Notulen Bestuurlijk Overleg Dorpsbelang Warns, Skarl en Laaksum
op woensdag 15 maart 2017
 
Aanwezigen:
Jorrit Jacobi, Geert Slump, Katja Zimmeck, Henske Nijenhuis, Hermien Schilstra, Stans Lowie, Marion Rink, Erik Visser en Gea Akkerman.
 
Opening:
Voorzitter Jacobi opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De aanwezigen stellen zich nog even voor.
 
Agenda:
• Meldpunt bij de gemeente functioneert naar ons idee goed.
• Het asfalt op de Zeedijk. De toplaag moet oplichten. Dit zit in de portefeuille van Durk Stoker. Gea Akkerman en Erik Visser gaan nog 's bij hem informeren wat de stand van zaken is, ook wordt gekeken naar het hoogteverschil.
• Groenbeheer.
Het parkeerterrein onder aan It Klif is erg rommelig. Marion zal foto's maken en dit opsturen naar het meldpunt. Als van het meldpunt geen reactie komt, dat dan doorgeven aan Erik Visser die zorgt dan dat het bij de juiste instantie terecht komt.
• De stoepen op 't Noard liggen schots en scheef. De stoeptegels worden kapotgereden. De weg wordt uitgereden en schuift de tegels omhoog.
Er wordt naar geïnformeerd.
• De rondweg. Er wordt veel geïnvesteerd in de gemeente, oa het Stadhuis in Bolsward, diverse wijkprojecten. De wil is er maar er zijn veel mitsen en maren. Durk Stoker is de portefeuillehouder. Er zal toch een draagvlakonderzoek gehouden moeten worden.
Het staat op de ontwikkelagenda van april/mei 2017.
 
Rondvraag:
• Stans vraagt wat de stand van zaken is bij de gemeente mbt het glasvezel. Gea Akkerman zal vóór 24 maart (de jaarvergadering) laten weten wat de stand van zaken is.
• Katja vraagt of de clusteragenda nog leeft. Erik Visser verteld dat SWF 10 clusters heeft en dat de opbrengsten daarvan worden opgepakt.
• Diverse Dorpsbelangen hebben aangegeven dat zij vinden dat de cultuuragenda bij de clusteragenda gevoegd zou moeten worden, omdat er teveel beroep op vrijwilligers wordt gedaan en dat is zo langzamerhand haast wel 's uitgeput.
• MFA is in beweging. Op 16 maart is er een gesprek met Woon Friesland, de gemeente en de werkgroep.
• Henske merkt op dat op het parkeerterrein bij de Janke Tromp niet wordt gestrooid. In de gaten houden en als dat inderdaad bij de gladheidsbestrijding van de gemeente hoort, het melden bij het meldpunt.