Notulen algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum
Vrijdag 16 maart 2018 in de Spylder te Warns

Er waren 40 aanwezigen, waaronder de raadsleden: Lieuwe van der Pol, Johan Langbroek, Thomas van Dijk, Hielke Bandstra, Tsjerk Bouwhuis en Arjen Doedel.

Ook was onze Dorpencoördinator Erik Visser aanwezig.

1. Voorzitter Jacobi opent de vergadering. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

2. Mededelingen:

 Marion Rink is met kennisgeving afwezig

• Koffie en thee is op rekening dorpsbelang

• Er zijn vlaggen en stickers te koop

• Binnenkort worden er doeltjes op het sportveld geplaatst.

• Stans heeft een overzicht gemaakt van artikelen over de laagvliegroutes en deze hangen ter inzage voor in de pauze

• Bij de brug verscheen uit het  niets een bord dat hij drie weken gestremd zal zijn. Jorrit heeft contact gezocht met de provincie en het blijkt om een renovatie te gaan. Wij hebben onze  zorg uitgesproken over het moment, ook gezien de werkzaamheden aan de rondweg in Hemelum. Vooral de fietsers richting station of Bogerman Koudum zullen hier veel overlast van ondervinden. Jan Dijkstra heeft uit naam van het buurtbusbestuur gebeld en te horen gekregen dat het echt niet anders kan. Afgesproken wordt dat we contact zoeken met de provincie om te kijken of er toch een mogelijkheid is dat in ieder geval de fietsers over de brug kunnen.

3. Notulen vorige ledenvergadering: Hier zijn geen vragen over, aangenomen.

4. Stans leest de jaarverslagen voor.

 De kascommissie bestaande uit Age van der Veer en André Pietersma heeft de diverse kassen gecontroleerd en in orde bevonden.

• Age treedt af uit de kascommissie, Willem Prins neemt zijn plaats in.

5. Jorrit Jacobi treedt na twee termijnen terug als bestuurslid.  Wij danken hem voor zijn  inzet. In zijn afscheidsrede vertelt Jorrit nog even kort over de projecten waar hij zich  voor heeft ingezet. Ook doet hij een oproep aan de Warnsers om niet te snel nee te  zeggen als ze gevraagd worden voor een functie in welk bestuur dan ook om zo het  dorp actief te houden.
 Het bestuur stelt Klaas Jan Koenders voor als kandidaat bestuurslid en hij wordt  geïnstalleerd.

6. Ook dorpsagent Swieringa is voor het laatst. Hij gaat met pensioen, zijn opvolger is  nog niet bekend. Hij laat een film zien die een inkijkje in zijn leven geeft. We  bedanken hem voor zijn inzet en trouwe aanwezigheid op de ledenvergadering met  de criminaliteitscijfers.

7. Cor van der Kaaij vertelt over de aanloop naar en de start van de dorpstuin. Het loopt  inmiddels goed en draagt bij aan het mienskipsgevoel.  Er is een groep werkers en  ook de schoolkinderen worden bij de tuin betrokken. De dorpstuin gaat onder de  paraplu van dorpsbelang weg en zal voortaan als een zelfstandige stichting  functioneren.

Pauze

8. Na de pauze vertelt amateurarcheoloog Auke Bult over de bijzondere vondsten die hij  in Warns en omgeving heeft gedaan en laat hier voorbeelden van zien. Ook vertelt hij  over het ontstaan van ons dorp.

9. Rondvraag:

 Jan Dijkstra : De afvalbak op het Rode Klif wordt voor de winter weggehaald. Er zijn echter ook ’s winters steeds meer wandelaars die ook rommel meenemen.

• Ria de Jong vertelt dat het museum in de hang niet gelukt is. Er lopen nu rechtszaken van de familie die de hang in bezit heeft om hier een andere invulling aan te kunnen geven.

• Age van der Veer vraagt of de Ats Bonningawei nog doorgetrokken wordt. Er ligt een optie op maar het land is nog van de gemeente. Wij vragen het na.

• Tsjebbe Dijkstra: Waarom moet het zand voor de rondweg Hemelum door Warns en wordt het niet doorgevaren. Al die overlast. Wij spelen het door naar Erik Visser.

• Henk Bekkema vraagt naar sociale woningbouw in Warns. Het zou mooi zijn als wij aan kunnen sluiten bij de bouwplannen van de gemeente.

• Henk Bekkema: de stoepen worden kapot gereden en ook het parkeren op de stoep heeft hier een ongunstige invloed op. Bovendien maken de geparkeerde auto’s het soms onmogelijk om veilig over het trottoir te lopen. Het bestuur geeft aan dat wij de toestand van de stoepen al verscheidende keren hebben aangegeven in het bestuurlijk overleg met de gemeente en dat deze actie belooft maar niet onderneemt. Wij zullen het weer op tafel leggen en een oproep in de Warnser Poarte doen om niet meer op de stoep te parkeren.

• Geert de Vries  vertelt over het informatiecentrum onder de sluis in Stavoren. Dit wordt nieuw leven ingeblazen en hij heeft hier de coördinatie over. Doel is een podium voor toeristische informatie die bezoekers overhaalt meer tijd in deze regio door te brengen. Bestaansrecht naast de VVV is volgens Geert dat er een groep bezoekers is die niet zo ver de stad in lopen en op dit punt van informatie voorzien kunnen worden.

• Sietske Dijkstra: Vraagt naar reiskostenvergoeding voor middelbare scholieren. Wij verwijzen hiervoor naar de volgende editie van de Warnser Poarte waarin wij verwijzen naar de aanvraagprocedure bij de gemeente.

Voorzitter Jacobi bedanktde aanwezigen voor hun komst en heeft de vergadering gesloten.

Na afloop werd er een film gedraaid met oude beelden van Warns.

Actiepunten: afvalbakken, Ats Bonningawei, zand, stoepen en parkeren.