moeilijk om nieuwe bestuursleden te krijgen. Wij dachten er aan om in plaats van een bestuurstijd van 3 jaar dit te veranderen in twee jaar. Klaas Visser stelde voor om een bestuurslid een jaar te laten proefdraaien.
 
Buurtzorg Gaasterland:
Na de pauze heeft Buurtzorg Gaasterland een presentatie gegeven.
Zij vertelden onder andere dat zij 3 teams hebben en nu 6 jaar bestaan. Er is een team Balk-Sleat, Gaasterland-Morra en Tusken de Marren (Balk-Oudemirdum-Bakhuizen-Himmelum-Warns, Balk-Woudsend-Oudega), maar ze komen ook wel in It Heidenskip.
Het is een zelfstandige organisatie met gelijke werknemers. Het zijn verpleegkundigen. Ze zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Zij vertelden ook over het soort zorg dat zij kunnen bieden. De website is: www.buurtzorgnederland.com email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel.nr.: 06-53675488.
 
Rondvraag:
Rondweg.
Klaas Visser vertelt dat de N359 op 23 maart 2017 behandeld is op de ontwikkelingsagenda (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan). Maarten Offinga is op de vingers getikt omdat hij gezegd heeft dat er geen belangstelling meer is voor de rondweg in Warns. Er moet geld gereserveerd worden voor de rondweg. Als er elk jaar geld gereserveerd wordt dat komt de financiering wel rond. De gemeente en de provincie moeten elk 1.1 miljoen betalen.
De rondweg in Hemelum daar gaat dit jaar !! nog de schep de grond in. De laatste onteigening is bijna rond.
Het fietspad tussen Staveren en Warns is een aanwinst.
 
Aanvliegroute Vliegveld Lelystad.
Age van der Veer maakt zich zorgen over de aanvliegroute van Vliegveld Lelystad, die komt over ons dorp heen op 1600 meter hoogte. Ald Nijefurd zal het op de agenda zetten.
 
De Hang.
Ria de Jong vertelt dat het een visverkooppunt zal worden, maar dat de vergunningen en procedures nog lopen.
 
Culturele Hoofdstad
Ria de Jong vertelt dat zij door de provincie benaderd is om Regioambassadeur te worden voor Culturele Hoofdstad. Er moeten regiokantoren worden opgezet daar is zij mee bezig. Zodat de lijnen korter worden voor het publiek en zij niet naar Leeuwarden hoeven voor vragen.
In oktober wordt bekend welke projecten er zijn.
Verkeersborden.
André Pietersma merkt op dat op de verkeersborden bij It Flinkeboskje Warns op het verkeersbord ontbreekt. Ook is hem opgevallen dat als je Warns inrijdt, het bord aangeeft dat je rechtsaf naar Warns gaat en linksaf naar Laaksum. Linksaf is kennelijk Warns niet?
De borden zijn van de ANWB, daar 's vragen?
Glasvezel.
Harmen Gerbrandy vraagt naar het snelle internet. Stans vertelt dat de provincie aan zet is en er binnenkort weer overleg is.

Afsluiting:
Voorzitter Jacobi dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering af.