JAARVERSLAG 2017
 
Het jaar 2017 is voorbij en daarvan is het volgende jaarverslag gemaakt.
 
De AED van de Treffe is verplaatst naar 't Sou in een kast met drukknop aan het weeghokje bij Rein Swart, duidelijk en herkenbaar voor iedereen.
Er is nu een AED bij de Spylder, op 't Sou en bij de huisartsenpraktijk.
 
In januari is een start gemaakt met de Dorpstuin en er was te zien dat men bezig was met het maken van een soort patroon. Inmiddels is er subsidie gekregen.
Tijdens de opening was en is er veel animo er waren lekkere hapjes en drankjes.
Inmiddels loopt de Dorpstuin als een tierelier.
 
Op 9 februari zijn de bordjes voor de Buurtpreventie-app geplaatst en is er een whatsappgroep aangemaakt.
 
24 maart werd de Jaarvergadering van Dorpsbelang Warns, Skarl en Laaksum gehouden in de Treffe.
 
Riekele Stobbe heeft een nieuw boek gemaakt over de boerderijen in Warns.
 
De begrafenisvereniging bestaat 100 jaar.
 
Een goede opkomst tijdens de dodenherdenking op Skarl, mooi met de schoolkinderen er bij en fijn zo met de geluidsinstallatie, de volgende keer weer.
 
Inmiddels hebben we twee nieuwe bestuursleden: Stans Lowie en Hermien Schilstra. Katja Zimmeck heeft het bestuur verlaten.
 
Er kwamen klachten binnen over de rijsnelheid op 't Noard. Er werd contact gezocht met de heer Swieringa van de politie en Erik Visser van de gemeente, wat resulteerde in een snelheidsmeter op 't Noard.
 
MFA: Er is een werkgroep bezig de sport voor het dorp te behouden.
 
Rondweg: 9 november 2017 is er een bijeenkomst georganiseerd door de werkgroep N359 en de gemeente SWF. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over hoe de huidige situatie in het dorp wordt ervaren en welke knelpunten en oplossingen er worden gezien. Er is door de Provinsje Fryslân én de gemeente SWF geld gereserveerd voor de aanleg.
 
Glasvezel: de aanbesteding is rond. Kabelnoord heeft de tender. Het wachten is op de planning medio 2018.
 
Laagvliegroutes. In Stavoren is een werkgroep opgericht. Age van der Veer neemt daar namens Warns deel aan.
 
Sociale huurwoningen: In Wons is daar een voorbeeld van. Wij hebben contact gezocht met Wons, die hebben gezegd te zullen reageren.
 
De goaltjes op het speelveldje waren verdwenen er is contact gezocht met Erik Visser van de gemeente, deze zal het oppakken.
 
Leden werven wordt nieuw leven ingeblazen. Een nieuw lid die een vlag koopt is het eerste jaar gratis lid. Ook hebben we het idee geopperd nieuwe leden door middel van een welkomstpakketje met informatie over het dorp aan te bieden.
 
Over de scheve stoepen op 't Noard, het groenbeheer en het paadjes onder aan it Klif naar boven en beneden is diverse malen contact gezocht met de gemeente, tot nu toe zonder resultaat helaas.
 
Er zijn nog hele oude notulen gevonden, daar maken we een rubriek “uit de oude doos” van voor in de Warnser Poarte.
 
De Warnser Poarte bestaat 25 jaar en heeft een jubileumeditie uitgebracht. Wij hebben uit de oude notulen een stukje samengesteld met een felicitatie. Het item “waarover spraken zij” bestaat nu dus ook al 25 jaar!
 
Omdat er vanaf de huidige brievenbus een afstand van 2500 meter is, kan er in Warns nog een brievenbus bij. Wij hebben hierover contact met Post.nl
 
Tijdens het tentfeest heeft Dorpsbelang Warns, Skarl en Laaksum samen met de Warnser Poarte een stand gehad met informatie, vlaggen, stickers en aanmeldformulieren.
 
Praat met de Raad was in Warns (in de Piramide). Het was een schaamtevolle opkomst van onze dorpelingen! De onderwerpen die wij naar voren konden brengen waren: stoepen, huizen, nieuwbouw, glasvezel en laagvliegroutes, de bezorgde Warnsers omtrent de rondweg waren wel aanwezig.
 
De kano- en sloepenroute door Molkwerum moet worden uitgebaggerd en er moeten overhangende takken en dergelijke worden gesnoeid. Wij hebben contact gezocht met Dorpsbelang Molkwar en inmiddels heeft het de aandacht van de gemeente én de provincie.
 
In het kader van Kulturele Hoofdstad hebben wij via Doarpswurk bericht gekregen over de Canons van de Friese Dorpen en Steden. 
De plaatselijke dorps- en stadsbelangen of historische verenigingen kunnen daar een grote rol in spelen. Wij hebben dit doorgespeeld naar Historisch Warns.